KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odborný kurz pro získání osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně"

30/11/12
viz. zdroj

Zdroj: SŠZaZe Děčín – Libverda

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, p. o.           
Českolipská 123
405 02 Děčín – Libverda

pořádá odborný kurz na základě pověření MZe ČR č.j. 25693/2011 – MZe

Odborný kurz

pro získání osvědčení

„Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně“

podle § 86 zákona č.326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změněně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199/2012 Sb. při respektování vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 206/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Termíny kurzů:
•   21.1. – 22.1.2013
•   31.1. –   1.2.2013
•     4.3. –   5.3.2013
 

Program:
1.den:
 9,30 – 10,00 hod.  prezence účastníků
          10,00  hod.   zahájení přednášek
          12,15 –  13,00 hod.  přestávka na oběd
          16,00  hod.   ukončení 1. dne

2.den:  8,45 – 12,30 hod.  pokračování kurzu

Obsahová náplň kurzu dle vyhlášky č. 206/2012 Sb.:
1. Poslání rostlinolékařské péče a základní informace o legislativních opatření pro používání přípravků na ochranu rostlin 
2. Přeprava přípravků (případná přeprava od distributora do podniku/farmy a zejména pak přeprava přípravků nebo postřikové jíchy v rámci podniku/farmy)
3. Základní postupy a přístupy k nakládání s přípravky na ochranu rostlin – manipulace a skladování 
4. Příprava profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků včetně zásad přípravy aplikačních medií (zaměření na funkčnost strojů, rizika poruch, míchání přípravků, plnění, postupy ovládání strojů a zařízení s ohledem na ochranu životního prostředí)
5. Vlastní aplikace přípravků (seřízení a nastavení strojů a zařízení, rychlost, směr jízdy, povětrnostní podmínky, stav porostu, ochranná pásma, požadavky životního prostředí)
6. Způsoby očisty strojů a postřikových zařízení, nakládání se zbytky postřikové jíchy, oplachových vod a prázdnými obaly včetně souboru opatření snižující rizika ohrožení životního prostředí
7. Ochrana zdraví lidí, osobní ochranné prostředky, první pomoc

Na konci kurzu bude účastníkům vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Platnost osvědčení je 5 let od data konání kurzu.

Cena kurzu: 700,- Kč (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení)

Poplatek za kurz bude hrazen v hotovosti při prezenci účastníků nebo je možné ho uhradit převodem na účet č.: 101166835/0300  kde bude V. S. ve tvaru rok, měsíc, den např. 19250723

Obědy a ubytování lze objednat v závazné přihlášce. (splatnost obědů a ubytování na účet???)

Cena za jeden oběd je 53,- Kč a ubytování je 200,- Kč/noc + DPH.

Uzávěrka přihlášek: je na jednotlivé kurzy vždy 7 dní před konáním kurzu.

Kurz proběhne, pokud minimálně 10 zájemců

Adresa pro doručení přihlášek:
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, p. o.           
Českolipská 123
405 02 Děčín – Libverda
nebo na email: libverda@libverdadc.cz

PŘÍLOHY:

1. Závazná přihláška

2. Pověření ke konání kurzů