KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Novelizace Nitrátové směrnice 2014

03/07/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

2.7.2014

Změny podmínek nitrátové směrnice od hospodářského roku 2014 – 2015. Vzhledem k probíhajícímu redesignu LPIS a související migraci databází budou v LPIS relevantní změny akčního programu reflektovány tímto registrem až po 30. 9. 2014!

Dne 16. června schválila Vláda novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, kterou dochází k některým úpravám podmínek tzv. akčního programu nitrátové směrnice, a to s účinností od 1. 7. 2014. Novela má číslo 117/2014 Sb.

Úpravy promítají výsledky vyjednávání s Evropskou komisí o nastavení podmínek akčního programu v ČR a uvádí do souladu provázanost s dalšími předpisy obecného charakteru, především s vyhláškou č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv a se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (§ 39 Nakládání se závadnými látkami).

Současně byly uvedeny do souladu kontrolní požadavky v rámci kontrol podmíněnosti pro SMR 4.

Základní změny jsou následující:

1. Základní omezení pro používání hnojiv (§ 7 odstavec 6)

Nově ve zranitelné oblasti nelze používat dusíkaté hnojivé látky (s výjimkou skliditelných rostlinných zbytků), pokud je půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem. Obdobná podmínka do této doby uplatňovaná, vyplývá z požadavků obecně platného zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, kde jsou vyjmenovaná omezení limitována, například výškou sněhu (5 cm) nebo hloubkou promrznutí (5 cm). Omezení se nevztahují na pastvu zvířat.

2. Upřesnění způsobu výpočtu limitu 170 kg/ha v průměru zemědělského podniku organického dusíku živočišného původu (§ 8 odstavec 3)

K možnosti výpočtu stanoveného limitu v případě použití údajů o produkci dusíku ve výkalech a moči, popřípadě trusu chovaných hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát dusíku ve stájích a při skladování statkových hnojiv, je uveden odkaz na příslušnou tabulku ve vyhlášce č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv (Příloha č. 3, tabulka C), kde jsou tyto údaje uvedeny.

3. Úprava požadavků na skladování statkových hnojiv (§ 9 odstavec 1)

Nově byly upraveny požadavky na kapacitu skladovacích prostor pro skladování hnojůvky. Došlo ke zvýšení požadovaných kapacit z 3měsíční produkce na produkci 5měsíční. Výpočet produkce hnojůvky je nadále prováděn na základě ČSN 756190 pro stavbu zpevněného hnojiště nebo je zjišťován prokazatelným způsobem v zemědělském podniku. Dále došlo k provázání požadavků na technický stav skladovacích zařízení z hlediska ochrany vod s § 39 vodního zákona.

4. Úprava požadavků na používání hnojiv na svažitých pozemcích (§ 11 odstavec 3)

Nově nelze používat dusíkaté hnojivé látky na zemědělských pozemcích s kulturou travní porost se sklonitostí nad 10°. Do této doby se podmínka vztahovala pouze na zemědělský pozemek s kulturou orná půda. Stále platí výjimka pro pastvu zvířat a pro tuhá statková a organická hnojiva.

5. Úprava období zákazu hnojení

Tabulka období zákazu hnojení byla výrazně zjednodušena. Nově bylo provedeno prodloužení období zákazu hnojení v předjarním období pro jarní plodiny. Avizované prodloužení období na podzim pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem od roku 2014 nebylo uplatněno.

 

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělské půdě

Klimatický region*) Minerální dusíkatá hnojiva Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem**)
0–5

1. 11. – 31. 1.
(pro ozimé plodiny)

15. 10. – 15. 2.

(pro ostatní plodiny a kultury)

15. 11. – 31. 1.

(pro ozimé plodiny)

15. 11. – 15. 2.

(pro ostatní plodiny a kultury)

1. 6. – 31. 7.***)

15. 12. – 15. 2.

6–9

15. 10. – 15. 2. 
(pro ozimé plodiny)

1. 10. – 28. 2.

(pro ostatní plodiny a kultury)

5. 11. – 15. 2.

(pro ozimé plodiny)

5. 11. – 28. 2.

(pro ostatní plodiny
a kultury)

1. 6. – 31. 7.***)

15. 12. – 28. 2.

Vysvětlivky:

*) První číslice kódu bonitované půdně ekologické jednotky.

