KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozpočet EU 2014-20: Budoucnost EU se nesmí stát obětí současné krize

12/02/13
viz. zdroj

Zdroj:  © Evropská společenství »

Plenární zasedání Evropská rada − 06-02-2013 – 19:27    
Diskuse o rozpočtovém summitu (zleva: předseda EK J. M. Barroso, předsedové skupin J. Daul, H. Swoboda, G. Verhofstadt, R. Harms, M. Callanan, N. Farage, G. Zimmer a irská ministryně pro evropské záležitosti L. Creighton)

Poslanci v úterý varovali členské státy EU, aby nezneužily hospodářskou krizi jako záminku k prosazení přehnaných úsporných opatření v EU do roku 2020. EU potřebuje rozpočet, který je dostatečně flexibilní, aby se dokázala vypořádat s nepředvídatelnými událostmi. Rozpočet by také měl být založen na nových zdrojích, dodali poslanci. Rozprava s předsedou Komise Barrosem a irskou ministryní Creighton byla posledním příspěvkem Parlamentu před rozpočtovým summitem lídrů EU ve dnech 7.-8. února.

Poslanci vyzvali hlavy států a vlád EU, které se tento týden scházejí na summitu v Bruselu s cílem dohodnout se na budoucím víceletém finančním rámci EU, aby dospěly k dohodě, která poskytne dostatek finančních prostředků na pokrytí jejich vlastních slibů. Rozpočet na l.2014-2020 však zároveň musí být dostatečně flexibilní, aby se EU dokázala vypořádat s možnými nepředvídatelnými výdaji. Dlouhodobý rozpočet nemůže bez schválení Parlamentu vstoupit v platnost.

Několik poslanců kritizovalo v rozpravě členské státy za snahu prosadit seškrtání původního návrhu rozpočtu představeného Komisí bez ohledu na důsledky.

"Všechny škrty půjdou na úkor inovací, udržitelného rozvoje, financování výzkumu a snah o zvýšení nezaměstnanosti mladých. Právě těchto oblastí se škrty týkají. Je to zodpovědné? Dokážete to obhájit?" ptala se během rozpravy německá poslankyně Rebecca Harms za skupinu Zelených/ESA.

 

Flexibilita pro neočekávané případy

Dlouhodobý rozpočet (známý také jako finanční perspektiva či víceletý finanční rámec – VFR) stanoví limity výdajů EU pro každý rok a každou rozpočtovou kapitolu. Při přípravě rozpočtu na každý rok musí Parlament a členské státy tyto mezní hodnoty VFR respektovat. Mnozí poslanci přitom žádali, aby se v důsledku současné hospodářské krize nebránilo přijetí ambicióznějšího rozpočtu, který by platil po jejím překonání.

"Nikdy bychom neměli souhlasit s úsporným rozpočtem na sedm let. Pokud to učiníme, přijmeme za dané, že krize může trvat donekonečna. Nejsme takovými pesimisty," uvedl předseda skupiny ELS Joseph Daul (FR)..

Někteří poslanci požadovali více flexibility pro přesuny financí mezi jednotlivými roky nebo rozpočtovými kapitolami a střednědobý přezkum nového VFR.

"Navrhuji ustanovení o časovém omezení, na základě kterého bychom museli po třech letech s dlouhodobým rozpočtem opět vyjádřit souhlas, abychom v jeho uplatňování mohli další čtyři roky pokračovat," uvedl předseda skupiny liberálů Guy Verhofstadt (BE).

 

Netlačte EU do nelegálního deficitu

Vícero poslanců vyjádřilo obavu, aby návrhy nevytvořily výrazný rozdíl mezi rozpočtovými závazky (závazné přísliby financování ze strany EU) a platbami (financemi na zaplacení faktur za služby dodané na základě realizace závazných příslibů).

Předseda EP Martin Schulz prohlásil, že nepodepíše žádné rozhodnutí týkající se rozpočtu, které by vedlo k deficitu. "Neudělám to. I kdyby na mě Parlament naléhal, tak to neučiním, protože by to bylo protiprávní rozhodnutí. Smlouvy nás zavazují k vyrovnanému rozpočtu."

 

Tlak na národní rozpočty by mohly snížit nové zdroje

Poslanci také vyzvali členské státy, aby zastavily boj mezi ministry financí o zvláštní výjimky a o nejvyšší možné rabaty. Toto zápolení by mohlo ukončit financování rozpočtu EU z vlastních zdrojů, které by částečně nahradily přímé příspěvky z národních rozpočtů, uvedli.

"Vlastní zdroje potřebujeme, protože tato hanebná hra, která staví jednu zemi proti druhé, rabat proti rabatu, musí skončit," řekl Hannes Swoboda (AT) jménem skupiny S&D.

 

Utrácejme méně, ale lépe

Podle některých poslanců by menší rozpočet, který by prošel určitými změnami, mohl fungovat lépe než rozpočet současný.

"Musíme přestat přemýšlet způsobem, že pouze větší rozpočet vyřeší mnohé evropské problémy. Místo toho potřebujeme lepší rozpočet," uvedl Martin Callanan (UK) za skupinu EKR. Zrušení pravidla, podle kterého se Parlament musí scházet dvanáctkrát v roce ve Štrasburku by bylo dobrým začátkem, dodal.

"Vím, náklady na udržování této budovy jsou jen kapkou v moři. Pokud bychom se však dokázali zbavit tohoto drahého přežitku, získali bychom tím obrovský kredit," řekl.

 

Summit je začátkem, ne koncem procesu

 

"Dohodou Evropské rady nic nekončí. Následovat mu budou intenzivní jednání s Parlamentem. Summit je začátkem, ne koncem celého procesu," uvedla ministryně Creighton. Dodala, že požadavky týkající se flexibility, střednědobého přezkumu a vlastních zdrojů budou vzaty v úvahu.

 

Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravou

Odkaz : 20130204IPR05618

Zařazeno v Aktuality