KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělství – 3. čtvrtletí 2012: Pokles výroby masa i mléka, růst cen výrobců jatečných zvířat

01/11/12
viz. zdroj

Zdroj: ČSÚ

Ve 3. čtvrtletí 2012 bylo vyrobeno 112 525 tun masa, tj. o 6,3 % méně než ve 3. čtvrtletí minulého roku. Meziročně nižší byla produkce masa hovězího o 10,1 % a vepřového o 9,0 %, produkce masa drůbežího odpovídala loňským hodnotám. Nákup mléka klesl o 0,1 % na 595 979 tisíc litrů. Ceny zemědělských výrobců byly meziročně vyšší u jatečného skotu o 12,4 %, prasat o 14,1 %, drůbeže o 1,6 %, ke snížení ceny o 12,0 % došlo u mléka.

Porážky a výroba masa
Ve 3. čtvrtletí 2012 se počty poraženého skotu meziročně snížily o 9,3 % na 55 tis. kusů. U jatečných býků činil pokles 18,0 %, u krav 4,3 %, přičemž podíl těchto kategorií na celkovém počtu poraženého skotu byl u jatečných býků 38 % a u krav 48 %. Produkce hovězího a telecího masa dosáhla 15 591 tun. Proti stejnému období minulého roku jde o pokles o 10,1 %.

Počet poražených prasat celkem byl meziročně nižší o 8,9 %, produkce vepřového masa klesla o 9,0 % na 58 166 tun.

Výroba drůbežího masa zůstala meziročně beze změny na úrovni 38 710 tun.

Výsledky chovu skotu a prasat
K 30. červnu 2012 se v České republice chovalo 1 352 tis. ks skotu (meziročně −2,0 %), z toho 551 tis. krav (−1,7 %). Stavy skotu celkem ani stavy krav nezaznamenaly od pololetí roku 2010 meziroční změnu větší než 2,8 %, což svědčí o stabilizaci tohoto odvětví živočišné výroby.

Stavy prasat k 1. srpnu 2012 dosáhly 1 574 tis. kusů. Ačkoli meziročně poklesly o 5,1 %, ve srovnání s předcházejícím šetřením ke konci roku 2011 se počet prasat zvýšil o 5,8 % a stavy prasnic se opět dostaly nad stotisícovou hranici (+4,1 %). Stavy zapuštěných prasniček se meziročně zvýšily o 9,8 %.

Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu, prasat a kuřat
Ve 3. čtvrtletí 2012 ceny zemědělských výrobců jatečného skotu meziročně vzrostly ve všech kategoriích: u býků o 11,3 %, u jalovic o 11,4 %, u krav o 14,6 % a u telat o 5,6 %. Průměrná cena jatečných býků v nejvyšších třídách jakosti S, E, U byla 47,61 Kč/kg v živém a 84,78 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných prasat se zvýšily o 14,1 %. Výrobci prodávali jatečná prasata ve třídách S, E, U za průměrnou cenu 33,38 Kč/kg v živé hmotnosti a za 42,90 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny zemědělských výrobců jatečných kuřat byly vyšší o 1,8 %. Průměrná cena jatečných kuřat v I. tř. jakosti byla 22,92 Kč/kg v živém.

Zahraniční obchod s živými zvířaty a masem
Podle předběžných výsledků zahraničního obchodu1) s živými zvířaty v období od června do srpna 2012 byla bilance obchodu vyjádřená v živé hmotnosti zvířat kladná u skotu (16 002 tun) a drůbeže (7 442 tun), záporná u prasat (−944 tun).

Vývoz živého skotu (44 285 ks) výrazně převyšoval dovoz (116 ks). Vyjádřeno v živé hmotnosti zvířat, vývoz se meziročně zvýšil o 45,2 %, zatímco dovoz klesl o 66,4 %. Celková hmotnost zvířat vyvezených za účelem porážky činila 11 907 tun, z toho největší podíl (13 439 ks) tvořili býci s průměrnou hmotností 604 kg. Dovozy pocházely z Rumunska (50 %) a Polska (36 %). Vývozy směřovaly do Rakouska (37 %), Maďarska (21 %) a dalších států s podílem menším než 10 %.

Obchod s živými prasaty se meziročně příliš nezměnil. Dovezeno bylo 155 842 ks (+3,3 %) a vyvezeno 51 726 ks (−0,8 %) živých prasat. Pokračoval rostoucí trend (+7,2 %) v dovozu prasat do 50 kg (129,2 tis. ks o průměrné hmotnosti 24,9 kg). Na vývozu stále převažovala prasata nad 50 kg (42,8 tis. ks o průměrné hmotnosti 113,0 kg), i když se jich vyvezlo o 2,8 % méně než ve stejném období loni. Hlavními partnery v dovozu prasat byly Německo (35 %), Dánsko (34 %), Slovensko (14 %) a Nizozemí (13 %), ve vývozu Slovensko (50 %) a Maďarsko (44 %).

