KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak na veřejné zakázky při povodních

07/06/13
viz. zdroj

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Praha, 6. června 2013

MMR ČR v souvislosti s povodněmi, které postihly Českou republiku, upozorňuje na možné způsoby řešení akutních povodňových škod prostřednictvím veřejných zakázek. Tato informace se vztahuje pro případy, kdy poškozeným subjektem je zadavatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“).

1. Veřejné zakázky malého rozsahu (dodávky a služby do 1 mil. Kč, stavební práce do 3 mil. Kč)
V případě, že se bude předpokládanou hodnotou jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu, tedy u veřejných zakázek na služby a dodávky do 1 mil. Kč bez DPH, u veřejných zakázek na stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH, nemusí zadavatel na základě výjimky dle § 18 odst. 5 zákona postupovat v některém ze zadávacích řízení, která upravuje zákon.
Zadavatel může veřejnou zakázku zadat neformalizovaným způsobem, pouze za dodržení základních zásad, tj. zásady transparentnosti, zásady zákazu diskriminace, zásady rovného zacházení.

2. Jednací řízení bez uveřejnění
Pokud předpokládaná hodnota poptávané veřejné zakázky překročí limity veřejných zakázek malého rozsahu, může zadavatel postupovat v jednacím řízení bez uveřejnění.
Pro případy živelných katastrof a potřeby jejich okamžitého řešení umožňuje zákon speciální postup v jednacím řízení bez uveřejnění.
Musí jít o veřejnou zakázku, kterou lze zadat tímto způsobem za splnění všech následujících podmínek:
1) veřejnou zakázku je nutné zadat v krajně naléhavém případě,
2) který zadavatel sám svým jednáním nezpůsobil
3) a ani jej nemohl předvídat
4) a z časových důvodů není možné zadat ji v jiném druhu zadávacího řízení.
Typicky se bude jednat o situace, kdy povodeň naruší infrastrukturu v obci, přeruší dodávku pitné vody či bude potřeba zajistit podporu evakuovanému obyvatelstvu. Musí se jednat o dodávky, služby či stavební práce, které je nutné zajistit okamžitě a při prodlení by hrozilo riziko dalších škod na majetku, zdraví či životech, případně nemožnost zajištění základních funkcí zadavatele.
V této souvislosti upozorňujeme, že jednací řízení musí být zahájeno bezprostředně po vzniku situace, kterou má plnění veřejné zakázky řešit. Bude tak možné např. zadat stavbu provizorního mostu v řádu jednotek dní po povodni; v rozporu se zákonem by bylo zahájení jednacího řízení bez uveřejnění, pokud by byla předmětem veřejné zakázky stavba trvalého mostu a zadávací řízení by bylo zahájeno několik měsíců po povodni.

3. Postup mimo režim zákona
Zákon umožňuje postupovat i bez zadávacího řízení v případě, že jsou veřejné zakázky zadávány v rámci zvláštních bezpečnostních opatření. To se však vztahuje pouze na případy, kdy zadavatel postupuje podle jiných předpisů (jde zejména o zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy). Tato výjimka se ale vztahuje pouze na postup podle jiných předpisů, nelze ji aplikovat obecně.

V případě dotazů se můžete obracet na speciální e-mailovou adresu zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj (povodne@mmr.cz).

V této souvislosti odkazujeme také na stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uveřejněné na stránkách www.compet.cz.

 

Poznámky pro média:
Informace o veřejných zakázkách najdete na www.portal-vz.cz
Informační systém o veřejných zakázkách najdete na www.isvz.cz
Přehled veřejných zakázek najdete na: www.vestnikverejnychzakazek.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.