KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Restrukturalizace a přeměna vinic 2014/2015

05/08/14
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

Restrukturalizace a přeměna vinic 2014/2015

Žádosti o podporu na Restrukturalizaci a přeměnu vinic pro vinařský rok 2014/2015 jsou podávány v souladu s pětiletým plánem podpor ČR pro období 2014-2018 a dle nařízení vlády č. 142/2014 Sb. o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

Žádosti o podporu lze podávat na tato opatření:
1) Změna odrůdové skladby vinice
2) Přesun vinice do svahu

Žádosti o podporu na opatření v rámci restrukturalizace a přeměny vinic je možné podávat v průběhu celého roku, a to vždy před zahájením realizace. Po provedení opatření žadatel podá nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, Oznámení o provedení opatření na všech půdních blocích nebo jejich dílech uvedených v žádosti. Ke každé žádosti je nutné podat samostatné oznámení.

Žádosti a Oznámení o provedení opatření lze podávat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na RO SZIF:
• Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 541 614 158 (Ing. Gaszczyková), tel.: 541 614 141 (Ing. Řezáč);
• Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 382 (Ing. Tučková, DiS);
• Masarykova 19/275, 403 40, Ústí nad Labem, tel.: 475 651 237 (p. Vejdělek).

Základní pravidla pro získání podpory:
• Bližší podmínky jsou dány nařízením vlády č. 142/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
• Podpora se nevztahuje na běžnou obnovu starých vysloužilých vinic.
• V daném kalendářním roce je možné podat více žádostí.
• Provádění opatření nebude zahájeno dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před fyzickou kontrolou provedenou Fondem.
• Půdní blok/díl, na který je žádáno o podporu, musí být k 30.4. kalendářního roku, ve kterém bylo podáno oznámení o provedení opatření, veden v LPIS jako vinice žadatele s kvalitou vazby na Registr vinic 1 (výměra půdního bloku/dílu v LPIS se nesmí od výměry vinice vedené u tohoto půdního bloku/dílu v Registru vinic lišit o více jak 10 %).
• Žadatel musí od kalendářního roku, ve kterém byla podána žádost, do roku podání oznámení, podávat prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu má zákonnou povinnost.
POV je využitelné, v rámci restrukturalizace a přeměny vinic, po dobu 8 let od data vyklučení.
• V případě klučení vinice musí být POV použito na výsadbu v rámci dané žádosti.
• Podpora se vyplácí na osázenou plochu v souladu s čl. 75 nařízení Komise č. 555/2008, která je zjištěna při fyzické kontrole na místě. Pozor, metodika měření této plochy je odlišná od měření výměry půdního bloku/dílu v LPIS!
Žadatel musí od 1. ledna následujícího roku po obdržení podpory, a to po dobu 3 let, dodržovat na všech jím obhospodařovaných pozemcích podmínky podmíněnosti.
Žadatel musí od 1. ledna následujícího roku po obdržení podpory, a to po dobu 3 let, podávat formulář Jednotné žádosti s uvedením veškeré jím obhospodařované plochy.

Upřesňující informace pro žadatele jsou k nalezení v Příručce pro žadatele o podporu.

 

Ke stažení