KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělství – 1. čtvrtletí 2014

02/05/14
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

 

Výroba masa i nákup mléka poklesly jen mírně, cena mléka vzrostla 

30.4. 2014 – V 1. čtvrtletí 2014 bylo vyrobeno 107 714 tun masa, tj. o 0,9 % méně než v 1. čtvrtletí minulého roku. V produkci hlavních druhů masa došlo jen k malým meziročním změnám (hovězího +0,1 %, vepřového −1,4 %, drůbežího −0,3 %). Nákup mléka se snížil o 0,3 % na 579 425 tis. litrů, jeho cena pro zemědělské výrobce vzrostla o 21,8 % na 9,70 Kč za litr.

Porážky a výroba masa


V 1. čtvrtletí 2014 bylo poraženo 54 755 ks skotu, meziročně o 0,8 % méně. K poklesu došlo ve všech kategoriích (u mladého skotu o 10,7 %, u krav o 7,6 %, u jalovic o 6,1 %, u telat o 0,6 %) kromě býků, kde byl zaznamenán nárůst 9,0 %. Celková produkce hovězího a telecího masa činila 16 180 tun. Meziročně zůstala na stejné úrovni (o 0,1 % více), ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím byla nižší o 3,9 %.

Počet poražených prasat se snížil na 639 495 ks, tj. meziročně o 1,7 %. Výroba vepřového masa klesla na 57 319 tun (o 1,4 %), vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí, ve kterém je pravidelně nejvyšší výroba masa v roce, byla nižší o 3,2 %.

Výroba drůbežího masa dosáhla 34 172 tun a byla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku jen o 0,3 % nižší.

Stavy skotu, prasat a drůbeže


Podle výsledků posledního statistického šetření v chovu skotu k 31. prosinci 2013 bylo v České republice chováno 1 332,1 tis. ks skotu (+0,8 %), z toho 552,9 tis. ks krav (+1,9 %). Ve všech významných kategoriích došlo k mírnému meziročnímu zvýšení stavů, u dojných krav o 2,2 %, u masných o 1,2 %, u býků ve výkrmu o 1,7 % a u zapuštěných jalovic o 3,9 %.

Stavy prasat se ke stejnému datu zvýšily na 1 547,7 tis. ks (+0,9 %). Přestože v kategorii prasat ve výkrmu byl zaznamenán meziroční pokles o 3,0 %, v kategorii chovných prasat došlo ke zvýšení stavů o 6,3 %, z toho stavy prasnic vzrostly o 4,2 % (na 102,4 tis. ks) a zapuštěných prasniček o 11,1 %.

V chovu drůbeže došlo k meziročnímu navýšení stavů o 2,0 % (na 20 816,4 tis. ks). Stavy nosnic však poklesly o 3,9 % (na 4 119,3 tis. ks).

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat


Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu se v 1. čtvrtletí meziročně snížily ve všech kategoriích: u telat o 22,9 %, krav o 6,7 %, v nejvýznamnější jatečné kategorii, u býků, nebylo snížení tak výrazné (o 3,2 %), u jalovic pouze o 0,8 %. Průměrná cena jatečných býků byla 45,43 Kč/kg v živém a 82,68 Kč/kg jatečně upraveného těla (JUT).

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat mírně vzrostly (o 3,1 %). Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 33,21 Kč/kg v živé hmotnosti a za 42,68 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se snížily o 4,7 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 24,11 Kč/kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem


Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty v období od prosince 2013 do února 2014 byla bilance obchodu kladná u všech tří druhů, u skotu 17 039 tun, u prasat 718 tun a u drůbeže 8 671 tun.

Vývoz živého skotu výrazně převyšoval jeho dovoz. Přestože se dovoz meziročně téměř zdvojnásobil, dovezeno bylo pouhých 331 tun, zatímco vývoz dosáhl 17 370 tun (+10,5 %). Vývoz zahrnoval 26,8 tis. ks skotu určeného k dalšímu chovu a 20,1 tis. ks k porážce. Hlavními obchodními partnery pro vývoz skotu bylo Rakousko, kam se vyvážel jatečný skot, a Německo, na jehož trhu našla uplatnění jatečná i zástavová zvířata, především telata.

Dovoz živých prasat činil 4 970 tun (−12,3 %), vývoz 5 689 tun (−5,5 %). Výrazně se omezil dovoz selat, a to na 81,0 tis. ks (−31,6 %). Dovoz jatečných prasat se zvýšil na 23,1 tis. ks (+14,5 %) a jejich vývoz poklesl na 46,8 tis. ks (−8,1 %). Živá prasata se nejvíce dovážela z Německa (jatečná i selata) a Dánska (selata). Ve vývozu převládala prasata určená na Slovensko a do Maďarska.

Dovoz živé drůbeže se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku propadl na polovinu a dosáhl jen 726 tun (−43,4 %), nižší byl dovoz jatečných kuřat, ale i jednodenních kuřat a hlavně krůťat. Vývoz živé drůbeže zůstal na stejné úrovni (9 396 tun, +0,6 %). Nejdůležitějším partnerem pro dovoz drůbeže bylo Německo, odkud se dovážela hlavně jednodenní mláďata. Vývozy směřovaly především do Polska (jatečné krůty a kuřata, jednodenní kachňata) a na Slovensko (jednodenní kuřata).

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, u hovězího −3 394 tun, vepřového −45 763 tun a drůbežího −14 493 tun.

Dovoz hovězího masa se meziročně zvýšil na 5 147 tun (+7,4 %), vývoz poklesl na 1 753 tun (−17,1 %). S hovězím masem se oběma směry obchodovalo s Polskem, dále se dováželo z Německa, Nizozemí a Irska, vyváželo se na Slovensko.

Vepřového masa se dovezlo 55 640 tun (+2,3 %), nejvíce z Německa, vyvezlo se ho 9 877 tun (−0,1 %), hlavně na Slovensko.

Dovoz drůbežího masa se meziročně snížil (na 22 168 tun, −5,5 %), zatímco vývoz se zvýšil (na 7 674 tun, +13,8 %). Dovezené drůbeží maso pocházelo z Polska, Brazílie, Maďarska a Německa, vyváželo se na Slovensko.

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka


V 1. čtvrtletí 2014 nakoupily mlékárny od tuzemských producentů 579 425 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku je to jen o 0,3 % méně.

Ceny zemědělských výrobců mléka meziročně vzrostly o 21,8 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 9,70 Kč za litr.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky


V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 163 523 tun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se dovoz i vývoz mírně zvýšil, dovoz na 62 732 tun (+1,9 %) a vývoz na 226 255 tun (+3,3 %). Dovoz se zvýšil u zakysaných mléčných výrobků (+6,9 %), mírně se snížil u másla (−2,1 %), sýrů a tvarohu (−2,5 %) a výrazně poklesl u mléka (−13,7 %). Naopak vývoz mléka vzrostl (+6,1 %), vývoz zakysaných mléčných výrobků se propadl o 22,8 %. Mírně poklesl i vývoz sýrů a tvarohu (−3,8 %), másla se vyvezlo stejně (+0,5 %) jako v odpovídajícím období loni.
___________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Poznámky
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Výsledky chovu skotu (ČSÚ), Výsledky chovu prasat (ČSÚ), Výsledky chovu drůbeže (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 4. 2014
Termín ukončení zpracování: 28. 4. 2014
Navazující publikace: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/270127-14
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/2122-13
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/2123-13
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/2117-13
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/011034-14-m02_2014

Termín zveřejnění další RI: 30. 7. 2014

 

Přílohy:
Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců

 

Informace ze dne 30. 4. 2014 ke stažení