KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kontroly pěstování geneticky modifikovaných rostlin v roce 2014

21/03/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Také v letošním roce bude pro komerční využití pěstována na území EU, tedy i v ČR, jediná geneticky modifikovaná plodina (dále jen „GM plodina“), konkrétně se jedná o kukuřici. Jiná takto pozměněná plodina nebyla v uplynulém období schválena pro pěstování. Vzhledem k tomu také letos proběhne, s pomocí systému LPIS, evidence a následná kontrola pěstování GM plodin. Rádi bychom Vás také informovali o změnách a nových skutečnostech, které se pěstování GM plodin dotýkají.

S účinností od 1. ledna 2014 došlo ke změně zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů.
V příslušném ustanovení tohoto zákona byla zrušena duplicita hlášení o pěstování GM kukuřice na Ministerstvo zemědělství a zároveň na Ministerstvo životního prostředí. Zůstává tedy pouze ohlašovací povinnost pěstitelů na příslušná pracoviště Krajských agentur pro
zemědělství a venkov v jednotlivých regionech jako doposud. Došlo tak ke snížení administrativní zátěže pěstitelů GM plodin. V příloze uvedených aktualizovaných „Povinností pro pěstitele GM plodin v ČR“ je zřejmé, že vlastní pravidla pro pěstování zůstala nezměněna.

Organizační změnou je rovněž s účinností od 1. ledna 2014 spojení ÚKZÚZ a SRS. Součástí ÚKZÚZ se tak staly některé útvary, které do 31. prosince 2013 existovaly samostatně jako SRS. Tyto útvary nadále zodpovídají svým dílem za kontrolu pravidel pěstování GM plodin na místě pěstování. Nadále provádí kontroly a posouzení dopadu pěstování na životní prostředí.

V neposlední řadě bychom vás také chtěli upozornit, že na webových stránkách Ministerstva zemědělství je dostupná publikace „Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR“, která obsahuje potřebné informace a dokumenty zejména pro kontrolní orgány, ale i pěstitele GM plodin a ostatní veřejnost.

Předběžná kontrola, kterou pracovníci pracovišť KAZV provedou, proběhne opět podle Metodického pokynu pro provádění kontrol pěstování geneticky modifikované kukuřice určený pro pracoviště KAZV, který je přílohou tohoto dopisu.

Vzhledem k výše uvedenému žádáme pracovníky pracovišť KAZV o provedení následujících kroků:
1. Provedení předběžné kontroly pozemků nacházejících se v okolí PB/DPB, na kterých je evidováno pěstování GM kukuřice, a které spadají do jejich působnosti.
2. Vypracování a zaslání seznamu všech PB/DPB s GM kukuřicí ohlášených (a evidovaných) na příslušném pracovišti KAZV tj. číslo PB/DPB a výměra GM kukuřice na tomto PB/DPB (bez osevu).
3. Vypracování a zaslání protokolu k PB/DPB s GM kukuřicí, které sousedí do 70 m (resp. 200 m) s PB/DPB jiného uživatele a zároveň je na nich pěstována nemodifikovaná kukuřice:
a) identifikace sousedních pěstitelů – podle LPIS,
b) výskyt nemodifikované kukuřice – nutno zjistit v terénu,
c) zpracování protokolu – podle metodického pokynu.

Protokol není nutné vypracovávat, jestliže PB/DPB s GM kukuřicí nesousedí do 70 m s PB/DPB jiného uživatele.

V případě, že bude příslušným pracovištěm KAZV zaznamenán na základě hlášení
o pěstování GM kukuřice nový pěstitel, žádáme příslušná pracoviště KAZV o distribuci
materiálu „Povinnosti pro pěstitele GM plodin v ČR“ pro nové pěstitele GM kukuřice.

Vzhledem k tomu, že na předběžné kontroly KAZV navážou kontroly na místě na vybraných lokalitách, které provedou pracovníci ÚKZÚZ, žádáme o zaslání a přesné dodržení struktury požadovaných informací dopisem na odbor rostlinných komodit nebo elektronicky na jana.trnkova@mze.cz v termínu nejpozději do 20.6.2014. V případě jakýchkoliv dotazů spojených s předmětnou problematikou kontaktujte: MZe, Odbor rostlinných komodit,
Ing. Jana Trnková, jana.trnkova@mze.cz.

S pozdravem

Ing. Eva Divišová
ředitelka odboru rostlinných komodit

Přílohy:

1. Povinnosti pro pěstitele GM plodin v ČR, platnost od 1.1.2014.pdf

2. Metodický pokyn pro provádění kontrol pěstování GM kukuřice určený pro pracoviště
KAZV, od 1.1.2014.pdf