Živé drůbeže bylo dovezeno 6 202,7 tis. ks (+2,6 %) a vyvezeno 24 997,7 tis. ks (−1,0 %). Podstatnou část obchodu s živou drůbeží tvořila kategorie do 185 g, tj. obchod s jednodenními mláďaty, převážně kuřaty. Dovezeno jich bylo 5 645,3 tis. ks, vyvezeno 21 994,7 tis. ks. Živá drůbež se dovážela hlavně ze Slovenska (88 %), vyvážela se do Německa (37 %), Polska (31 %) a na Slovensko (26 %).

Zahraniční obchod1) s masem vykázal zápornou bilanci u všech tří druhů: −3 029 tun u hovězího, −49 849 tun u vepřového a −16 902 tun u drůbežího.

Dovoz hovězího masa poklesl na 4 870 tun (meziročně −24,3 %), vývoz se zvýšil na 1 841 tun (+2,7 %). Hovězí maso se dováželo především z Polska (43 %), Nizozemí (15 %) a Rakouska (12 %), vyváželo se na Slovensko (36 %), do Německa (22 %), Polska (15 %) a Rakouska (14 %).

Dovoz vepřového masa dosáhl 59 433 tun (+4,8 %), zatímco vývoz pouze 9 584 tun (−0,2 %). Vepřové maso se dováželo hlavně z Německa (44 %), Belgie (10 %) a z dalších států s podílem nižším než 10 %, vyváželo se na Slovensko (87 %).

Drůbežího masa bylo dovezeno 23 677 tun (+12,2 %), vyvezeno 6 775 tun (+12,4 %). Dovozy drůbežího masa pocházely hlavně z Polska (34 %), Brazílie (26 %) a Maďarska (12 %), vývozy směřovaly nejvíce na Slovensko (62 %).

Nákup mléka a ceny zemědělských výrobců mléka
Ve 3. čtvrtletí 2012 nakoupily mlékárny od tuzemských producentů 595 979 tis. litrů mléka. V porovnání se stejným obdobím minulého roku jde o pokles o 0,1 %, s předcházejícím čtvrtletím o pokles o 4,7 %.

Ceny zemědělských výrobců mléka se vzhledem k loňským vysokým cenám snížily o 12,0 %. Výrobci prodávali mléko jakostní třídy Q za průměrnou cenu 7,30 Kč za litr.

Zahraniční obchod s mlékem a mléčnými výrobky
Bilance zahraničního obchodu1) s mlékem a mléčnými výrobky v období od června do srpna 2012 vykázala přebytek ve výši 177 283 tun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se dovoz zvýšil o 5,9 % na 69 129 tun a vývoz o 14,7 % na 246 412 tun. Zvýšil se vývoz mléka (+17,6 %) a sýrů a tvarohu (+9,7 %), nižší vývoz vykázaly zakysané mléčné výrobky (−10,7 %) a máslo (−2,2 %). Dovoz se zvýšil u mléka (+5,2 %), sýrů a tvarohu (+7,5 %), másla (+10,3 %), výjimkou byly zakysané mléčné výrobky (−0,6 %). Mléko a mléčné výrobky se dovážely z Německa (43 %), Polska (22 %) a Slovenska (20 %), vyvážely se hlavně do Německa (58 %) a na Slovensko (12 %).

 


 

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou zahrnuty obchodní operace realizované osobami, které nejsou registrované k DPH. Povinnost vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod osvobozujícím prahem 8 mil. Kč.

Poznámky:
Publikované údaje (s výjimkou zahraničního obchodu) jsou definitivní.
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: Porážky hospodářských zvířat (ČSÚ), Výsledky chovu skotu (ČSÚ), Výsledky chovu prasat (ČSÚ), Indexy cen zemědělských výrobců (ČSÚ), databáze zahraničního obchodu (ČSÚ), nákup mléka a nákup drůbeže (MZe)
Termín ukončení sběru dat: 10. 10. 2012
Termín ukončení zpracování: 26. 10. 2012
Navazující publikace: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2110-12
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2122-12
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/2123-12
http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/p/700544-12
Termín zveřejnění další RI: 30. 01. 2013

 

 

Přílohy:
Tab. 1 Výroba masa a nákup mléka

Graf 1 Hovězí maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců

Graf 2 Vepřové maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců

Graf 3 Drůbeží maso – výroba a průměrné ceny zemědělských výrobců

Graf 4 Mléko – nákup a průměrné ceny zemědělských výrobců