KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Půdoochranná technologie podrývání v roce 2013

16/05/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Na základě výsledků polních pokusů VÚMOP, v. v. i. se MZe rozhodlo zařadit podrývání na seznam specifických půdoochranných technologií a to s platností od 1. ledna 2013.

Z důvodu kontroly použití půdoochranné technoogie (PT) podrývání pro plnění podmínek standardu GAEC 2 ze strany SZIF a zároveň nutnosti provedení této agrotechnické operace na podzim roku předcházejícího založení porostu cukrové řepy, byla v loňském roce zavedena ohlašovací povinnost prostřednictvím formuláře příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) do 15. října 2012.
 
V září 2012 byl o rozšíření seznamu specifických PT vyhovujících podmínkám standardu GAEC 2 o podrývání informován Svaz pěstitelů cukrovky České republiky i Svaz pěstitelů cukrovky regionu Moravy a Slezska. Všechny AZV byly požádány o zprostředkování této informace zemědělcům, a to zejména pěstitelům cukrové řepy.
 
V lednu 2013 proběhla společná jednání MZe, SZIF a VÚMOP, jejichž výsledkem byla definice zmíněné PT a podmínky kontroly jejího provedení. Jednou z podmínek plnění byla stanovena i minimální hloubka prokypření půdního profilu – 35 cm. Tuto hloubku by měl SZIF při kontrolách na místě ověřovat.
 
Na jednání Komoditní rady pro cukrovku, která proběhla dne
19. března 2013, byl ze strany pěstitelů cukrové řepy vznesen požadavek, aby byly v roce 2013 kontrolovány pouze podmínky provedení PT podrývání, které byly zemědělcům známé již na podzim roku 2012. Protože zemědělci neznali minimální kontrolovanou hloubku podrytí, mohli kypření provést v dobré víře v hloubce menší.
 
Na základě tohoto požadavku se MZe rozhodlo učinit vstřícný krok vůči zemědělské veřejnosti a v letošním roce omezit podmínky kontroly provedení PT podrývání na následující dvě:

  • ohlášení PB, které byly na podzim podryty a
  • doložení vlastnictví/pronájmu kypřiče.
     

Kontrola minimální hloubky podrývání bude tedy prováděna až od roku 2014, tzn. od realizace PT na podzim 2013.