KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace pro chovatele a obchodníky se skotem

15/08/14
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

31.7.2014

Informace pro chovatele a obchodníky se skotem (Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Informace pro chovatele a obchodníky se skotem

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

Vážení chovatelé a obchodníci,

Státní veterinární správa si Vám dovoluje zaslat krátký informační leták týkající se povinností při označování telat. Důvodem zaslání těchto informací je několik případů, kdy chovatel zaslal telata mladší 28 dnů pouze s „průvodními listy skotu – telat do 28 dní věku“ do jiného členského státu, což legislativa neumožňuje.

Současně platná legislativa1) ukládá chovateli povinnost trvale označit každé tele nejpozději do 20 dní po narození. Trvalé označení spočívá v zavěšení dvou plastových ušních známek, po jedné do každého ucha. Do doby zavěšení ušních známek musí chovatel zajistit totožnost a individuální rozlišení telat.

Povinnost označit tele dříve než ve věku 20 dnů vzniká při

  • úhynu telete staršího 3 dnů a odeslání kadáveru do asanačního podniku. Úhyn telete mladšího 3 dnů (do 72 hodin od narození) se bere jako mrtvě narozené mládě a nepodléhá povinnosti individuálního značení;
  • domácí porážce skotu;
  • léčbě – u zvířete, kterému byl aplikován léčivý přípravek, musí chovatel zajistit identifikaci, a to buď podle vyhlášky1) nebo náhradním označením, které i po trvalém označení zajistí prokazatelnou identifikaci léčeného zvířete.

Trvale označeno musí být každé tele starší 3 dnů (72 hodin) před přemístěním:

  • na jiné hospodářství; nutno zdůraznit, že telata mladší 10 dnů nelze vůbec přepravovat a dlouhotrvající cesty (nad 8 hodin) nesmí absolvovat telata mladší 14 dnů;
  • do shromažďovacího střediska, pokud bude následně přesunuto do jiného členského státu nebo třetí země. Každé tele musí mít při přemístění do shromažďovacího střediska vyplněný průvodní list skotu.

 „Průvodní list skotu – telete do 28 dnů věku“ nelze použít pro obchod (přemístění) do jiného členského státu EU ani pro vývoz.

Zvířata v zásilce s „průvodním listem skotu – telete do 28 dnů věku“ nemohou být inspektorem KVS odbavena.

1) vyhláška č. 136/2004 Sb. (novela platná od 1. 4. 2013), kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Přílohy