KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rostlinná výroba živí drůbež a prasata

10/01/13
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Třetí vyznamenanou společností v letošním ročníku soutěže Českých 100 nejlepších navrženou Agrární komorou ČR byla MORAS akciová společnost se sídlem v Moravanech z Pardubického kraje. I její zástupce si na Pražském hradě převzal diplom a my gratulujeme dodatečně jako předešlým dvěma vítězným zemědělským subjektům. Společnost také představujeme.

Zakladatelem akciové společnosti bylo Zemědělské družstvo Moravany, které dlouhodobě na stávajících pozemcích hospodařilo. Akciová společnost byla založena v červnu roku 1996, hospodaří na výměře 2554 ha zemědělské půdy, z toho pouze 24 ha jsou trvalé travní porosty, což vyplývá ze specializace společnosti. Podnik zaměstnává celkový počet 41 stálých zaměstnanců.

Klimatické podmínky jsou dány polohou regionu ve východních Čechách a místními přírodními podmínkami, kterými je nad mořská výška okolo 250 m, průměrná roční teplota 8 až 9 stupňů Celsia, průměrné roční srážky jsou 500 až 650 mm. Převažující půdní typ je hnědozem – písčitá až jílovitá půda.

Zaměřují se na rostlinnou a živočišnou výrobu

Celkové příjmy ze zemědělské výroby se pohybují nad 95 % z celkových tržeb. Živočišná výroba je specializovaná na chov drůbežích brojlerů a uzavřený obrat stáda prasat a chov krůt. Celková výroba masa celkem dosahuje 5300 tun.

Chov brojlerů je realizován v bývalých kravínech a stájích na odchov skotu. Vzhledem ke špatné ekonomice produkce mléka a k nedostatku kvalitních pracovních sil na chov dojnic byl zrušen uzavřený obrat stáda skotu. Tyto stáje byly postupně rekonstruovány na chov brojlerů na stávajících celkem sedm stájí s výrobou 2860 tun brojlerů vyskladněných za rok. Toto rozhodnutí bylo na základě dobrých ekonomických výsledků (v roce 1996 zisk bez rozpuštění režií dosahoval téměř 6 Kč/kg). V současné době je zisk pod 1 Kč/kg. Výsledek je ovlivněn nižší výkupní cenou a vyššími náklady na krmiva.

V uzavřeném obratu stáda prasat je průměrný stav prasnic 620 kusů s průměrnou užitkovostí prasnic 24 kusů selat na prasnici za rok při započítání 115 krmných dní (KD) mladých chovných prasniček převáděných do prasnic. V chovu prasnic proběhla v roce 2006 rekonstrukce stávající porodny prasnic a odchovny selat v Moravanech s přispěním dotace z operačního programu na rozvoj venkova ve výši 35 %. Pro chov prasat ve výkrmu jsou zrekonstruované dvě stáje o kapacitě po dvou tisících kusů výkrmových prasat s průměrnou užitkovostí 0,86 kg/KD.

I když ekonomika výroby není vždy příznivá, firma se rozhodla uzavřený obrat stáda zachovat. V současné době je průměrná tržní cena za tři čtvrtiny roku 32,40 Kč/kg s tím, že současná dosažená tržní cena je 36,50 Kč/kg. Celoroční plán je prodat 12 900 kusů v celkovém množství 1340 tun vepřového masa.

Z důvodů snižujícího se výnosu z prodeje brojlerů byl chov drůbeže rozšířen o chov krůt, asi 40 % krocanů a 60 % krůt, které jsou odchovávány ve dvou nových halách, do nichž se investovalo celkem 27 milionů korun za přispění dotace z Programu rozvoje venkova v roce 2011. Celkový plán prodeje krůt v letošním roce je 50 800 kusů o celkové váze 773 tun masa. Průměrná tržní cena dosahuje u krocanů 35,90 Kč a u krůt 33,40 Kč/kg, takže průměrná tržní cena činí 34,70 Kč/ kg. Jedná se sice o chovatelsky náročnou komoditu, ale pokud je optimální zástav s dobrými chovatelskými podmínkami, je zisk vyšší než v současné době u brojlerů. Krmné směsi pro krůty jsou vzhledem k tomu, že podnik nemá vlastní granulátor, nakupovány za tržní ceny.

Pro výkrm brojlerů a prasat ve výkrmu se využívá vlastní výrobna krmných směsí. Zpracovává asi do 70 % vlastních obilovin (ve vnitropodnikových cenách) s dalšími komponenty (nakoupenou sójou, oleji a dalšími doplňkovými krmnými směsmi potřebnými k jejich výrobě). Tím je docíleno nižších nákladů na výrobu, a i zlepšení ekonomiky výroby živočišných komodit. K hospodárnému využívání krmných směsí jsou zpracovávány elektronicky krmné dávky, podle kterých se pak krmné směsi vyrábí.

Specializace na pěstování obilnin

Rostlinná výroba se vzhledem k výše uvedené živočišné výrobě specializuje na pěstování obilnin – pšenice a ječmene – na celkové výměře 1300 ha, kukuřice na ploše 630 ha. Nižší výnosy ozimých obilnin o 28 % v letošním roce v porovnání s minulým rokem ovlivnily klimatické podmínky (holomrazy, sucho). Téměř tři čtvrtiny sklizně zrnin zůstává uskladněno ve vlastních skladech na výrobu krmných směsí ve vlastní výrobně.

Z tržních plodin se pěstuje ozimá řepka na ploše 563 ha s průměrným výnosem 3,2 t/ha.

Pro posklizňovou úpravu zrnin je k dispozici posklizňová linka s čističkou a sušičkou, kterou jsou ošetřeny všechny sklizené komodity rostlinné výroby v rámci potřeby.

Pro sklizeň komodit slouží obnovená moderní technika, převážně výkonné traktory a kombajny, jejichž hospodárným využitím jsou snižovány náklady na veškeré polní práce. K chemickému ošetření rostlin a hnojení tekutými hnojivy se používají moderní postřikovače. Pro zefektivnění dopravy slouží velkoobjemové vozy Fliegl Gigant, které slouží zároveň i jako rozmetadla statkových hnojiv. Pro aplikaci kejdy a tekutých hnojiv se používají velkoobjemové traktorové návěsné cisterny. Z nakládací techniky má podnik jak pro živočišnou, tak pro rostlinnou výrobu manipulátor a nakladač s výsuvným ramenem.

Mechanizační park byl obnoven o výkonné stroje, což snížilo náklady na provoz snížením spotřeby pohonných hmot i náhradních dílů.

MORAS, akciová společnost, byla vyhodnocena v listopadu 2012 v soutěži o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělcem roku 2012 Pardubického kraje.