KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský začal používat citlivější přístroje na zjištění nelegálního používání pesticidů na polích

06/02/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

5.2.2015

Tisková zpráva – Tři sta odborníků ze státní správy i z univerzit se na dnešní konferenci v Brně seznámilo s novými možnostmi odhalování nezákonných praktik při používání přípravků k ochraně rostlin. Zástupci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) jim představili novou metodiku, která za pomoci citlivějších přístrojů pomůže snáze odhalit nesprávnou aplikaci pesticidů mj. i ze vzorků odebraných přímo na polích.

ÚKZÚZ představil na konferenci nový metodický přístup k prokazování nelegálních aplikací pesticidů v rostlinné produkci, který je postaven na odebírání a rozboru vzorků rostlin i půdy z podezřelých pozemků. Takto koncipovaná kontrola je možná s využitím moderního vybavení Národní referenční laboratoře ÚKZÚZ. Nové přístroje umožní odhalit v jednom vzorku i více než 150 látek, a tak vytvářejí základ pro účinný dozor nad správným používáním chemických látek na ochranu rostlin v souladu s Národním akčním plánem ke snížení používání pesticidů v ČR.

Dosud byly analýzy na zbytkové látky pesticidů prováděny zejména v krmivech, v potravinářských surovinách a v potravinách. Odběry vzorků přímo na poli tak doplňují klasické kontrolní postupy ÚKZÚZ.

„Pro mě osobně je nejdůležitější prevence a zavádění principů integrované ochrany rostlin. Je dobře, že naše dozorové orgány jsou odborně připraveny a přístrojově vybaveny k zachycení a prokázání případného nelegálního používání pesticidů,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství koordinuje Národní akční plán ke snížení používání pesticidů v ČR (NAP), jehož cílem je omezení nepříznivého vlivu přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a životní prostředí. V tomto plánu jsou stanoveny úkoly, cíle a opatření s cílem podpořit vývoj a zavádění integrované ochrany rostlin a alternativních přístupů nebo postupů (např. ekologické zemědělství, výběr odolných odrůd, dodržení správného osevu, moderní přípravky s nižšími dávkami chemikálií atd.) tak, aby se snížila závislost na používání pesticidů.

Používání přípravků na ochranu rostlin v ČR je ve velké většině v souladu s normami. Dozorové orgány však musí být připraveny na odhalování případných přestupků. Může to být například používání nepovolených přípravků v ekologickém zemědělství nebo postřiky, které zasáhnou kvůli špatné aplikaci sousední pozemky, případně jsou pesticidy použity jinak, než je povoleno (na jinou plodinu nebo nejsou dodržené ochranné lhůty, mohou být použity již nepovolené pesticidy ze starých zásob, s prošlou expirací, či u nás neregistrované pesticidy nebo falzifikáty z černého trhu). Problémem mohou být např. také letecké aplikace insekticidů v případech, kdy je povolena pouze aplikace hnojiv nebo pomocných látek.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe