KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jaký byl loňský rok a jaký bude ten příští?

17/01/13
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

Snad již dnes lze říci, že uplynulý rok byl z „veterinárního pohledu“ úspěšný, ale také náročný. Na rozdíl od řady evropských zemí se v ČR nákazová situace nezhoršuje a nezaznamenali jsme žádné potravinové skandály. V zemích EU se vyskytuje například vzteklina, zejména na Balkáně, objevila se infekční anémie koní, znovu také katarální horečka ovcí, a tak by se dalo pokračovat.

Pro spotřebitele je zásadní zdravotní nezávadnost potravin, což je i zásadním posláním státního veterinárního dozoru. A především právě to je v případě potravin živočišného původu prvořadým zájmem Státní veterinární správy. Je to i v souladu s Ministerstvem zemědělství navrhovanou změnou zákona o potravinách. SVS souhlasí s novou specifikací kompetencí dozorových orgánů, s čímž souvisí důraz na zajišťování zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu v tržní síti. I nadále mají kontroly veškerých potravin živočišného původu probíhat ve všech fázích uvádění na trh, od narození zvířete až do okamžiku prodeje potraviny konečnému spotřebiteli.

V roce 2012 bylo v rámci veterinárního dozoru v místech určení zásilek živočišných produktů z jiných členských států a třetích zemí zkontrolováno celkem 6 551 zásilek, což představovalo 67 019,37 tun produktů. Vzhledem k nedodržení požadavků legislativy bylo vráceno do místa původu 45 zásilek. Z toho bylo vráceno 19 zásilek vajec v celkovém počtu 2 707 546 ks z jiných členských států, zejména z Polska, Španělska, Belgie a Maďarska.  Důvodem bylo nedodržení podmínek pro obchodování z hlediska požadavků na welfare v chovech nosnic. Dalších 26 zásilek, které nebyly uvolněny na trh v ČR a byly vráceny zpět do místa původu, tvořily zásilky drůbežího masa (12), strojně odděleného masa (4), tepelně neopracovaných masných výrobků (2), vepřového masa (3) a potravinářského kolagenu (5). Místem původu těchto zásilek bylo zejména Polsko, Německo, Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Itálie.

Případy nevyhovujících potravin živočišného původu v roce 2012 řešené v rámci systému rychlého varování mezi členskými státy EU (sytém RASFF) – jsme zjistili a oznámili 6 případů  a přijala 16 oznámení, které byly dále prověřeny příslušnými krajskými veterinárními správami a učiněna opatření k zamezení ohrožení zdraví lidí.

A v rámci poslední mimořádné kontrolní akce před Vánoci proběhlo 604 kontrol zaměřených na zdravotní nezávadnost, kvalitu a prověření dalších legislativních požadavků (např. obecné hygienické požadavky, správnost značení, složení apod.) u produktů živočišného původu nabízených k prodeji zejména na trzích, tržnicích a prodejních místech. Kontroly se týkaly též sezónního prodeje ryb. Ve 29 případech byly zjištěny závady uloženy sankce.

V oblasti zdraví zvířat, se nám i přes nepříznivou situaci v některých sousedních zemích, daří udržovat příznivou nákazovou situaci. ČR je nadále prostá nebezpečných nákaz, jako je slintavka a kulhavka, tuberkulóza, brucelóza a jiné. Přesto nemůžeme mluvit o nákazovém klidu. Koncem roku se objevil v chovech holubů pseudomor drůbeže, v chovech ovcí nový Schmallenberg virus. Dále se řešil například výskyt salmonel v chovech drůbeže, tularémie u zajíců, Aujeszkyho choroba u divočáků, mor včelího plodu. Celkem bylo v loňském roce řešeno více jak 700 různých podezření na nebezpečnou nákazu, z nichž některé byly potvrzeny, a nákaza byla následně řešena formou veterinárních opatření.

Velký důraz je z pohledu SVS kladen na prevenci šíření nákaz. Inspektoři provedli v loňském roce více než 2 500 kontrol chovů zaměřených na prevenci zavlečení nákaz do chovů. Velmi důležitá je i kontrola pohybu zvířat. Zde bylo v loňském roce zkontrolováno a odbaveno více jako 20 tisíc zásilek se živými zvířaty do zahraničí a prověřeno více jak 5 tisíc zásilek živých zvířat ze zahraničí. Aby byla naše dobrá nákazová situace respektována i v zahraničí, provádí SVS monitoring těchto nákaz a výsledky hlásí zahraničním partnerům.

I nadále budou probíhat ozdravovací programy, a to ať půjde o tlumení salmonel, nebo o ukončování Národního ozdravovacího programu od IBR (infekční bovinní rhinotracheitidy). Samozřejmě i nadále bude prováděn monitoring nákaz i monitoring cizorodých látek. Kvůli nárůstu rezistencí k antibiotikům u baktérií, které mohou ohrožovat i zdraví lidí, bude se SVS v budoucnu zaměřovat i na správné používání antibiotik v chovech zvířat.

V oblasti ochrany zvířat proti týrání a péče o jejich pohodu byly kontroly prováděny všude, kde dochází k různým činnostem se zvířaty (hospodářství, jatky, svody, veřejná vystoupení, obchody se zájmovými zvířaty, útulky, záchranné stanice pro handicapovaná zvířata, zoologické zahrady, cirkusy a zařízení provádějící pokusy na zvířatech), a také v chovech zvířat zájmových. Speciálně vyškolení inspektoři provedli více než 8 700 kontrolních akcí, u více než 720 shledali porušení legislativy.

Aktuálním tématem byla příprava požadavků Cross Compliance (kontroly podmíněnosti, CC) v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, které platí od 1. ledna 2013 (vychází z legislativy EU). Vytvořením těchto požadavků CC však nevzniká žádný nový způsob kontrol proti kontrolám, které standardně do současné doby probíhají dle národní legislativy ČR.

SVS se dále podílela na přípravě novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která nabyla účinnosti od 1. ledna 2013 a přináší řadu změn. Novela řeší zejména adaptaci nového nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování a implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. SVS se během roku připravovala na řízení a provádění dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících z těchto nových EU předpisů.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS