KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zkušenosti z povodní 2002 se hodní

06/06/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Podle dosavadních stovek hlášení z celé republiky se zdá, že se až na výjimky daří předcházet ztrátám, tedy pokud jde o ztráty na zvířatech. Hladiny potoků a řek se naštěstí zvyšují pozvolně a chovatelé stíhají přesouvat chovaná zvířata na bezpečná místa.
Při této příležitosti je potřeba připomenout, že by chovatelé měli věnovat zvýšenou pozornost také skladovanému krmení, aby nebylo znehodnoceno stoupajícími hladinami povrchových, ale spodních vod či zatékáním do skladištních prostor.
Zdá se, že zkušenosti z povodní v roce 2002 nebyly zapomenuty. Kdo si ale dovedl představit, že se uplatní tak brzo, po 11 letech?
Doufejme, že výjimkou bude dnešních uhynulých 1 500 pětitýdenních kuřiček (mladých nosnic), které uhynuly v důsledku povodní v Sadské u Nymburka.
Státní veterinární správa prostřednictvím krajských veterinárních správ situaci pečlivě sleduje a lze potvrdit, že jsme na základě zkušeností z uplynulých let, z moravských povodní i těch v roce 2002, a na základě krizových plánů připraveni na jakoukoli situaci.
Také lze připomenout obchodníkům a provozovatelům skladů, že v případě zaplavení potravin a zásob mají kontaktovat místně příslušnou krajskou správu, aby bylo zajištěno správné nakládání jak se surovinami a potravinami, jejich likvidace a posléze i asanace prostor.
Pochopitelně lze při takovýchto záplavách, které snad nedosáhnou výše jako v roce 2002, počítat s velkými škodami, i na chovatelských zařízeních a ve zpracovatelských závodech, ty ale bude možné všechny zjistit a vyčíslit, až vody skutečně opadnou.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS