KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Záznam z jednání v Bruselu 22.-23.11.2012

18/12/12
viz. zdroj

Zdroj: www.cmszp.cz

Z Á Z N A M

 

ze služební cesty na jednání pracovních skupin COPA-COGECA konané ve dnech 22.11. – 23.11.2012 v Bruselu ve věci Společná zemědělské politika po roce 2013

 

účastník cesty: Ing. Pavel Vinohradník, místopředseda ČMSZP

 

 

22.11.2012 6:20

Odlet z Prahy

 

9:00 – 11:00

Na dnešní den bylo kvůli rozpočtu EU od 11:00 do 14:00 svoláno mimořádné presidium Copa-Cogeca z toho důvodu byl program silně koncentrovaný.

Na počátku jednání byl vznesen dotaz byl, zda si zúčastnění myslí, že pracovní skupiny v rámci Copa-Cogeca a pracovní skupiny s Komisí jsou užitečné. Generelní odpověď byla, že ano, ala musí být jasná výměna informací mezi členy pracovních skupin + řešit problém včetně implementace řešení v jednotlivých členských státech. Účastníci pracovních skupin se musí cítit být platnými členy – pokud skupiny nebudou pracovat, pak se nemusí scházet.

Evropská komise potřebuje jasné výstupy z jednotlivých pracovních skupin to v písemné formě – to tvoří jeden z podkladů při jejím dalším rozhodování.

Bylo konstatováno, že při rozvoji venkova se hledá a musí být nalezena koordinace a synergické efekty mezi všemi fondy EU – nelze nadále mnoho aktivit financovat ze „zemědělských fondů“, když jsou obdobné aktivity financovatelné z fondů jiných – týká se to zejména aktivit municipalit a různých stupňů zpracování produktů.

 

Diskutovala se práce jednotlivých skupin – obecně byla diskuse zaměřena zejména na inovace a přenos informací v rámci resortu.

 

Diskutované otázky lze shrnout následovně:

 

Jaké typy podpor v rámci konkurence schopnosti evropského zemědělství fungují a proč?

Které typy podpor nefungovaly?

Kam soustředit investice, aby se zvýšila konkurenceschopnost evropského zemědělství?

 

Byly definovány opatření, které fungovaly dobře:

– investiční opatření – modernizace (opožděné platby však působily problémy)

– budování kapacit – především pro SME a malé farmy

– podpora marketingu

Jako zásadní se ukazuje, že stále není stanovena definice venkovského prostoru (užší či širší význam a co do něj zahrnout) ani to, co jsou tzv. veřejné statky (public goods).

Byla diskutována problematika Leaderu zásadní informace byla, že Francie je, podobně jako většina zemí, proti zvýšení podílu Leader z 5 na 10%.

Dále se diskutovala problematika PPP a biobased industry.

Komise velmi chce, aby se PPP (public-private-partnership) začalo užívat v praxi. Problémem pro zemědělství je, že projekty PPP jsou vhodné spíše na výstavbu a provoz infrastrukturálních projektů nebo na zajišťování jasně definovaných služeb.

Pro oblast biobased industry chce EK v příštím finančním období uvolnit
1 miliardu €. Obecně všichni kdo pracují v zemědělství jsou součástí biobased industry. Opět zde ovšem vyvstává otázka – co je to biobased industry? Jaké jsou její skutečné náklady a skutečné výnosy? Kupříkladu biopaliva I. generace prokázala, že se jedná o slepou a velmi drahou vývojovou cestu, budou na tom biopaliva II. generace lépe?

15:00 – 17:00

 

Seminář PRV

 

Proběhly presentace Finska, Velké Británie a Rakouska k problematice PRV.

Bylo zajímavé jak velmi se tyto země od sebe liší. Finsko a Rakousko velmi trvají na zachování plateb LFA a II. pilíře, protože jsou jejich zemědělci na nich závislí (Finsko – 100% území leží v LFA oblastech; v případě Rakouska pak cca 70%). Naopak Velké Británie čerpá zejména z pilíře I. a má spojené platby LFA a agro-envi opatření – farmář musí být v obou, aby obdržel nějakou platbu. Pro všechny 3 země jsou v rámci PRV zásadní agro-envi opatření a požadují jejich zachování.

 

Následovalo vystoupení zástupce EK, který informoval o aktuálním vývoji rozpočtu pro budoucí období – tj. snížení v případě SZP o 16-17% s tím, že bude jednotlivým státům umožněna větší flexibilita a camping bude pravděpodobně zrušen.

 

Závěry semináře, které šly i směrem k EK byly, že v rámci PRV musí být z pohledu zemědělců zachovány následující programy a opatření:

 1. LFA

 2. agro-envi

 3. investice

 

Bylo konstatováno, že bohužel farmáři (dáno i stárnoucí věkovou strukturou) jsou velmi konzervativní, nechtějí měnit zažité postupy chování a je velmi složité mezi ně vnést nějaké inovace a nové postupy.

