KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství podpoří projekt obnovy Krušných hor a zaměstnanost v regionu evropskými i vlastními dotacemi

25/11/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

19.11.2013

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), Úřadem práce České republiky (ÚP ČR) a Lesy České republiky, s. p. (LČR) podepsaly Deklaraci o společném záměru při zajištění projektu přeměny náhradních porostů v Krušných horách. Ta slouží jako podklad pro zpracování další dokumentace signatářů.

„Ministerstvo zemědělství podpoří projekt aktivní dotační politikou, zejména z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a také z vlastních zdrojů. Lesy ČR přispějí k vytvoření podmínek pro vznik pracovních činností a budou se podílet na využití nabídky nově vzniklých pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání ze strany dodavatelů lesnických prací,“řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Cílem projektu je společně zajistit urychlení přeměny porostů náhradních dřevin (PND) v oblasti Krušných hor na cílovou dřevinnou druhovou skladbu a zároveň vytvořit nová pracovní místa v regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti v ČR. Pokud vlastníci soukromých a obecních lesů projeví zájem na svých majetcích rovněž urychlit obnovu PND budou jim ze strany MZe, MPSV a ÚP ČR poskytnuty stejné podmínky jako LČR. Deklarace vytváří rámec pro další jednání zúčastněných. Při nich bude nezbytné dohodnout, jakým způsobem budou organizována a placena např. rekvalifikační školení, školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nákup pracovních pomůcek a přístrojového vybavení, doprava na pracoviště a zpět, zejména však možnosti využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce, zřizování společensky účelných pracovních míst). Peníze, které bude možné použít, jsou ale přímo závislé na schváleném rozpočtu MPSV.

Obdobné to je u Ministerstva zemědělství. V případě evropských fondů jde o Program rozvoje venkova pro období 2014 – 2020, kde je navrhováno opatření Přeměna porostů náhradních dřevin v imisně postižených lokalitách. Jeho konečná podoba, stejně jako výše finančních prostředků, se v tuto chvíli vypracovává a spuštění opatření závisí na tom, kdy vláda schválí Program rozvoje venkova. Z pohledu podpory ze státního rozpočtu se pro rok 2014 plánuje otevření dotačního titulu Obnova lesů poškozených imisemi. To bude součástí budoucího nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti.

Pokud jde o úkoly dalších signatářů, MPSV podpoří prostřednictvím Úřadu práce ČR personální zabezpečení cílů Deklarace, a to zprostředkováním zaměstnání v rozsahu poptávky, vytvářené LČR vhodným uchazečům o zaměstnání, evidovaným na Úřadu práce ČR. Ten bude spolupracovat s LČR poskytováním příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, a to ve prospěch zaměstnavatelů osob – uchazečů o zaměstnání, vykonávajících nově vytvořené pracovní činnosti, včetně agentur práce, které zajistí výkon nově vytvořených pracovních činností.

Porosty náhradních dřevin, tvořené dřevinami s pionýrskou strategií růstu (zejména bříza a jeřáb) a introdukovanými jehličnany (zejména smrk pichlavý), byly zakládány v Krušných horách v 70. a 80. letech 20. století na holinách po rozsáhlých imisních těžbách. V uplynulých letech začala kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu PND jejich postupná přeměna na porosty s cílovou dřevinnou druhovou skladbou. Akce se týká přeměny 4 686 ha PND v majetku státu v období let 2014 až 2018. S ohledem na dostupný sadební materiál lze uvažovat o prodloužení obnovy až do roku 2020. K naplnění cíle LČR zpracovaly harmonogram přeměny PND obnovou v rozsahu 3 615 ha a výchovou PND v rozsahu 1 071 ha. Pro první 2 roky se předpokládá převaha přípravných prací, např. vyřezávání ploch apod. Kriteriem pro výběr PND k obnově je především jejich zdravotní stav.

Dana Večeřová
ředitelka Odboru komunikace MZe