KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne 15. října 2013 v Agro Jesenice u Prahy

18/10/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Z obsahu: jednání se zůčastnil ministr zemědělství, informace o reformě SZP 2014 – 2020, představenstvo AK ČR schválilo dopracovaný materiál „Pozice AK ČR k návrhům MZe ČR k implementaci Reformy SZP v ČR, schválení návrhu technického zabezpečení sněmu AK ČR, konaného dne 20. 3. 2014 v Olomouci, schválení žádosti ÚBS ČR na obnovení činnosti Komoditní rady AK ČR pro brambory, příprava Žofínského fóra, předsedkyně ČMDU informovala o nepříznivě se vyvíjející situaci v chovech drůbeže a nosnic. 

 1. Jako host se jednání představenstva AK ČR již po třetí v řadě zúčastnil ministr zemědělství Miroslav Toman společně s náměstkyní ministra Jaroslavou Beneš Špalkovou a dalšími členy vedení MZe ČR a Ing. Jiřím Šírem ze Stálého zastoupení ČR při EU, kteří přítomné informovali o aktuálních resortních záležitostech:

  • notifikace kompenzací za škody z červnových povodní v celkové výši 685 mil. Kč, příjem žádostí do 25. října t.r;
  • rozhodnutí o zachování KIS a posílení rozpočtu na jejich činnost;
  • zveřejnění sazby SAPS 2013, ve výši 6.068 Kč/ha z.p. s výplatou záloh, v celkovém objemu  21,4 mld. Kč;
  • jsou přijímány žádosti pro Přechodnou vnitrostátní podporu (dříve Top Up) v celkové výši do 80 mil. Kč;
  • celkový rozpočet kapitoly MZe byl pro rok 2013 povýšen na úroveň 47 mld. Kč a pokryje tak všechny zásadní oblasti, včetně navýšení národních podpor o 570 mil. Kč, činnosti PGRLF o 200 mil. Kč, aj;
  • pro rok 2014 již vláda ČR schválila resortní rozpočet ve výši 52,3 mld. Kč;
  • MZe uvažuje o otevření kola PRV pro investice za využití nevyčerpaných financí;
  • u požadavku krácení přímých plateb, tzv. finanční disciplíny se podařilo vyjednat výjimku, která znamená přínos pro ČR cca 200 mil. Kč.

    

    

   K reformě SZP pro plánovací období 2014 – 2020 zazněly tyto zásadní informace:

    

   • celková obálka je o cca 10 % nižší, nelze tak finančně pokrýt všechny požadavky, je nezbytné zaměřit se na stanovené priority (živočišná výroba, ovoce a zelenina, chmel…..) a v návaznosti na ně řešit další sektory, jako je například cukrovka;
   • roční podpora cukrovky je 1,1 mld. Kč (cca 20 tis. Kč/ha), z čehož cca 20 % míří k tzv. mrtvým pěstitelům, přičemž referenční období z hospodářského roku 2005/06 by zůstalo i do budoucna, zvážit tedy veškeré varianty  a jejich přínosy a rizika, a to od plné podpory, po vytvoření záchranné sítě při ztrátě rentability, v roce 2014 tato podpora poskytnuta bude;
   • v současnosti se čeká na dopracovaní a schválení tzv. delegovaných předpisů, které budou závazné i pro podobu SZP v podmínkách ČR, úspěchem jednání je zamezení diskriminace velkých podniků;
   • při MZe pracuje expertní skupina, která za spolupráce s ÚZEI analyzuje data a zpracovává varianty řešení ke konečným rozhodnutím;
   • k dalšímu řešení je redefinice oblastí LFA, včetně nastavení limitů stimulujících intenzivní živočišnou výrobu, otázka přechodu na platební nároky, převod financí mezi pilíři a jeho výše, podpora malých zemědělců, změna podpor ekologického hospodaření, podpora životní pohody zvířat, aj.
   • rok 2014 bude z pohledu aplikace Reformy rokem přechodným.
  1. Představenstvo AK ČR schválilo dopracovaný materiál „Pozice AK ČR k návrhům MZe ČR k implementaci Reformy SZP v ČR“ s tím, že je ponecháno variantní řešení podpor cukrovky s ohledem na upřesnění dalších informací. 
  2. Představenstvo AK ČR schválilo návrh technického zabezpečení sněmu AK ČR, konaného dne 20. 3. 2014 v Olomouci, včetně zabezpečení primárních voleb a uložilo předsedům komisí zajistit sněm dle připravené zprávy a zároveň uložilo garantům za kraje a společenstva zabezpečit primární volby v souladu s Volebním řádem AK ČR.
  3. Představenstvo AK ČR schválilo žádost ÚBS ČR na obnovení činnosti Komoditní rady AK ČR pro brambory a pověřilo viceprezidenta B. Beladu k dopracování předloženého návrhu, včetně jmenovitého obsazení KR.
  4. Představenstvo AK ČR bylo informováno o přípravě Žofínského fóra, které se uskuteční 25. listopadu 2013 od 13:00 hod na téma „Kvalita potravin, příležitost pro české produkty“.
  5. Předsedkyně ČMDU Ing. D. Tůmová seznámila přítomné s nepříznivě se vyvíjející situací v chovech drůbeže a nosnic, kdy i přes vložené investice je, díky nadvýrobě a dovozům, sektor prodělečný, dále o potřebě dořešit podpory na likvidaci kadáverů a upozornila na nesrovnalosti v oblasti statistického zjišťování dat. Situace bude dle možností řešena za pomoci vedení AK ČR.

  V Jesenici u Prahy dne 15. října 2013 zapsal Ing. Jiří Felčárek

Informace z jednání představenstva AK ČR, konaného dne 15. října 2013 v Agro Jesenice u Prahy