KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele v rámci Jednotné žádosti 2013, žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO

24/04/13
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

Od 15. dubna 2013 je možné podávat Jednotné žádosti 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO.

Jednotná žádost obsahuje žádosti o dotaci pro následující opatření:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS),
 • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka,
 • Zvláštní podpora na tele masného typu,
 • Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech,
 • Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu,
 • Zvláštní podpora na chmel,
 • Oddělená platba za cukr (SSP),
 • Oddělená platba za rajčata (STP),
 • Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),
 • Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě,
 • Agroenvironmentální opatření (AEO).

 

Formulář Jednotné žádosti dále slouží k uvedení veškeré obhospodařované zemědělské půdy i pro zemědělce, kteří nechtějí v roce 2013 žádat o dotaci na žádné z uvedených opatření, ale povinnost deklarovat veškerou zemědělskou půdu se na ně vztahuje ve vztahu k jiným opatřením a platbám.

Součástí Jednotné žádosti 2013 nejsou Národní doplňkové platby (TOP-UP).

Jednotné žádosti i žádosti o zařazení AEO resp. žádosti o změnu zařazení AEO se podávají elektronicky nebo na místně příslušeném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov – AZV) a to nejpozději do 15. května 2013.

Pro přípravu žádostí a jejich elektronické podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Zde je také v sekci Nová podání/Jednotná žádost a žádosti AEO umístěna Příručka o podoře elektronické tvorby žádostí.

Prostřednictvím Portálu farmáře SZIF je pak možné učinit elektronické podání, a to buď se zaručeným elektronickým podpisem, nebo i bez elektronického podpisu s následným potvrzením do 5 dnů.

V případě, že žadatel využije možnosti podání bez zaručeného elektronického podpisu, a to i včetně příloh, stačí již pouze do 5 dnů potvrdit podání žádosti podepsaným „Potvrzením o podání“, které je automaticky generováno na Portále. Kromě tohoto „Potvrzení“ pak již není nutné nic dokládat či posílat v papírové podobě na Oddělení příjmu žádostí a LPIS.

Využije-li však žadatel možnosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem, nemusí již v papírové podobě dokládat nic.

Případné metodické podpory a spolupráce při přípravě žádostí se žadatelům dostane také od pracovníků Oddělení příjmu žádostí a LPIS.

Zařazeno v Aktuality, SZIF