KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Marian Jurečka: Chystáme nové podpory do živočišné výroby

29/04/16
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

27.4.2016

Tisková zpráva – Nové podpory z národních zdrojů učených chovatelům skotu, prasat a drůbeže připravuje i letos Ministerstvo zemědělství. Mléčný sektor a sektor chovu prasat čelí nejtěžší krizi od vstupu České republiky do EU. MZe se rozhodlo využít maximum možností pro podporu živočišné výroby. Zveřejňujeme plánovaný harmonogram zavádění těchto podpor.

 „V minulých týdnech byly chovatelům dojnic a prasnic vyplaceny mimořádné kompenzační platby s rozpočtem 604 milionů korun a nyní spouštíme nové národní podpory na kvalitu u mléka a zlepšení životních podmínek dojnic za 850 milionů korun, u nichž musejí zájemci o podporu podat nejpozději do 29. dubna takzvanou předžádost. Povinnost podat předžádost je dána pravidly EU, ale nezavazuje k podání vlastní žádosti o dotaci,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství již zahájilo nové dotační programy pod označením 19. Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ, který je určený pro producenty a zpracovatele mléka, a 20. A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic, určený pro chovatele k zajištění nadstandardní pohody zvířat. Chovatelé a zpracovatelé musí nyní hlavně zaregistrovat svůj zájem o tyto podpory v podobě podání předběžných žádostí do 29. 4. 2016. Od 13. do 28. června pak bude možnost podávat žádosti o podporu na kompenzaci dopadů sucha na úrodu v roce 2015, která se díky vazbě na chovy skotu u krmných plodin (kukuřice a trvalé travní porosty) týká také živočišné výroby.

Dotační program 20. by se měl brzy dočkat rozšíření a vedle stávající pohody dojnic podpořit nadstandardní podmínky i pro tzv. „masný“ skot, prasata a drůbež. Podpory pohody drůbeže jsou již odeslány ke schválení Evropské komisi a lze očekávat jejich schválení v příštích měsících, následně bude zváženo zavedení do praxe ještě letos. V případě prasat a tzv. „masného skotu“ jsou podpory ve fázi příprav podkladů a kalkulací sazeb podpor, která probíhá ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a chovatelskými spolky, které musí předcházet dalšímu schvalování.

 

Harmonogram zavádění nových podpor živočišné výrobě dle kategorií hospodářských zvířat je následující:

 

Dojnice

Stav schvalování

Spuštění podpory

Popis podstaty podpory

dotační tituly pohody a kvality zavedeny – dotační tituly 19.A a 20.A.

Zavedeno v roce 2016, podpory budou vypláceny v prosinci.

Podpora zamezení tepelnému stresu, ošetřování paznehtů, ošetřování stájového prostředí antimikrobiálními prostředky – snížení negativních vlivů vnějšího prostředí na organismus a pohodu zvířat, zjišťování původců mastitidy – zkrátí dobu léčení zánětů a zefektivní použití antibiotik.

 

Drůbež

Stav schvalování

Spuštění podpory

Popis podstaty podpory

dotace pohody schválena MZe, nyní schvaluje EK,

V návaznosti na schválení EK, předpoklad zavedení v roce 2016 či 2017.

Podpora snížení projevů stresové zátěže a zlepšení stájového mikroklimatu drůbeže – snížení negativních vlivů vnějšího prostředí na organismus a pohodu zvířat, eliminace působení amoniaku na životní prostředí; ošetření prostředí prostředky proti parazitům a nežádoucímu hmyzu – podpora zlepšení životního prostředí drůbeže; manipulace s drůbeží s využitím mechanizačních technologií – podpora šetrného zacházení s drůbeží; podpora šetrného ošetření zobáků jednodenních mláďat drůbeže – preventivní  ošetření mláďat drůbeže infračerveným zářením za účelem zamezení mrzačení drůbeže při následném chovu; úprava relativní vlhkosti vzduchu v halách pro drůbež – podpora zlepšení podmínek ustájení drůbeže v halách;

 

 

Masný skot

Stav schvalování

Spuštění podpory

Popis podstaty podpory

příprava dotace pohody na MZe s ÚZEI a chovatelskými spolky

předpoklad zavedení v roce 2017

ošetření prostředí prostředky proti parazitům a nežádoucímu hmyzu – podpora zlepšení životního prostředí masného skotu, ošetřování paznehtů, zajištění ohřevu napájecí vody, sekční provoz zimoviště – zajištění managementu stáda, o dalších opatřeních se dále diskutuje s nevládními organizacemi

 

Prasata

Stav schvalování

Spuštění podpory

Popis podstaty podpory

příprava dotace pohody na MZe s ÚZEI a chovatelskými spolky

předpoklad zavedení v roce 2017

Podpora snížení projevů stresové zátěže prasat – snížení negativních vlivů vnějšího prostředí na organismus a pohodu zvířat, zlepšení stájového mikroklimatu prasat – eliminace působení amoniaku na životní prostředí; ošetření prostředí prostředky proti parazitům a nežádoucímu hmyzu – podpora zlepšení životního prostředí drůbeže; ošetřování stájového prostředí antimikrobiálními prostředky – snížení negativních vlivů vnějšího prostředí na organismus a pohodu zvířat, podpora šetrných metod kastrace prasat – zlepšení životních podmínek prasat; podpora zvětšení nezaroštované plochy kotců prasat – zlepšení životních podmínek prasat zvětšením nezaroštované plochy kotců; podpora zvýšené péče o prasnice a selata na porodnách – zajištění nadstandardní pohody prasnic a selat na porodnách zajištěním stálé přítomnosti kvalifikovaného ošetřovatele po dobu 24 hodin

 

Podrobnosti k programům  Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ a Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic najdou zájemci na:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/