 

23.11. 2012 9:00 – 17:00

Celodenní jednání ve věci rozvoje venkova

 

Jednání se účastnila vedoucí oddělení Konzistence rozvoje venkova na DG Agri – paní Josefine LORIZ-HOFFMANN.

Probírala se práce 3 společných pracovních skupin (Copa-Cogeca a EK) – byly to skupiny:

 • konkurenceschopnost

 • životního prostředí

 • územní aspekty a rozvoj venkova

Shrnutí závěrů práce těchto skupin je následující:

 • EU se musí vyrovnat s tlaky na lokálním i globálním trhu,

 • je nutno získávat přístup na trhy, které se stávají zajímavými a hrozí, že by tam mohly exportovat země jako USA, Jižní Amerika či Austrálie a Nový Zéland,

 • klade se důraz na vzdělávání a inovace,

 • agro-envi opatření jsou z pohledu EU velmi úspěšná, je důležité v nich pokračovat a dlouhodobě je nastavit tak, aby byly jasné a atraktivní pro farmáře,

 • venkovské oblasti se musí naučit čerpat z ze všech fondů EU – jejich harmonizace může napomoci při rozvoji celých venkovských oblastí,

 • regiony společně s místními podnikateli musí hledat vzájemné synergie a vzájemně využívat peníze z EU – místní radnice mají zabezpečit nezbytnou infrastrukturu a podnikatelé pak zaměstnanost.

 

Následovalo vystoupení paní Josefine LORIZ-HOFFMANN (zde je potřeba říci, že velmi fundované a opravdu věci znalé), která přišla s následujícími stanovisky Komise:

   • jsou 2 důvody, proč jsou poskytovány finance do zemědělství a rozvoje venkova:

    1. výroba potravin

    2. aby krajina byla nadále obdělávána a nebyla opouštěna půda a tím aby nedocházelo k zániku venkovských oblastí – tak jako se to děje na jiných kontinentech

   • Komise se při svých návrzích musí orientovat na opatření přijatá v rámci WTO (zde se ukazuje, že Evropa byla příliš liberální)

   • jednotlivé národní státy by měly farmářům umožnit, aby mohly vystoupit v průběhu finančního období z některých agro-envi opatření – zejména pokud se změní situace na trhu potravinami a farmář se rozhodne standardně produkovat

   • Komise bude i nadále podporovat opatření na ochranu vody a šetření energiemi

   • Komise souhlasí s tím, že LEADER by se měl stát kontaktním bode/místem pro lidi v regionu, jehož prostřednictvím by měly podnikatelé i municipality čerpat finanční prostředky ze všech finančních zdrojů a nástrojů EU

   • zejména v případě investic municipalit (infrastruktura atd.) by fondy měly být kombinovány do 1 velkého projektu (klidně
    i celoregionálního) – již nepostupovat cestou 1 projekt – 1 fond

 

K novému období pak sdělila:

   • pravděpodobně bude jednotné nařízení pro všechny fondy

   • zemědělská politika a politika rozvoje venkova jsou nejvíce rozvinuté politiky – v současné době probíhají diskuse mezi EK a národními státy v oblasti investic. Komise očekává, že národní státy přijdou v brzké době s připravenými návrhy programů

   • v případě LFA je již jasná dohoda, že budou pokračovat, je však požadována větší flexibilita při stanovování parametrů

   • municipality musí hledat jiné zdroje pro své financování – PRV není určen k jejich financování

   • převod peněz z II. do I. pilíře je možný pouze u států, které mají velmi nízké přímé platby. Naopak převod z I. do II. pilíře je velmi jednoduchý a záleží jen na národním státu

 

Pak vystoupil zástupce DG Regio – pan Diego Villalba de Miguel, který účastníky seznámil s následujícím:

 • pro budoucí období budou opatření vycházet ze stávajících – bude se však již sledovat konkurenceschopnost regionů a vyžadovat koordinace s jinými fondy

 • každý region bude muset mít připraven nové teritoriální nástroje:

  1. integrovaný teritoriální plán investic – bude muset kombinovat fondy za účelem dosažení stanovení teritoriální strategie

  2. Community – LED local development program – program, který „sesbírá“ požadavky obyvatel a podnikatelů a promítne jej do regionální/ teritoriální strategie

 • Všechny fondy EU budou pod společným managementem – účelem je zajistit co největší užitek z fondů EU

 

Doporučení jak dále v rozvoji venkova:

 • Založit operační (regionální) skupiny ve složení – farmáři, podnikatelé, municipality, popř. poradenské firmy atd.

 • Nadefinovat co se chce pro daný region a jaké jsou cíle skupiny

 • Věc prodiskutovat a následně stanovit plán s očekávanými a sdílenými rozhodnutími

 • Zabezpečit spolupráci mezi operačními skupinami => výměna informací

 • Připravit regionální plány/nástroje, které budou podkladem pro financování z fondů EU.

 

23.11. 2012 20:00

Odlet z Bruselu

 

 

 

Zaznamenal

 

Ing. Pavel Vinohradník