KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

I nízce patogenní ptačí chřipka je problém

30/05/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Naštěstí nejde o problém ČR, ale Německa, zejména spolkové země Dolní Sasko, které je sice dostatečně vzdálené, nicméně Státní veterinární správa situaci pečlivě sleduje.
Ve spolkové zemi Dolní Sasko se od začátku roku vyskytlo celkem šest případů nízcepatogenní ptačí chřipky (aviární influenzy) subtypu H7N7 v hospodářstvích s chovem výkrmových krůt a s chovem nosnic. Všechny odebrané vzorky z hospodářství byly zaslány pro konfirmaci do Národní referenční laboratoře pro aviární influenzu (Friedrich-Loeffler institut) v Německu. Po potvrzení této nákazy bylo utraceno zhruba 100 000 kusů drůbeže v hospodářstvích a proběhlo nebo stále probíhá epizootologické šetření s cílem zjistit původ nákazy a možné rozšíření nákazy do jiných hospodářství Německa, jiných členských států nebo do třetích zemí. Podle dosavadních poznatků nebyla drůbež v žádném z případů z hospodářství přesouvána do ostatních členských států nebo třetích zemí. V každém ze šesti případů výskytu LPAI bylo vymezeno uzavřené pásmo o poloměru 1 km okolo každého z infikovaných hospodářství. V případech, kdy se nacházela nějaká hospodářství v tomto uzavřeném pásmu, bylo provedeno šetření s odběrem vzorku i na těchto hospodářstvích.
V České Republice je zaveden tzv. systém včasného varování v chovech drůbeže, kdy chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro účely podnikání, jsou povinni hlásit místně příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšenou úmrtnost. Tím je zajištěno, že v případě jakýchkoliv změn v chovu drůbeže dojde ke kontrole příslušnou krajskou veterinární správou s případným odběrem vzorků a dalšímu šetření v chovu.
V ČR provádíme monitoring aviární influenzy ve spolupráci se třemi specializovanými laboratořemi, státními veterinárními ústavy, v Praze (Národní referenční laboratoř pro aviární influenzu), Jihlavě a Olomouci.
S ohledem na obchodování s drůbeží s Německem Státní veterinární správa bedlivě sleduje situaci v Německu a kontroluje případné zásilky z rizikových oblastí, aby se zabránilo zavlečení zmíněné nákazy na naše území.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS