KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontroly plnění zásad integrované ochrany v polních plodinách pro rok 2014

26/06/14
viz. zdroj

Zdroj: ÚKZUZ

 

Pruvodce kontrolnim systemem plneni zasad IOP pro rok 2014

V příloze je brožura – Průvodce kontrolním systémem plnění zásad integrované ochrany v polních plodinách pro rok 2014.

Dodržování 8 zásad IOR vyjmenovaných ve vyhlášce je podle § 5 zákona od 1. 1. 2014 pro všechny uživatele povinné.

V důsledku zavádění obecných zásad IOR byl vytvořen kontrolní systém, jehož cílem je zhodnotit úroveň plnění těchto povinností. Přílohou tohoto průvodce je i kontrolní list, oba tyto dokumenty lze nalézt na internetových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen „ÚKZÚZ“). Plnění zásad IOR bude kontrolováno inspektory ÚKZÚZ v rámci povinností definovaných v § 74 odstavce 1 písm. b) zákona, kteří budou při kontrole zaznamenávat do kontrolního listu rozsah a kvalitu plnění bodovým ohodnocením. Uživatel bude hodnocen plným, zkráceným nebo nulovým počtem bodů pro většinu zásad podle plochy obhospodařované půdy, na které danou zásadu plní (případně pro % škodlivých organizmů). Body se při neplnění neodečítají.

Kontroly se nebudou vztahovat na uživatele zařazené v titulu Integrovaná produkce (IP) a Ekologické zemědělství (EZ), neboť ze své podstaty splňují myšlenku udržitelného používání pesticidů (dle Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice, 2012).

Rozsah a organizace kontrol

Kontrola se vztahuje na všechny pozemky uživatele, na kterých jsou v daném roce pěstovány polní plodiny (bude–li potřeba posoudit technologie uživatele z dlouhodobého hlediska, bude se tak dít z období maximálně šestiletého, viz výsledky AZZP). Hodnocení je prováděno plošně pro všechny polní kultury pěstované na pozemcích uživatele. Pro získání maximálního počtu bodů pro hodnocenou zásadu musí uživatel splňovat podmínky na daném % obhospodařované plochy (pro dané % škodlivých organizmů). V případě, že plnění zásady není aplikováno zcela, je uživateli přidělen snížený počet bodů, eventuelně počet nulový.

Výjimky z plnění dílčích zásad je možné tolerovat v následujících případech: 1) uživatel hospodaří na erozně ohrožených plochách a plní standardy GAEC 1 a 2, případně se musí řídit některou z povinností z Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (dále jen „nařízení“); 2) uživatel používá přípravky v maximálních povolených dávkách tak, aby nedocházelo ke vzniku rezistence; 3) uživatel nemohl dané opatření přijmout z objektivních důvodů (např. odrůda nebo přípravek nejsou pro dané použití registrovány, zakládání porostu nebo průběh sezóny byl ovlivněn extrémními jevy či nepříznivým počasím). V těchto případech je plocha, na které jsou uplatňovány výjimky, vyjmuta z hodnocení.

V případě, že dané opatření nelze aplikovat vůbec (např. všechny plochy jsou ohroženy erozí nebo jsou pěstovány plodiny, pro které nejsou dostupné či registrované nechemické postupy/přípravky), je celé opatření vypuštěno z kontroly. Výsledný celkový počet bodů je pokrácen o body, které by byly přiděleny za plnění tohoto opatření.

Forma evidence pro kontrolu není prozatím stanovena. Při kontrole je možné využít písemné nebo elektronické evidence uživatele, pokud takové údaje uživatel vede (týká se evidence spotřeby přípravků a hnojiv, expertní systémy, data zadávaná do portálu farmáře eAGRI atd.). Při kontrole mohou být předkládány i účetní/daňové doklady o využití služby, nákupu zboží, certifikát o absolvovaném vzdělání nebo účasti na odborném semináři. Dále je uživatel hodnocen za to, že při rozhodování užívá informace zveřejňované např. na stránkách ÚKZÚZ („Semafor přípravků“, plodinové metodiky, znalost a praktické využití výstupů Situačních zpráv o výskytu škodlivých organizmů, prognostických modelů, atd.), nebo informace z jiných relevantních zdrojů. Pro kontrolu je možné využít i fotodokumentace, ze které je patrné, že se jedná o pozemky uživatele (např. monitorovacího zařízení, květnatých biopásů apod.). Strategie postupu při kontrole je založena na schopnosti subjektu prokázat pravdivost svého tvrzení dokladem (účetním, záznamem v EPH či vlastní evidencí, certifikátem, potvrzením), fotodokumentací či fyzicky v případě, že o kontrolované zásadě tvrdí, že ji dodržuje.