KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

21. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

10/07/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

3.7.2014

Ministerstvo zemědělství v rámci 21. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 8. 2014 do 8. 8. 2014.

Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 8. 8. 2014, musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou žadatele na RO SZIF do 13:00 hodin.

Pro administraci projektů budou použita Pravidla pro žadatele zveřejněná na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, platná pro 17. kolo příjmu žádostí (čj. 32159/2013-MZE-14112), spolu s aktualizací, která byla ministrem zemědělství schválena dne 27. 3. 2014 (čj. 22350/2014-MZE-14112).

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je předběžně stanoven následovně:

Opatření Alokace
I.1.4 413 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, pro 21. kolo příjmu žádostí, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova/Osa I/Pozemkové úpravy (I.1.4) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.