KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR

06/12/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR, 3.12.2013

Z obsahu: informace z MZe o aktuálních resortních záležitostech, informace k reformě SZP pro plánovací období 2014 – 2020, příprava volebního sněmu AK ČR v roce 2014, stav členských příspěvk pro rok 2013, problematika povinného členství v AK ČR, změna struktury vedení AK ČR, zpracování návrhu Kalendáře akcí pro rok 2014

 1. Jako host se jednání představenstva AK ČR po čtvrté v řadě zúčastnil ministr zemědělství Miroslav Toman společně s 1. náměstkem ministra Stanislavem Kozákem, náměstkyní ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou a dále s ředitelem SZIF Martinem Šebestyánem, ředitelem PGRLF Martinem Karbanem a ředitelem ÚZEI Oldřichem Černochem, kteří přítomné informovali o aktuálních resortních záležitostech:
  • pro kompenzace za škody z červnových povodní bylo přijato cca 750 žádostí, tyto jsou průběžně vypláceny;
  • pro jednání vlády je připraven materiál k řešení tzv. zelené nafty, s předpokládaným zavedením v průběhu 1. čtvrtletí 2014; 
  • MZe připravuje na přelom února a března otevření kola PRV pro investice za využití nevyčerpaných financí a úspor, a to v předpokládaném objemu 0,5 – 1 mld. Kč s návrhem na zaměření pro skot, prasata, ovoce, zeleninu, chmel a brambory;
  • u požadavku krácení přímých plateb, tzv. finanční disciplíny se podařilo dalším jednáním snížit částku pro ČR z cca 1 mld. Kč již jen na 310 mil.. Kč;
  • MZe připravuje po krajské linii obnovení činností agentur pro zemědělství a venkov pro rok 2014 s dalším posílením od roku 2015;
  • národní podpory byly letos navýšeny z původních 0,6 mld. Kč na 1,4 mld. Kč a podařilo se tak naplnit všechny tituly, pro rok 2014 je alokováno 1,53 mld. Kč;
  • ÚZEI zpracovává pro expertní tým MZe varianty cílení podpor s využitím dat reálných podniků se zaměřením dle výrobních oblastí;
  • SZIF zpracovává 28,5 tis. žádostí o jednotnou platbu (meziroční nárůst o cca 5 %), SAPS bude do konce roku vyplacen v objemu 90 % určených prostředků, platby LFA budou zahájeny v příštím týdnu, platby AEO budou zahájeny v lednu, s MF je předjednáno financování resortu pro případ rozpočtového provizoria;
  • PGRLF pokračuje v Programu Zemědělec, kde je v letošním roce přijato 470 mil. Kč závazků, program Podpora pojištění byl díky finančnímu posílení rozšířen i na rostlinou výrobu (18 %), živočišná výroba a speciální plodiny jsou v plné sazbě 50 %, otevřen byl Program povodňových půjček s objemem 200 mil. Kč, do výše 10 mil. Kč na žadatele se splatností 5 let. Prosba o včasné podávání žádostí na podporu pojištění (naprostá většina je podána v posledním týdnu), není potřeba čekat na potvrzení pojišťovny, zkrátí se tak doba potřebné administrace.

K reformě SZP pro plánovací období 2014 – 2020 zazněly tyto zásadní informace:

  • Evropský parlament schválil 20. listopadu finální znění legislativy reformované SZP, nyní se dopracovávají tzv. delegované akty, ke kterým se ČR vyjadřuje, na základě toho posléze budou upřesněny okruhy jako je např. definice  okruhu zaměstnanců uplatnitelných v odpočtech, aj.;
  • na 12. prosince je připraven Kulatý stůl ministra, kde budou představeny návrhy MZe, analýzy podniků zpracované ÚZEI, možná řešení a varianty;
  • tzv. platbu na první hektary nebude ČR uplatňovat;
  • pouze na rok 2014 se přechodně připravuje zvýšení plateb přes čl. 68 na podporu citlivých komodit posílením financí z 3,5 % na 6,5 %;
  • v roce 2014 nebude uplatněn převod mezi pilíři, o období 2015 – 2020 se rozhodne v průběhu příštího roku;
  • podpora živočišné výroby, především pak monogastrů, bude řešena nástroji přes welfare zvířat, dopracovává se návrh a systém na cca 6-7 let;
  • rozpracovává se provázání podpory chovu skotu přes platbu na proteinové plodiny, zatížení stanoveno na 0,4 DJ na ha z..p.;
  • pro informaci bylo předloženo vyjádření MZe k dotazům AK ČR k řešení podpory cukrovky (viz. příloha Informace).
 1. Představenstvo AK ČR projednalo přípravu volebního sněmu AK ČR v roce 2014, personální záležitosti a současné návrhy pro obsazení vedení AK ČR, primární volby v krajích a ve společenstvech. Po uzavření všech primárních voleb bude na druhou polovinu ledna svoláno jednání, kde bude dořešena nominace představenstva na prezidenta AK ČR a dalších členů vedení.
 2. Předseda DR upozornil na stav členských příspěvků pro rok 2013 se žádostí jejich doplacení do roku 2013.
 3. Představenstvo AK ČR prodiskutovalo problematiku povinného členství v AK ČR a změnu struktury vedení AK ČR. Téma je k dalšímu řešení a diskuzi s partnery.
 4. Představenstvo AK ČR bylo informováno o zpracovaní návrhu Kalendáře akcí pro rok 2014.

   

V Kostelci nad Černými lesy, dne 3. prosince 2013 zapsal Ing. Jiří Felčárek