KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva v roce 2012

01/02/13
viz. zdroj

Zdroj: www.bezpecnostpotravin.cz

Vyhodnocení činnosti Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva v roce 2012.

Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva je poradním orgánem Ministerstva zemědělství (MZe) ustanovený v březnu 2006.

Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva je složený z nezávislých vědeckých a výzkumných pracovníků. V jeho působnosti je zejména:

  • posuzování údajů uvedených v žádostech o uvádění GM potravin a krmiv do oběhu podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003,
  • vydávání odborných stanovisek k těmto žádostem,
  • posuzování možného rizika pro zdraví lidí a zvířat plynoucí z GM potravin a krmiv,
  • informování MZe o současném stavu vědeckého poznání v uvedené oblasti,
  • podílet se na tvorbě legislativy EU v oblasti GMO,
  • z vlastní iniciativy zpracovávat materiály, vznášet podněty, popřípadě upozorňovat na specifické nebo nové problémy spadající do vlastní působnosti.

V roce 2012 bylo Vědeckým výborem posouzeno a předloženo MZe 17 stanovisek k povolení uvedení na trh, pěstování či obnovení povolení GM plodin viz tabulka. Dále se Vědecký výbor vyjádřil (negativně) k zákazu Francie pěstovat Bt kukuřici MON810 na svém území a podpořil tak stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA odmítl národní zákaz pěstování Bt kukuřice MON810 ve Francii, jelikož nebyl dostatečně vědecky podložen. Vědecký výbor stejně tak sofistikovaně argumentoval proti vědecké správnosti francouzské studie Gilles-Erica Séraliniho týkající se toxicity GM kukuřice NK603 (více zde). V roce 2012 se také tento tým nezávislých vědců podílel na legislativní úpravě Nařízení, které stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o povolení GM potravin a krmiv v souladu s nařízením (ES) č. 1829/2003 EP a R, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 641/2004 a (ES) č. 1981/2006.

 

Stanoviska Vědeckého výboru pro GMO 2012  (DOC, 38 KB)