KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky 2013

14/03/14
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

Komentář

Produkce zemědělského odvětví (PZO) vyjádřená v běžných základních cenách představovala v předběžných výsledcích za rok 2013 výši 128 068,2 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 75 161,8 Kč a živočišná produkce 46 895,8 mil. Kč. Zbytek do celkové produkce zemědělského odvětví vedle rostlinné a živočišné produkce tvořila jednak zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce zemědělských služeb (3 522,9 mil. Kč) a jednak nezemědělské vedlejší činnosti (neoddělitelné) ve výši 2 487,6 mil. Kč. V rostlinné výrobě, u obilovin celkem a technických plodin celkem, především pšenice a řepky, došlo k navýšení sklizní, na druhé straně se snížily ceny, opačná situace byla u brambor. Meziročně došlo v rostlinné výrobě k navýšení produkce o 4,7 %. Celková živočišná produkce byla v roce 2013 vyšší oproti minulému roku o 4,2 %. U skotu a drůbeže je zřejmý pokles naturálního množství, který byl kompenzován vyššími cenami. Výjimkou bylo mléko, kde byly oproti minulému roku vyšší jak výroba, tak i průměrná cena.

 

Produkce zemědělského odvětví ve stálých základních cenách roku 2000 činila 103 564,5  mil. Kč, z toho rostlinná produkce 56 555,3 mil. Kč a živočišná produkce 43 372,4 mil. Kč.

Rostlinná produkce se v roce 2013 podílela na produkci zemědělského odvětví v běžných základních cenách 58,7 %, přičemž nejvýznamnější zastoupení na rostlinné produkci měly obiloviny (42,0 %) a technické plodiny (26,9 %). Živočišná produkce byla zastoupena na produkci zemědělského odvětví v běžných základních cenách 36,6 %, nejvýznamnější podíl na živočišné produkci představovaly produkce mléka (47,8 %) a chov jatečních prasat (20,4 %).

Mezispotřeba (MS) se podílela na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) 72,9 %, v mezispotřebě byla nejvíce zastoupena krmiva (36,8 %).

V odhadovaných výsledcích za rok 2013 vzrostl důchod z faktorů v zemědělství na celkovou roční pracovní jednotku (na 1 AWU), vyjádřený indikátorem A, oproti roku 2012 o 1,73 %. Deflátor (implicitní cenový index HDP v tržních cenách), odhad doporučený experty Eurostatu pro rok 2013, byl 101,24 %.

Použité zkratky, zdroje
Metodické vysvětlivky
Komentář
  

Souhrnný zemědělský účet, předběžné výsledky za rok 2013
Tab. 1 Účet výroby
Tab. 2 Účet tvorby důchodu
Tab. 3 Účet podnikatelského důchodu
Tab. 4 ALI v letech 2012, 2013

Grafická příloha
Graf 1 Struktura produkce zemědělského odvětví v ČR v roce 2013

 

Informace ze dne 7. 3. 2014 ke stažení