KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

NS MAS ČR – Příprava období 2014-2020

25/04/14
viz. zdroj

Zdroj: NS MAS ČR

 

logo_eu

NS MAS ČR nominovala na počátku roku 2013 své zástupce do Řídících výborů jednotlivých operačních programů a jejich pracovních skupin, které připravují jednotlivé Prioritní osy operačních programů.

 

 Přehled operačních programů včetně jejich posledních verzí a jmenovaných zástupců naleznete zde.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

 1. Nařízení EU k politice soudržnosti 2014-2020, která byla 20. prosince 2013 zveřejněna v Úředním věstníku EU. Výtahem jsou kapitoly ke Komunitně vedenému místnímu rozvoji.
 2. Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 – finální verze ze 17. dubna 2014 – Dohoda schválena vládou ČR dne 9. dubna 2014 – informace k CLLD (str. 175 kapitola 3.Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji). Příloha ke kapitole 2.3 Hodnocení naplňování předběžných podmínek
 3. METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN 2014-2020 – materiál schválen poradou vedení ministra zemědělství dne 10.3.2014, v současné době v mezirezortním připomínkovém řízení
 4. Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014–2020 včetně přílohy č. 5NÁVRH – verze z dubna 2014 materiál je vytvářen MMR ve spolupráci s NS MAS (pozn.: kroky 7-9 přesunuty do Strategické části , tzn. již nejsou v programových rámcích)

V dubnu 2013 byly vládou schváleny posty generálních sekretářů a také Statut Rady pro fondy Společného strategického rámce včetně definování pracovních skupin. Na všech postech byla NS MAS ČR přiznávána jako jeden z hlavních partnerů společně se zástupci Úřadu vlády, ministerstev, SMO, SMS, Asociací krajů a dalších. Přehled zástupců a více informace zde.

Národní číselník indikátorů 2014+ – pracovní verze dostupná zde.

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 – dne 15. 5. 2013 byla usnesením vlády ČR č. 344 schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020. Veškeré podklady jsou dostupné zde.

logo MMR 

Oficiální dokumenty k přípravě období 2014-2020 ze strany MMR jsou dostupné ze stránek Strukturální fondy EU.

Činnost vyjednávacího týmu NS MAS ČR

NS MAS ČR nastavila směr vyjednávání k naplnění cíle zajištění aplikace metody LEADER v co největším množství operačních programů.

Aktuálně diskutovaná témata:

 • připomínkování Dohody o partnerství a dalších dokumentů
 • připomínkování jednotlivých operačních programů v průběhu tvorby
 • připomínkování Manuálu tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
 • implementace komunitně vedeného místního rozvoje na všech úrovních
 • standardizace MAS a právní forma MAS
 • financování MAS v období 2014-2015
 • finanční alokace na období 2014-2020
 • struktura realizace programu (ŘO – platební agentura – MAS – žadatel)
 • tvorba programového rámce (OP – OSY – specifické cíle – indikátory – návaznosti na FICHE)
 • integrace mezi operačními programy

Ostatní podkladové dokumenty,které jsou využívány nebo byly vytvořeny v návaznosti na plánování období 2014-2020:

Ostatní podkladové materiály jsou zveřejněny a  postupně doplňovány v Dokumentech v sekci Příprava období 2014-2020.

Dokumenty:

2014+

Zařazeno v Aktuality, MAS