**) Platí i pro upravené kaly.

***) Pokud nedojde k následnému pěstování ozimých plodin nebo meziplodin.

6. Úprava limitů hnojení k plodinám

V tabulce limitů hnojení k jednotlivým plodinám došlo k doplnění výnosu hlavního produktu a mírným úpravám v limitech hnojení u polní zeleniny. Dále byl nově stanoven limit hnojení a odpovídající výnos hlavního produktu k hořčici bílé. Pro účely výpočtu limitu se nově započítává u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů 30 % přívodu celkového dusíku (do této doby se počítalo 40 %).

 

Limity hnojení jednotlivých plodin

Plodina Limit hnojení*)
v kg N/ha
Výnos hlavního produktu (t) stanovený dle koeficientu potřeby N na 1 t hlavního produktu a příslušného množství vedlejšího produktu
pšenice ozimá 190 7,7
pšenice jarní 120 5,5
žito ozimé 120 6,0
ječmen ozimý 140 6,7
ječmen jarní 110 6,0
oves 120 4,8
triticale 140 6,1
kukuřice na zrno 230 11,0
luskoviny 30 5,0
brambory sadbové 140 30,0
brambory ostatní 180 40,0
brambory rané 120 25,0
cukrovka 210 70,0
krmná řepa 150 70,0
řepka ozimá 230 4,5
slunečnice 140 2,9
mák 85 1,2
len 80 2,0
hořčice bílá 80 1,2
kukuřice na siláž 230 60,0
jetel**) 40 10,0
vojtěška**) 40 10,0
trávy na orné půdě 200 10,0
trvalé travní porosty 160 8,0
zelí 250 70,0
květák 220 27,0
mrkev 200 50,0
brokolice 200 13,0
kapusta hlávková 180 28,0
kapusta růžičková 180 6,0
celer bulvový 180 35,0
kedluben 150 30,0
zelí pekingské 150  55,0
rajčata 150 55,0
cibule kuchyňská 135 45,0
pór pravý, 120 43,0
pažitka pravá 120 30,0
petržel zahradní naťová 120 17,0
okurky salátové 120 70,0
okurky nakládačky 100 60,0
špenát setý 100 20,0
salát 100 43,0
pastiňák setý 100 30,0
 paprika zeleninová 100 37,0
kukuřice cukrová 100 9,0
řepa salátová 95 30,0
ředkvička 80 32,0
petržel zahradní kořenová 80 37,0
kopr vonný 60 12,0
hrách zahradní 60 7,0
fazol obecný 60 6,0
česnek 30 11,0

Dusík použitý k podpoře rozkladu slámy nebo k meziplodině se nezapočítává do limitu přívodu dusíku pro následně pěstovanou plodinu.

Pro účely hodnocení limitu hnojení se u hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem a upravených kalů započítává 30 % přívodu celkového dusíku a pro hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 60 % přívodu celkového dusíku, s výjimkou kejdy prasat a digestátu z bioplynové stanice (příp. jejich tekutých podílů po mechanické separaci), kde se započítává 70 %.

Pro účely hodnocení limitu hnojení se tedy zohledňuje pouze přímé působení dusíku v prvním roce po použití uvedených statkových, organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

Pro určení přívodu dusíku do půdy ve statkových hnojivech živočišného původu se použijí údaje zjištěné vlastními rozbory nebo údaje z přílohy č. 3 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.

Limity uvedené v tabulce je nutné dodržet na jednotlivých zemědělských pozemcích.

Při pěstování plodin ve směsích je limit určen nejvyšším limitem plodiny ve směsi.

Plodiny v tabulce neuvedené limit nemají, hnojí se podle jejich potřeby na konkrétních stanovištích a podle pěstitelských podmínek.

Výnosy víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů jsou uvedeny v přepočtu na seno.

Limity hnojení pro pěstování zeleniny se nevztahují na její pěstování ve sklenících a fóliovnících.

Vysvětlivky:

*) V limitu hnojení je započítán celkový dusík z minerálních hnojiv a podíl dusíku využitelného pěstovanou plodinou ze statkových hnojiv živočišného původu a z organických a organominerálních hnojiv, popřípadě upravených kalů.

**) Limit se vztahuje k celkové dávce za všechny roky pěstování. Do uvedeného limitu se nezapočítává případné hnojení krycí plodiny do doby její sklizně.