KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zpřesnění Pravidel pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

30/07/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Informace pro žadatele z opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, který se k tomuto převzetí hospodářství zavázal v rámci preferenčních kritérií.

V návaznosti na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 335/2013, o změně nařízení (ES) č. 1974/2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), které vstoupilo v platnost v letošním roce, a které zakazuje po 31. 12. 2013 přijímat nové právní závazky v rámci opatření I.3.3, schválil dne  23. 7. 2013 ministr zemědělství Miroslav Toman zpřesnění Pravidel, které upravuje lhůty tak, aby veškeré Dohody o poskytnutí dotace byly uzavřeny do 31.12.2013. Žádost o dotaci musí být tedy podána do 1.10.2013, První žádosti o proplacení do 1.11.2013 a podpis Dohody o poskytnutí dotace proveden do 30.12.2013. Zároveň byly zkráceny termíny pro odstranění závad žádosti žadatelem na 7 dnů ode dne doručení výzvy SZIF žadateli.

Dále byly provedeny změny formálního charakteru, tj. odstranění povinnosti nahlásit změnu bankovního spojení žadatele zakotvenou v Dodatku k Dohodě o poskytování dotace a odstranění neaktuálního požadavku na předložení čestného prohlášení žadatelem při nedostupném daňovém přiznání na začátku roku.

Veškeré změny se vztahují i na všechny žádosti, které jsou již v administraci.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

 

Pravidla pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  (PDF, 341 KB)