KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Transformace Sekce pro zemědělské komodity a zahraniční obchod

04/07/13
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

Praha 27. června 2013 – Od pondělí 1. července dochází v rámci interní organizační struktury SZIF ke změnám týkajícím se Sekce pro zemědělské komodity a zahraniční obchod, jejíž jednotlivé agendy budou nyní spadat pod Sekci přímých plateb a rozvoje venkova a částečně i pod Sekci ekonomickou. K této změně dochází z důvodu vývoje v rámci společné zemědělské politiky EU, který znamená postupné snižování rozsahu opatření v rámci Společné organizace trhu (SOT) v celoevropském měřítku.

Klientů SZIF se uvedené změny přímo netýkají a bude jim stále poskytován totožný servis, jako tomu bylo doposud. Jediné, v čem zaznamenají rozdíl je v rámci organizační struktury SZIF. V rámci Sekce přímých plateb a rozvoje venkova vzniknou dva nové odbory, pod které budou spadat podpory rostlinných a živočišných komodit a problematika zahraničního obchodu, zejména dovozní a vývozní licence, bude spadat pod sekci ekonomickou.