KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělská politika EU 2014-2020: EP posvětil zelenější a spravedlivější SZP

26/11/13
viz. zdroj

Zdroj: Evropská společenství

20-11-2013 – Reforma společné zemědělské politiky: Parlament nalezl správnou rovnováhu mezi potřebami zemědělců, požadavky na kvalitu potravin a ekologizačními opatřeními © BELGA/BUITENBEELD/W.Pattyn Parlament ve středu schválil dohodu s Radou o pětici legislativních aktů, které reformují zemědělskou politiku EU. Společná zemědělská politika (SZP) bude klást po roce 2013 větší důraz na ochranu životního prostředí, zajistí spravedlivější rozdělení fondů EU a pomůže zemědělcům lépe se vyrovnat s problémy na trhu.

“Historicky první reforma zemědělské politiky EU, o které rozhodovali společně ministři a přímo volení poslanci Evropského parlamentu, právě dostala svou konečnou podobu. Nová SZP zajistí lepší rovnováhu mezi bezpečností potravin a ochranou životního prostředí, lépe připraví zemědělce na budoucí výzvy a bude spravedlivější a legitimnější," uvedl předseda zemědělského výboru a hlavní vyjednavač EP Paolo De Castro (S&D, IT).

Spravedlivější rozdělení unijních fondů

Aby bylo zajištěno, že přímé platby budou získávat pouze aktivní zemědělci, přesvědčili poslanci Radu, aby byla vytvořena černá listina subjektů, jakými jsou letiště či sportovní kluby, které by měly být automaticky vyloučeny z přijímání dotací EU, pokud neprokáží, že zemědělská činnost představuje významnou část jejich příjmů.

Parlament také trval na závazném celoevropském mechanismu, který mladým zemědělcům zaručí navýšení plateb o 25 % za prvních 25 až 90 hektarů. Malí zemědělci budou také moci získat více prostředků, zatímco velkým farmám, které získávají více než 150 000 EUR, budou platby nad tuto částky sníženy o alespoň 5 %.

"Kromě toho, že jsme přesunuli část prostředků od velkých zemědělských družstev směrem k mladým zemědělcům a malým strukturám, zajistili jsme také lepší rozdělení fondů EU napříč EU. Do roku 2020 by měli zemědělci z různých členských států získávat alespoň 72 % unijního průměru přímých plateb," uvedl Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT), zpravodaj pro nařízení o přímých platbách a rozvoji venkova.

Ekologičtější zemědělská politika bez dvojího financování

V rámci nové SZP bude moci být 30 % rozpočtů členských států na přímé platby použito pouze tehdy, budou-li splněna závazná ekologizační opatření, například diverzifikace plodin, zachování trvalých travních porostů a vytváření ekologicky zaměřených oblastí.

Dvojité financování, tj. zaplacení zemědělcům dvakrát za splnění stejného souboru přínosů pro životní prostředí, nebude dovoleno. Zemědělci, kteří nesplní povinná ekologizační opatření, budou vystaveni dalším sankcím, například v podobě ztráty jejich "ekologizačních" dotací, které budou postupně zaváděny v průběhu prvních čtyř let nové SZP. "Dát zemědělcům čas na to, aby se seznámili s novými pravidly, je otázkou spravedlnosti. V prvních dvou letech nové SZP nebudou ukládány žádné sankce a teprve poté podíl tzv. zelených srážkových plateb postupně stoupne nanejvýš na 25 %," uvedl Giovanni La Via (ELS, IT), zpravodaj k nařízení o financování, řízení a sledování SZP.

“Díky novým nástrojům na podporu hospodářství venkova, silnější ochranou životního prostředí a díky zákazu dvojitého financování budou veřejné prostředky lépe využity k vytváření veřejných statků pro všechny," uvedl Luis Manuel Capoulas Santos.

Silnější zemědělci se lépe vyrovnají s krizí

Parlament také zajistil, aby se organizacím zemědělců dostalo dodatečných nástrojů, které by jim pomohly vyrovnat se s volatilitou trhů a posílily by jejich pozici ve vyjednávání o cenách.

"Byl například rozšířen rozsah odvětví, ve kterých mohou organizace zemědělců vyjednávat smlouvy o dodávkách jménem svých členů, aniž by přitom byla porušena pravidla hospodářské soutěže. Posílení organizací producentů nesmí vést k vytváření kartelů, ale mělo by zemědělcům pomoci zlepšit jejich hospodářskou situaci," uvedl Michel Dantin (ELS, FR), zpravodaj k nařízení o jednotné společné organizaci trhů.

Souvislosti

Reformní proces SZP, který začal v Parlamentu v roce 2010, dospěl do své závěrečné fáze v červnu 2013, kdy vyjednavači Parlamentu, Rady a Komise dosáhli politické dohody o hlavních otázkách.

Ke konečnému hlasování v plénu dochází po dalším kole jednání, v rámci kterého byly vyřešeny zbývající otázky. Schválený balíček obsahuje pět nařízení pro období 2015 – 2020 a nařízení o přechodných ustanoveních pro rok 2014. Více informací naleznete v informační poznámce (v anglickém jazyce)

Výsledky hlasování

Návrh nařízení o přímých platbách byl schválen poměrem hlasů 440 (pro): 238 (proti): 10 (zdrželo se hlasování).

Návrh nařízení o podmínkách pro rozvoj venkova byl schválen poměrem hlasů 576 (pro): 101 (proti): 11 (zdrželo se hlasování).

Návrh nařízení o společné organizaci trhů byl schválen poměrem hlasů 426 (pro): 253 (proti): 8 (zdrželo se hlasování).

Návrh nařízení o financování, řízení a sledování SZP byl schválen poměrem hlasů 500 (pro): 177 (proti): 10 (zdrželo se hlasování).

Návrh nařízení o přechodných ustanoveních pro rok 2014 byl schválen poměrem hlasů 592 (pro): 81 (proti): 14 (zdrželo se hlasování).

Postup: spolurozhodování (řádný legislativní postup), dohoda v 1. čtení

Odkaz : 20131118IPR25538 
  
Contact  Ján JAKUBOV
Press Unit
Telephone number(+32) 2 28 32119 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 73840 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 35 90
0 agri-press@europarl.europa.euTwitter@EP_Agriculture 

Václav LEBEDA
Press Unit
Telephone number(+32) 2 28 32971 (BXL)
Telephone number(+33) 3 881 73839 (STR)
Mobile number(+32) 498 98 33 27
0 TiskoveOddeleni-CZ@europarl.europa.eu