KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuální změny v opatření LFA a dalších opatřeních osy II

07/03/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Informace pro žadatele o novele nařízení vlády č. 75/2007 Sb. a souvisejících nařízení vlády

Dne 1. března 2014 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 29/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

Novela nařízení vlády č. 75/2007 Sb. umožňuje v roce 2014 žádat o platby v méně příznivých oblastech a oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě v rámci jednotné žádosti k 15.5.2014.

Hlavním cílem tohoto nařízení je v návaznosti na komunitární legislativu (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013) úprava podmínek pro poskytování plateb v méně příznivých oblastech a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě. Konkrétně se jedná o odstranění povinnosti uzavírání pětiletého závazku hospodaření od prvního poskytnutí platby, přičemž úprava se týká žadatelů, kteří o platbu žádají poprvé v roce 2014 nebo nemají tento závazek uzavřen z důvodu uplatněných vratek za nesplnění závazku. Již uzavřených závazků hospodaření se úprava netýká.

S ohledem na probíhající majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi jsou nařízením doplněny pardonované důvody nesplnění závazku hospodaření tak, aby v rámci snížení obhospodařované výměry bylo tolerováno snížení z důvodu uplatnění nároků na pozemky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tato úprava se týká nejen žadatelů o platby v méně příznivých oblastech a oblastech Natura 2000, ale také žadatelů o dotaci v rámci agroenvironmentálních opatření a žadatelů o plošné lesnické platby.

Vzhledem k legislativním lhůtám byla v rámci novely nařízení vlády č. 75/2007 Sb., řešena i novelizace přechodných vnitrostátních podpor (PVP). S ohledem na skutečnost, že od roku 2014 nebude zohledněn princip modulace, byl touto novelizací navrácen termín pro podávání žádostí z termínu 1. 11. zpět k 15. 5., díky čemuž se žádost na PVP stala opět součástí Jednotné žádosti. V rámci této změny byly navráceny i termíny retenčních období a podávání nápočtů. Tento krok výrazným způsobem sníží administrativní zátěž jak na straně žadatelů, tak na straně SZIF.