KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělství – 1. čtvrtletí 2013

07/05/13
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

Pokles výroby masa i mléka, růst cen výrobců jatečných zvířat 

30.4. 2013 – 1. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 108 651 tun masa, tj. o 2,8 % méně než v 1. čtvrtletí minulého roku. Meziročně nižší byla produkce všech hlavních druhů, hovězího o 3,5 %, vepřového o 3,1 %, drůbežího o 1,9 %. Nákup mléka klesl o 2,5 % na 581 178 tisíc litrů. Ceny zemědělských výrobců byly meziročně vyšší u jatečného skotu o 7,8 %, prasat o 4,6 %, drůbeže o 10,5 %, naopak u mléka došlo ke snížení o 5,1 %.

Porážky a výroba masa
V 1. čtvrtletí 2013 bylo poraženo 55 tis. kusů skotu, meziročně o 4,4 % méně, z toho v nejvýznamnějších kategoriích o 2,7 % u býků a o 5,6 % u krav. Průměrná porážková hmotnost býků byla 633,2 kg a krav 534,7 kg. Produkce hovězího a telecího masa dosáhla 16 164 tun (−3,5 %).

Počet poražených prasat klesl meziročně o 3,6 % na 651 tis. ks. Průměrná porážková hmotnost jatečných prasat (bez prasnic a kanců) byla 112,8 kg. Výroba vepřového masa činila 58 136 tun (−3,1 %).

Výroba drůbežího masa se meziročně snížila o 1,9 % na 34 281 tun.

Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže


Podle výsledků posledního statistického šetření v chovu skotu k 31. prosinci 2012 stavy skotu meziročně poklesly na 1 321 tis. kusů (−1,4 %) a stavy krav na 543 tis. kusů (−2,5 %), z toho stavy dojných krav se snížily na 367 tis. (−1,9 %) a ostatních krav na 175 tis. (−3,9 %). Průměrná roční dojivost dosáhla 7 432,6 litru, průměrná denní dojivost 20,31 litru.

Stavy prasat se k 31. prosinci 2012 meziročně zvýšily na 1 534 tis. kusů (+3,1 %), z toho prasnic na 98 tis. kusů (+1,4 %); stavy prasat ve výkrmu (s hmotností vyšší než 50 kg) zůstaly na stejné úrovni jako v předcházejícím roce (615 tis. ks, +0,6 %); stavy zapuštěných prasniček se zvýšily (21 tis. kusů, +7,3 %). Pozitivní trend si zachovaly ukazatele reprodukce prasnic. Počet odchovaných selat na prasnici a rok se zvýšil na 23,9 selete.

K 31. prosinci 2012 se stavy drůbeže zvýšily na 20 410 tis. kusů (+6,0 %), z toho bylo 4 285 tis. (+22,2 %) slepic v užitkových chovech. Vysoký meziroční nárůst byl způsoben obnovou chovů, které ke konci předcházejícího roku snížily stavy v souvislosti s povinnými změnami v technologiích chovu nosnic. Průměrná snáška nosnic činila 307,9 vejce za rok.

 

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat


V 1. čtvrtletí 2013 se ceny zemědělských výrobců jatečného skotu zvýšily meziročně ve všech kategoriích: u jalovic o 11,3 %, u krav o 10,3 %, u býků o 6,2 % a u telat o 3,2 %. Průměrná cena jatečných býků byla 46,91 Kč/kg v živém, 85,37 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat byly vyšší o 4,4 %. Zemědělci prodávali jatečná prasata za průměrnou cenu 32,21 Kč/kg v živém nebo za 41,39 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat se zvýšily o 11,9 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. třídě jakosti byla 25,28 Kč/kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem


Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty v období od prosince 2012 do února 2013 byla bilance obchodu kladná u všech tří druhů, u skotu 13 901 tun, u prasat 1 921 tun a u drůbeže 7 380 tun.

Vývoz živého skotu výrazně převažoval nad dovozem. Dovezeno bylo 174 tun (+15,8 %) a vyvezeno 14 075 tun (+9,3 %). Na celkovém vývozu se podílel skot určený k porážce 72 %. Hlavním obchodním partnerem pro dovoz živého skotu bylo Německo a Nizozemí, pro vývoz Rakousko.

Dovoz živých prasat činil 4 054 tun (−50,3 %), vývoz 5 975 tun (+2,2 %). V kladné bilanci obchodu s živými prasaty se projevil výrazný pokles dovozu prasat v kategorii nad 50 kg, tj. zvířat určených k porážce, zatímco dovoz čistokrevných plemenných prasat se zvýšil. Živá prasata se dovážela hlavně z Dánska, Německa a Nizozemí s převažující kategorií do 50 kg, vyvážela se na Slovensko a do Maďarska, kam byla určena především prasata k porážce.

Dovoz živé drůbeže se vzhledem ke stejnému období minulého roku nezměnil (1 269 tun, +0,8 %), zatímco vývoz poklesl na 8 650 tun (−17,0 %). Oběma směry se s živou drůbeží obchodovalo se Slovenskem, vyvážela se také do Německa a Polska.

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů, u hovězího −2 592 tun, u vepřového −45 688 tun a u drůbežího −15 146 tun.

Dovoz hovězího masa se meziročně zvýšil na 4 594 tun (+12,9 %), vývoz poklesl na 2 002 tun (−4,9 %). S hovězím masem se obchodovalo oběma směry s Polskem, Německem, Rakouskem a Nizozemím, na straně dovozu převládalo Polsko, na vývozu Slovensko. Vepřového masa bylo dovezeno 53 874 tun (+4,0 %), především z Německa a Rakouska, vyvezeno 8 186 tun (−17,8 %), většinou na Slovensko. Dovoz drůbežího masa se meziročně snížil na 21 429 tun (−9,5 %), zatímco vývoz se zvýšil na 6 283 tun (+9,6 %). Drůbeží maso se dováželo z Polska, ale také z Brazílie, nejvíce se ho vyvezlo na Slovensko.

 

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka


V 1. čtvrtletí 2013 nakoupily mlékárny od tuzemských producentů 581 178 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku jde o pokles o 2,5 %.

Ceny zemědělských výrobců mléka se meziročně snížily o 5,1 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 7,97 Kč/l.

 

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky


V zahraničním obchodě1) s mlékem a mléčnými výrobky převyšoval vývoz nad dovozem o 151 309 tun. Ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku dovoz poklesl o 0,5 % na 59 298 tun a vývoz o 1,9 % na 210 606 tun. Dovoz se zvýšil u mléka a smetany (+8,8 %), naopak klesl u jogurtů a zakysaných výrobků (−7,9 %), sýrů a tvarohu (−1,2 %) i másla (−7,6 %). Vývoz se zcela opačně snížil u mléka a smetany (−5,9 %) a vzrostl u jogurtů a zakysaných výrobků (+19,7 %), sýrů a tvarohu (+30,6 %) a másla (+6,5 %). Na obchodu s mlékem a mléčnými výrobky se nejvíce podílelo Německo a Slovensko, na dovozu také Polsko, na vývozu rovněž Itálie.
_________________________________________

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Výsledky chovu skotu (ČSÚ), Výsledky chovu prasat (ČSÚ), Výsledky chovu drůbeže (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 9. 4. 2013
Termín ukončení zpracování: 26. 4. 2013
Navazující publikace: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/2110-13
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2117-12
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2122-12
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2123-12
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/700544-13
Termín zveřejnění další RI: 30. 7. 2013

 

Přílohy:
 Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka
 Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců
 Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců

Celá informace ke stažení