KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE Z NÁRODNÍCH DOTACÍ

12/02/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Informace pro příjemce národních dotací dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d Zákona č. 252/1997 o zemědělství.

Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost předložit poskytovateli dotací tj. Ministerstvu zemědělství ČR do 15.2.2014 finanční vypořádání této dotace.

Příslušná vyhláška, tj. vyhláška MF č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem určuje termín pro předložení finančního vypořádání příjemcem dotace poskytovateli této dotace do 15. 2. následujícího rozpočtového roku.

Vypořádání se předkládá na tabulce, která tvoří přílohu č. 5 vyhl. č. 52/2008 Sb.

Tabulku je třeba doručit gesčnímu odboru Ministerstvu zemědělství zodpovědnému za příslušný dotační program (pro jednoduchost, zaslat útvaru MZe, který vydal rozhodnutí o poskytnutí dotace) nebo podat na příslušná pracoviště Krajské agentury pro zemědělství a venkov v jednotlivých okresech (bývalá oddělení AZV).

Upozorňujeme, že při nesplnění této zákonné povinnosti, je Finanční úřad při případné kontrole oprávněn požadovat po kontrolovaném subjektu vratku celé vyplacené částky národních dotací vč. příslušného penále.

Vztahuje se na dotace poskytnuté podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013. Týká se i subjektů, kterým bylo poskytnuto plnění v rámci povodní.

Přílohy:

Vyhláška č. 52/2008

Tabulka k vyplnění – příloha č. 5 vyhl. č. 52/2008