KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělství je nadále nejvýznamnějším zdrojem pro uvolňování dusíku

14/11/13
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

Zpráva Evropské komise hodnotí aplikaci hnojiv a kontaminaci vodních zdrojů.

Ačkoli aplikace minerálních hnojiv v EU během posledních let poklesla, zůstává zemědělství nejdůležitějším zdrojem pro uvolňování dusíku do životního prostředí. To vyplývá z aktuální zprávy Evropské komise k realizaci nitrátové směrnice.

Podle zprávy klesla aplikace minerálních dusíkatých hnojiv v letech 2008 až 2010 oproti období 2006 až 2007 v průměru o 6 % a poté stagnovala. Aktuální roční spotřeba činí přibližně 11 mil. t a je podle propočtů Komise zhruba o 30 % nižší než nejvyšší hodnota naměřená před 25 lety.

Aplikace fosforečných a draselných hnojiv se pro rok 2010 udává přibližně ve výši 2,5 mil. t, což je pokles téměř o 70 % oproti maximu dosaženému koncem 80.let. Za hlavní příčinu znečištění vodních zdrojů nitráty označila Komise chov dobytka. Zjistila ale také, že se kontaminace v důsledku chovu skotu, prasat a ovcí snížila a u chovů drůbeže zůstala stabilní. Podíl z kejdy, minerálních hnojiv a jiných zdrojů škodlivých látek vykazuje mezi členskými státy EU rozdíly. Podle Komise závisí na mnoha faktorech, mimo jiné také na hustotě populace.

Čistší povrchové vody
Podle Komise se ukázala kvalita podzemních vod v EU-27 na většině stanovišť stabilní. Kvalita povrchových vod se oproti periodě 2004 až 2007 dokonce zlepšila. Nejhůře dopadlo při hodnocení kontaminace spodních vod nitráty spolu s Maltou Německo: zhruba na 70 % odběrových míst v Německu byla naměřena kontaminace nitráty ve výši 40 mg/l a více, zatímco v Nizozemsku byla tato kontaminace zjištěna na méně než 20 % odběrových míst.

Napříč Evropou překračoval naměřený obsah nitrátů v podzemních vodách 40 mg/l na zhruba 20 % stanovišť. V Německu byla v průměru roku v povrchových vodách naměřena koncentrace nitrátů 10 mg/l nebo více přibližně na 60 % odběrových míst – tím ležela Spolková republika mezi zeměmi EU zhruba uprostřed. V EU byla takováto koncentrace stanovena na méně než 40 % měřených lokalit. Co se týče kontaminace živinami, považuje Komise stav toků celkově za příznivější než stav jezer. (AgE)

http://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Landwirtschaft-weiter-wichtigste-Quelle-fuer-die-Stickstofffreisetzung-1270810.html