KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

03/02/14
viz. zdroj

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 8/2014

 

 

Zahájení příjmu žádostí:

3.3.2014

Poslední možnost podání žádosti:

14.3.2014

Vyhlašovatel:

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17, Praha 1, 11000

Administruje:

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, Praha 1, 11000
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szif.cz
Telefon:

Ve 20. kole budou podpořeny i investice do zemědělských podniků izakládání nebo rozvoj mikropodniků.

Ministerstvo zemědělství v rámci 20. kola příjmu žádostí vedle podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hlavního města Prahy vyhlašuje příjem žádostí i na podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

V termínu od 3. 3. do 14. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:

  • podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
  • podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

V termínu od 3. 3. do 7. 3. 2014 bude probíhat příjem žádostí pro:

  • opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 14. 3. 2014, resp. 7. 3. 2014, musí být Potvrzení o přijetí vygenerované z Portálu Farmáře obsahující identifikátor dokumentu doručeno osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou žadatele na RO SZIF do 13:00 hodin.

Pravidla pro podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství byla schválena ministrem zemědělství již 6. 12. 2013 a zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Dne 27. 1. 2014 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel i pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Tab.1. Finanční objem projektů
Opatření/podopatření Alokace
I.1.1.1 635 mil. Kč
I.1.3.2 190 mil. Kč
III.1.2 530 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.

Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 20. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 20. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Přílohy