KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlášení účastníků ze dne 14. května 2013 – AGRÁRNÍ FÓRUM 2013

16/05/13
viz. zdroj

Lucerna 14.5.2013

Agrární komora ČR je největší zájmová organizace zřízená zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění. Jako taková sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství všech forem vlastnictví a způsobů podnikání. Členové Agrární komory ČR obhospodařují téměř 2 miliony hektarů zemědělské půdy, což jsou zhruba tři pětiny z celkové výměry České republiky.

Počet členů organizovaných prostřednictvím 58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských komor je 2.999 z toho 2.507 zemědělských organizací. U podnikatelů v zemědělství převažují počtem 1.284 fyzické osoby. Počet zaměstnanců členstva komory je 111.900. Fyzické osoby jsou v orgánech okresních a regionálních komor zastoupené 37 %.

V návaznosti na dnešní setkání byly vzneseny a přijaty následující požadavky:

 1. Žádáme představitele vlády ČR a ministra zemědělství, aby v rámci svých kompetencí udělali maximum pro srovnání podmínek a úrovně národních a evropských dotací v rámci zemí EU do jednotlivých zemědělských a potravinářských komodit. V současné době jsou v těchto dotacích významné rozdíly, které  hrubým způsobem  narušují soutěž na volném trhu.
 2. Žádáme představitele vlády a ministra zemědělství o vyjednání maximálních obálek do I. a II. pilíře Společné zemědělské politiky EU.
 3. Žádáme představitele vlády ČR a ministra zemědělství, z důvodu vládou navrženého převodu finančních prostředků z II. pilíře Programu rozvoje venkova do Kohezního fondu, a tím i snížení celkové obálky Programu rozvoje venkova, převedení některých opatření do Operačního programu ŽP a do  IROP.
 4. Žádáme představitele vlády ČR a ministra zemědělství o zachování vratky spotřební daně na „zelenou naftu“ ve výši roku 2013 i do dalšího období.
 5. Žádáme ministra zemědělství o naplnění zásadních cílů představených počátkem letošního roku v materiálu „Strategie pro růst českého zemědělství 2014 – 2020“, s důrazem na  podporu živočišné produkce a zaměstnanosti.
 6. Nesouhlasíme s převodem finančních prostředků z I. pilíře do II. pilíře z důvodů snížení konkurenceschopnosti českých zemědělců v porovnání s našimi konkurenty a negativním dopadem do  plateb spojených s produkcí.
 7. Žádáme zařadit do citlivých komodit ovoce a zeleninu, které stejně jako živočišná výroba podporují zaměstnanost ve venkovském prostoru a doporučujeme, pokusit se ještě v rámci jednání trialogu, vyjednat možnost rozšíření citlivých komodit o prasnice.
 8. Žádáme podpořit pěstování cukrové řepy i do dalšího období, např. diferenciovanou základní sazbou přímých plateb podle článku 22 a 28 f).
 9. Žádáme o nediskriminační přístup vůči malým středním a velkým podnikům s požadavkem nezavádět nad rámec pravidel EU hodnocení propojenosti u velkých podniků u investičních a dalších podpor Programu rozvoje venkova.
 10. Žádáme o výraznější podporu konkurenceschopnosti zemědělství a potravinářství v rámci investičních opatření Programu rozvoje venkova.
 11. Žádáme o zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských farem hospodařících v méně příznivých oblastech se spravedlivější a vyváženou alokací podpor, při zohlednění tvorby pracovních míst a diferenciace plateb podle výše odpovídajícího zatížení dobytčích jednotek na hektar zemědělské půdy.
 12. Žádáme upravit podpory na ekologické zemědělství s cílem zabezpečit produkci bio-produktů.
 13. Žádáme o nastavení vyvážených podpor zemědělcům hospodařících v oblastech intenzivních, přechodných a marginálních, při zohlednění podpory „citlivých komodit“ a zaměstnanosti.

Jménem účastníků

Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR