KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Legislativní návrhy k budoucí podobě Společné rybářské politiky

26/04/13
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

19.4.2013 – Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu  (PDF, 960 KB)
Dne 2. 12. 2011 zveřejnila Evropská komise Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice]. Tento nový fond bude základním nástrojem pro reformu Společné rybářské politiky, kterou Evropská komise navrhla v červenci 2011, a nahradí stávající Evropský rybářský fond a řadu dalších nástrojů. První část dokumentu představuje předkládací zpráva, která se ve své úvodní části věnuje popisu souvislostí návrhu včetně nově vymezených cílů reformy SRP, dále informuje o výsledcích konzultací se zúčastněnými stranami a posouzení dopadů, zmiňuje právní stránku návrhu (včetně popisu rozdělení EMFF do 4 pilířů – inteligentní ekologický rybolov, inteligentní ekologická akvakultura, udržitelný územní rozvoj podporující začlenění, integrovaná námořní politika), informuje o získaných poznatcích a nových funkcích EMFF a zmiňuje rovněž rozpočtové důsledky. Následuje vlastní znění návrhu nařízení.

19.4.2013 – Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Společné rybářské politice  (PDF, 596 KB)
Dne 13. 7. 2011 byl představen návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice. Důvodová zpráva tvořící první část dokumentu se zabývá především souvislostmi návrhu. Uvádí jak obecné souvislosti, tak konkrétní odůvodnění a cíle návrhu (celkovým cílem je zajištění rybolovné činnosti a činnosti v oblasti akvakultury s ohledem na poskytování dlouhodobě udržitelných podmínek životního prostředí a zajištění dostupnosti potravin). Následuje výčet platných předpisů, které se vztahují na oblast návrhu. Další kapitoly jsou věnovány výsledkům konzultací se zúčastněnými stranami a hodnocení dopadu a právním prvkům návrhu, tj. jeho právnímu základu (ustanovení čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) v kontextu zásad subsidiarity a proporcionality. Další vlastní kapitolu tvoří nepovinné prvky, pomocí kterých je návrh podrobně vysvětlen. Následuje vlastní znění návrhu nařízení.

19.4.2013 – Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury  (PDF, 315 KB)
Dne 13. 7. 2011 byl představen návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury. První část dokumentu představuje důvodová zpráva, která se zabývá nejprve souvislostmi návrhu, další části věnované souvislostem návrhu jsou rovněž uvedeny zjištěné problémy a cíle reformy, popsán vzájemný vztah s reformou SRP a uvedeny platné předpisy EU vztahující se na oblast návrhu. Další části důvodové zprávy se věnují výsledkům konzultací zúčastněných stran a posouzení dopadů a dále právní stránce návrhu, tj. jeho právnímu základu (ustanovení čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie). Následuje vlastní znění návrhu nařízení.

19.4.2013 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vnější dimenzi Společné rybářské politiky  (PDF, 453 KB)
Dne 13. 7. 2011 bylo představeno Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vnější dimenzi společné rybářské politiky. Dokument se zabývá problematikou nadměrného rybolovu ve světě a možnostmi, kterými může EU tuto situaci změnit. Přílohy dokumentu tvoří mapa RFMO ve světě a přehled dvoustranných dohod EU o rybolovu (vždy uvedena partnerská země, druh dohody, platnost protokolu a výše ročního příspěvku EU).

19.4.2013 – Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o povinnosti podávat zprávy podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002  (PDF, 200 KB)
ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci Společné rybářské politiky. Dne 13. 7. 2011 byla představena Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o povinnosti podávat zprávy podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky. Podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci SRP je EK povinna předložit do konce roku 2012 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování SRP, pokud jde o kapitoly II (Zachování a udržitelnost) a III (Úprava rybolovné kapacity) uvedeného nařízení. Podle téhož nařízení je EK také povinna předložit do 31. 12. 2011 zprávu o opatřeních stanovených v čl. 17 odst. 2 o omezeních rybolovu ve vodách do 12 námořních mil. Zpráva EK se v textu věnuje těmto třem zmíněným oblastem (kapitoly II a III, ustanovení čl. 17), následují přílohy ilustrující plány obnovy a/nebo řízení přijaté Radou od roku 2003 a popis populací ryb v severovýchodním Atlantiku a přilehlých vodách, na které se vztahují roční rybolovná práva v letech 2003 – 2011.

19.4.2013 – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Reforma Společné rybářské politiky  (PDF, 237 KB)
Dne 13. 7. 2011 bylo představeno Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Reformě společné rybářské politiky. V úvodu dokumentu jsou vysvětleny hlavní důvody pro ambiciózní reformu společné rybářské politiky. Dále jsou uvedeny složky reformního balíčku SRP, mezi které patří legislativní návrh základního nařízení nahrazující nařízení Rady (ES) č. 2371/2002, legislativní návrh tržní politiky nahrazující nařízení Rady (ES) č. 104/2000, sdělení o vnějším rozměru SRP a zpráva o nařízení Rady (ES) č. 2371/2002, pokud jde o kapitoly Zachování a udržitelnost a Úprava rybolovné kapacity, a o článku 17 odst. 2 týkajícím se omezení přístupu loďstva do 12 námořních mil. Hlavní část dokumentu je věnována jednotlivým cílům reformy, dokument je zakončen výčtem nových opatření navrhovaných v rámci balíčku reforem SRP.