KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

07/03/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

6.3.2014

Dne 19. 2. 2014 vláda ČR schválila s účinností od 1. 3. 2014 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, podle kterého se budou hradit finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané činnosti ze státního rozpočtu. Toto nařízení vlády nahrazuje každoročně vydávanou přílohu k zákonu o státním rozpočtu.

Nejvýznamnější změnou, které toto nařízení vlády přináší oproti naposled platné příloze č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, je úhrada finančních příspěvků na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů Ministerstvem zemědělství. Příjem a administraci žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti budou nově zajišťovat krajské agentury pro zemědělství a venkov (KAZV). Kromě toho došlo ke změně termínů pro příjem žádostí. Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích je stanoven do 30. září za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu. Termín pro příjem žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti je stanoven do 30. září kalendářního roku, ve kterém došlo k realizaci předmětu finančního příspěvku. Výjimkou je finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů s termínem pro příjem žádostí stanoveným do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém byla zkouška vykonána.

Ministerstvo zemědělství připravuje pro žadatele o finanční příspěvky metodický postup, který bude v co nejkratší době zveřejněn na webových stránkách MZe.

Přílohy