KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Břidlicový plyn: nové záměry frakování musí projít testem dopadů

24/10/13
viz. zdroj

Zdroj: ŽP

Plenární zasedání Tisková zpráva – Životní prostředí − 09-10-2013 – 15:27
    
©Belga/AFP/G.Fuller Evropský parlament ve středu při hlasování o novelizaci stávající legislativy navrhl, aby průzkum a těžba nekonvenčních uhlovodíků hydraulickým štěpením povinně podléhaly studii dopadů na životní prostředí. Poslanci rovněž navrhují opatření, která by zabránila konfliktům zájmů a umožnila lepší informovanost a zapojení veřejnosti do průběhu projektů.

"Revidujeme tuto klíčovou legislativu s cílem sladit ji s novými prioritami Evropy, mezi které patří cíle v oblasti půdy, využívání zdrojů a ochrany biodiverzity. Hydraulické frakování vzbuzuje obavy. Stanovili jsme jasná kritéria, která zamezí konfliktům zájmů a lépe zapojí veřejnost," uvedl zpravodaj Andrea Zanoni (ADLE, IT). Poslanci zpravodajovi poměrem hlasů 332 (pro): 311 (proti): 14 (zdrželo se hlasování) udělili mandát k jednání o dohodě v prvním čtení s ministry členských zemí.

Směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) stanoví kritéria pro sběr informací nezbytných pro povolení veřejných nebo soukromých záměrů ze strany národních úřadů, od výstavby mostů po záměry týkající se zařízení pro intenzivní chov drůbeže či dobytka.

 

Břidlicový plyn: povinná studii dopadů pro frakování

Stávající legislativa se vztahuje na záměry týkající se zemního plynu s odhadovaným denním objemem produkce vyšším než 500.000 m3. U mnoha záměrů týkajících se břidlicového plynu jsou však objemy produkce nižší kvůli tomu, že těžba se uskutečňuje štěpením horniny, a povinnost uskutečnit dopadovou studii se na ně proto nevztahuje.

 

Poslanci si přejí, aby byl tento požadavek povinný, bez ohledu na objem těžby, pro všechny záměry průzkumu a těžby nekonvenčních uhlovodíků (břidlicového plynu a ropných břidlic, svítiplynu a dalších), včetně záměru týkajících se břidlicového plynu pro fázi záměru, při níž je využíváno hydraulického frakování.

 

Zabránit střetům zájmů

Návrh obsahuje ustanovení pro zabránění střetům zájmů mezi developery a experty, kteří studie připravují. Dle pozměňovacích návrhů poslanců by tito odborníci měli mít dostatečnou kvalifikaci, praxi a odbornou způsobilost. Své úkoly musí vykonávat vědecky objektivním způsobem a nezávisle na oznamovateli i samotných příslušných orgánech, uvádí se v textu.

Přístup k informacím

 

Poslanci rovněž navrhují opatření, která zlepší informovanost a zapojení občanů.

 

Postup: Spolurozhodování, 1.čtení

Odkaz : 20131004IPR21541


 

 

Těžba břidlicového plynu: bude se posuzovat její vliv na životní prostředí?
Další tiskové zprávy Článek – Energetika / Životní prostředí − 09-10-2013 – 09:42
    

 

 

Těžba břidlicového plynu je v současné době v Evropě kontroverzním a žhavým tématem
 
Břidlicový plyn by mohl přinést energetickou nezávislost Evropy i nižší účty za energie, ale existují i obavy ohledně dopadu jeho těžby na zdraví lidí a na životní prostředí. 9. října poslanci Evropského parlamentu hlasují o tom, jestli bude pro průzkum ložisek a pro těžbu břidlicového plynu povinné hodnocení ekologických dopadů. Naše infografika vás seznámí s jednou z těžebních technik břidlicového plynu.

I když je příliš brzy na závěr, jestli je možné v EU hospodárně čerpat velké objemy břidlicového plynu, řada členských států, mezi nimi Polsko, Rakousko, Německo, Švédsko a Spojené království, již umožnila průzkum ložisek břidlicového plynu. Pokud budou objevena významná naleziště, mohlo by se o těžbě uvažovat. Některé jiné země, např. Francie a Bulharsko, se naopak rozhodly plány na čerpání břidličného plynu dočasně pozastavit.

 

Proč by se mohla těžba břidlicového plynu vyplatit?

Využívání břidlicového plynu by mohlo:

  • zvýšit globální soutěž v oblasti dodávek plynu a zásadně ovlivnit ceny
  • vytvářet nové pracovní příležitosti
  • přispět ke snížení dovozu energií a zajistit tak větší energetickou nezávislost a bezpečnost dodávek energie

 

 

Jaké jsou nevýhody?

  • hydraulické štěpení (frakování) vyžaduje vstřikování velkých objemů vody do břidlicových útvarů, aby se uvolnil plyn zachycený 1-2 kilometry pod povrchem.
  • v případě vadné konstrukce vrtu může dojít ke kontaminaci podzemních vod
  • úniky v případě špatného těsnění nadzemních konstrukcí
  • možnost úniku odpadových vod a chemických látek
  • seizmické otřesy

 

21. listopadu 2012 přijal Evropský parlament 2 nezávazná usnesení, zabývající se environmentálními, průmyslovými a energetickými aspekty těžby břidlicového plynu.

Odkaz : 20120913STO51335