KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělství – 2. čtvrtletí 2013

31/07/13
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

30. 7. 2013 – NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT
Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího o 2,3 %, vepřového o 1,4 % a drůbežího o 5,0 %. Zvýšily se ceny zemědělských výrobců jatečného skotu (o 3,2 %) a drůbeže (o 11,4 %), snížily se ceny jatečných prasat (o 0,3 %). Nákup mléka klesl o 4,5 % na 596 700 tis. litrů; cena, za kterou ho prodávali chovatelé, se zvýšila o 3,5 %.

Porážky a výroba masa
V 2. čtvrtletí 2013 bylo poraženo 54 tis. kusů skotu, tj. meziročně o 3,2 % méně. K poklesu došlo v obou významných kategoriích: u býků o 2,3 %, u krav o 3,4 % a odrazil se v něm nárůst vývozu zvířat určených k porážce. Celkově bylo vyrobeno 16 008 tun hovězího a telecího masa (−2,3 %).

Počet poražených prasat (668 tis. ks) byl meziročně o 1,5 % nižší, podobně jako u skotu za současného zvýšení vývozu zvířat určených k porážce. Výroba vepřového masa činila 59 030 tun (−1,4 %), ve srovnání s 1. čtvrtletím byla o 1,5 % vyšší.

Celková výroba drůbežího masa se meziročně snížila o 5,0 % na 36 893 tun.

 

Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže
Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2013 stavy skotu dosáhly 1 353 tis. kusů a zůstaly na stejné úrovni jako v předcházejícím roce (−0,1 %). Ani v podrobnějším členění nedošlo k výrazným změnám v jednotlivých kategoriích. Pokračoval trend mírného poklesu stavů dojných krav (367 tis. ks, −1,6 %) a mírného navyšování stavů krav bez tržní produkce mléka (185 tis. ks, +3,7 %).
Stavy prasat se meziročně také nezměnily (+0,5 %) a k 1. dubnu 2013 jich bylo v ČR chováno 1 587 tis. Příznivý pro další vývoj v chovu prasat je pozvolný nárůst stavů prasnic (102 tis. ks, +2,2 %; zapuštěných +4,1 %).

Stavy drůbeže se k začátku 2. čtvrtletí zvýšily na 23 265 tis. ks (+12,4 %, z toho slepice +35,3 %). Velká meziroční změna ve stavech slepic byla způsobena obnovou chovů po jejich výrazném omezení na přelomu roků 2011 a 2012 v souvislosti s povinnými změnami v technologiích chovu nosnic. Počet slepic dosáhl 7 243 tis. ks a převýšil tak úroveň roku 2011.

 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
V 2. čtvrtletí 2013 se ceny zemědělských výrobců jatečného skotu meziročně zvýšily u krav o 6,7 %, u jalovic o 6,4 %, u býků o 1,4 % a snížily u telat o 5,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 46,16 Kč/kg v živém, 84,01 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly meziročně nižší o 0,3 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 31,59 Kč/kg v živém nebo za 40,59 Kč/kg v jatečné hmotnosti.
Meziročně vyšší byly ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat (o 11,4 %). Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 25,07 Kč/kg v živém.

 

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu ) s živými zvířaty v období od března do května 2013 bylo dosaženo přebytku obchodní bilance u všech tří druhů, u skotu 13 852 tun, u prasat 4 102 tun a u drůbeže 8 436 tun.

Vývoz živého skotu výrazně převažoval nad dovozem. Dovezeno bylo 210 tun (+11,9 %) a vyvezeno 14 062 tun (+2,5 %) živých zvířat, což odpovídá kladné bilanci 18 tis. ks skotu určeného k porážce a 20 tis. ks určeným k dalšímu chovu. Hlavním obchodním partnerem pro dovoz živého skotu bylo Nizozemí (čistokrevný skot a skot určený k dalšímu chovu), pro vývoz Rakousko (skot k porážce).

Dovoz živých prasat činil 2 972 tun (−66,4 %), vývoz 7 074 tun (+63,1 %). V kladné bilanci obchodu s živými prasaty se projevil propad dovozu prasat určených k porážce (na pouhých 6 tis. ks, meziročně o 86,9 %) i selat (na 83 tis. ks, o 38,9 %) a nárůst vývozu prasat k porážce (na 61 tis. ks, o 67,8 %). Živá prasata se dovážela hlavně z Dánska, Německa a Nizozemí s převažující kategorií do 50 kg; vyvážela se na Slovensko, do Maďarska a Německa, kam byla určena především prasata k porážce.
Dovoz i vývoz živé drůbeže se vzhledem ke stejnému období minulého roku zvýšil (dovoz na 1 674 tun, +18,0 %, vývoz na 10 110 tun, +10,4 %). Živá drůbež se dovážela hlavně ze Slovenska (jednodenní i jatečná kuřata) a Německa (jednodenní mláďata drůbeže); vyvážela se na Slovensko (jednodenní kuřata a kuřata k porážce), do Polska (jednodenní kuřata, jatečná kuřata, krůty a slepice), do Německa (krůty k porážce) a do Rumunska (jednodenní kuřata).

 

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, u hovězího −2 734 tun, u vepřového −42 124 tun a u drůbežího −15 376 tun.

Dovoz i vývoz hovězího masa se meziročně snížil jen velmi málo: dovoz na 4 695 tun (−1,0 %), vývoz na 1 961 tun (−0,3 %). S hovězím masem se obchodovalo oběma směry s Polskem a Nizozemím, na straně dovozu převládalo Polsko, na vývozu Slovensko a Německo.

Vepřového masa bylo dovezeno 50 775 tun (−11,6 %), především z Německa, vyvezeno 8 650 tun (−16,1 %), většinou na Slovensko.

Dovoz i vývoz drůbežího masa se meziročně snížil; dovoz na 21 936 tun (−12,5 %) a vývoz na 6 560 tun (−19,0 %). Drůbeží maso se dováželo z Polska, ale také z Brazílie a Německa, nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko a do Nizozemí.

 

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 2. čtvrtletí mlékárny nakoupily od tuzemských producentů 596 700 tis. litrů mléka, tj. o 4,5 % méně než ve stejném období loňského roku.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně zvýšily o 3,5 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 8,20 Kč/l.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 168 238 tun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se dovoz snížil na 61 749 tun (−21,1 %), zatímco vývoz se zvýšil na 229 987 tun (+2,5 %). Dovoz se zvýšil u sýrů a tvarohu (+1,0 %), naopak klesl u jogurtů a zakysaných výrobků (−13,3 %), másla (−19,6 %) a propadl se u mléka a smetany (−40,5 %). Vývoz se zvýšil u sýrů a tvarohu (+25,7 %), másla (+3,4 %), mléka a smetany (+1,8 %), klesl u jogurtů a zakysaných výrobků (−4,7 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko, na dovozu také Polsko.

 

 

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.

Kontaktní osoba:   Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Soupis hospodářských zvířat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 7. 2013
Termín ukončení zpracování: 26. 7. 2013

Navazující publikace:  http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/2110-13
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/2103-13
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/700544-13
Termín zveřejnění další RI: 30. 10. 2013

 

 

Přílohy
Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců

 

Celá informace včetně příloh ke stažení