KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy – nové právní předpisy platné od 1.8.2015

07/08/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

30.7.2015

Ve Sbírce zákonů je aktuálně publikováno nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, s účinností od 1. 8. 2015.

Nařízení vlády zajišťuje implementaci reformované Společné zemědělské politiky EU do roku 2020 na národní úrovni v oblasti Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, pokud jde o poskytování dotací pro zalesňování zemědělské půdy.

Cílem opatření zalesňování zemědělské půdy je posílení udržitelného využívání lesní půdy prostřednictvím prvního zalesnění zemědělské půdy a zvýšení prevence degradace krajiny, zejména snížením rizika vodní a větrné eroze.

Opatření zalesňování zemědělské půdy bude prováděno na vymezené zemědělské půdě vhodné pro zalesnění, která není jinak vhodná pro zemědělskou činnost na základě typologie zalesňovaných půd po konzultacích s Ministerstvem životního prostředí.

Na základě nařízení vlády bude možné v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy poskytovat 3 druhy dotací, a to:

  • dotace na založení lesního porostu,
  • dotace na péči o lesní porost nebo
  • dotace za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Opatření zalesňování zemědělské půdy bude žadatelům částečně kompenzovat náklady na zalesnění a péči o lesní porost a příjmy ušlé v důsledku ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku.

Svým předmětem a vymezením navazuje na předchozí titul zalesňování zemědělské půdy prováděný v  programovém období 2007 – 2013 podle podmínek stanovených nařízením vlády č. 239/2007 Sb.

Na základě požadavku aplikační praxe a ke zvýšení právní jistoty adresátů právních předpisů jsou součástí také drobné technické úpravy nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám (č. 112/2008 Sb.) a nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
(č. 50/2015 Sb.).