KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Půjčky a prodej obilovin ze Správy státních hmotných rezerv pomohou zemědělcům zmírnit následky sucha

01/11/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

29.10.2012

Tisková zpráva – Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým letos na jaře suchem zahrnuje mimo jiné i možnost půjček a prodej obilovin ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR), který má pomoci podnikům se živočišnou výrobou překlenout výpadek krmných plodin z vlastní sklizně. Dalším opatřením je povolení výjimky z povinnosti zálohovat daň z příjmu.

 „Cílem všech opatření, která jsme učinili, je ulevit zemědělcům postiženým suchem od tlaku v průběžném financování, který mohl být vyvolán výpadkem příjmů z letošní sklizně. Dřívější výplaty zálohové platby na plochu jsou konkrétní cestou, jak zemědělským podnikům poskytnout peníze v předstihu. Pro překlenutí výpadku krmných plodin z vlastní produkce pro podniky s živočišnou výrobou, které hospodaří na zemědělské půdě v postižených oblastech, je určena půjčka a prodej obilovin ze Správy státních hmotných rezerv,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Zemědělský podnikatel může požádat o půjčku obilovin u SSHR, která s ním sepíše smlouvu o půjčce s podrobnými podmínkami, které budou zveřejněny po schválení vládou. K žádosti o půjčku obilovin u SSHR doloží zemědělec potvrzení, že více než 30 % výměry pozemků obhospodařuje v suchem postižené oblasti, a potvrzení o počtu velkých dobytčích jednotek (VDJ) dle výpisu z centrální evidence zvířat. Uvedená potvrzení obdrží zemědělec v příslušené Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) s tím, že při podpisu smlouvy nesmí být starší než 30 dní.

V rámci balíčku pomoci zemědělským podnikatelům, kteří byli postiženi suchem,
je připravována také možnost prodeje krmných obilovin ze SSHR. Žádosti o uvolnění obilovin formou prodeje budou zahrnuty k žádostem o půjčku obilovin, přičemž by nemělo dojít k překročení objemu 100 000 tun. Právě o toto množství byl totiž snížen minimální limit obilovin ve státních hmotných rezervách. 

Do balíčku pomoci patří i připravovaná možnost zažádat o výjimku z povinnosti zálohovat daň z příjmu ve smyslu ustanovení § 174 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Žádat budou jednotliví zemědělci na jejich příslušných finančních úřadech formou individuálních podání. Tato varianta je v současné době připravována ve spolupráci s Ministerstvem financí. O dalším postupu budou zemědělští podnikatelé informováni.

Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe

 

 

Rámcová pravidla pro poskytování půjček:

1. Žadatelem o půjčku obilovin může být zemědělský podnikatel s živočišnou výrobou, z jehož obhospodařovaných pozemků se více než 30 % výměry nachází v suchem postižené oblasti.

2. Maximální výše půjčky činní:

  • 1 t na 1 VDJ přežvýkavce;
  • 2 t na 1 VDJ prasat, drůbeže.

3. Minimální množství půjčky je stanoveno na 10 tun obilovin.

4. Žádosti o půjčku budou podávány na pracoviště SSHR ve vyhlášeném termínu tak, aby v případě, že součet všech požadavků na půjčku obilovin přesáhne 100 000 tun, mohlo být provedeno krácení jednotlivých požadavků.

5. V případě, že nebude v 1. kole půjček vyčerpáno množství 100 000 tun obilovin, může být vyhlášeno 2. kolo půjček.

6. Půjčka bude poskytována na základě složení jistoty žadatelem u SSHR, která bude sloužit ke krytí půjčeného obilí.

7. Za poskytnutí půjčky je stanovena výše úroku 0,485 % za každý i započatý měsíc trvání půjčky.

8. Za vyskladnění a zpětné naskladnění zboží žadatelé o půjčku uhradí příslušným skladům manipulační poplatky, a to ve výši: při vyskladnění 78 Kč za 1 tunu, při naskladnění 78 Kč za 1 tunu.

9. V konkrétních podmínkách a postupech pro poskytování půjček obilovin, které budou zpracovány ve spolupráci Ministerstva zemědělství a SSHR, budou stanoveny jednotlivé kvalitativní parametry pro každou krmnou obilovinu (pšenice a ječmen krmný, kukuřice). Zároveň v těchto podmínkách budou vyhlášeny následující ceny pro jednotlivé krmné obiloviny:

  • pšenice krmná                                 4 500 Kč za 1 tunu
  • ječmen krmný                                  4 500 Kč za 1 tunu
  • kukuřice                                           4 500 Kč za 1 tunu    

Výše uvedené ceny jsou udávány bez DPH.

10. Zemědělský podnikatel zajistí a uhradí dopravu spojenou s půjčkou obilovin.