KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV

17/01/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

20.12.2013 – Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem schválena změna Definic příjemce dotace.
A) Změna související s novelizací občanského zákoníku

Se změnou občanského zákoníku dochází ke změně právních forem některých organizací. Od 1. 1. 2014 zanikají občanská sdružení a vznikají nové právní formy – spolek, ústav a společnost, které se řídí novým občanským zákoníkem. Novým občanským zákoníkem se řídí také všechny nadace. Dále s novelizací občanského zákoníku dochází ke zrušení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konkrétní změna Pravidel se týká Definice příjemce dotace v opatřeních/podopatřeních, ve kterých se vyskytují níže uvedené definice. Definice příjemce dotace je platná pro všechny žadatele v rámci 20. kola příjmu žádostí (tato definice nahrazuje v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie definici uvedenou ve schválených Fichích pro 20. kolo příjmu žádostí) a zpětně pro všechny žadatele/příjemce dotace, kterých se uvedená změna právní formy týká.

 

Původní znění
Aktualizované znění
nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (občanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů (nadace)
  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
  • nadace podle § 306 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
  • nadační fond podle § 394 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
Občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
  • spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
fyzické osoby podnikající dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právnické osoby podnikající dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů
sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
sdružení vzniklé podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo společnost podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

B) Změna týkající se souladu Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, resp. Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 s ostatními opatřeními Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013

Po zkušenostech z administrace předchozích kol příjmu žádostí byl přehodnocen přístup k akciovým společnostem s listinnými akciemi na majitele. Definice příjemce dotace je platná pro všechny žadatele/příjemce dotace v rámci 20. kola příjmu žádostí pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (tato definice nahrazuje definici uvedenou ve schválených Fichích pro 20. kolo příjmu žádostí).

 

Původní znění:

Žadatelem nemůže být:
akciová společnost s listinnými akciemi na majitele a dále subjekt, jehož struktura je s akciovou společností s listinnými akciemi na majitele jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů

 

Nové znění:

Žadatelem nemůže být:
akciová společnost s listinnými akciemi na majitele.