KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva pro příjem žádostí – nové opatření Programu rozvoje venkova III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

19/10/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

Dne 11. 9. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl Pravidla pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.

 

Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova. V rámci tohoto opatření budou místní partnerství získávat dovednosti pořádáním informačních a propagačních akcí a vzděláváním svých zaměstnanců, partnerů a členů orgánů. Opatření bude rovněž zaměřeno na tvorbu integrovaných rozvojových strategií formou komunitního plánování a na poradenství a služby spojené s jejich tvorbou.

 

Místními partnerstvími se rozumí subjekty, které působí na celistvém území s počtem obyvatel od 10 do 100 tisíc a pracují na principu partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a zároveň nebyly podpořeny v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina.

 

Pro zájemce o toto nové opatření proběhne dne 4. prosince 2012 v budově Ministerstva zemědělství školení, na kterém budou zájemcům představeny základní podmínky, tedy definice příjemce dotace, způsobilé výdaje, samotný systém podání žádosti o dotaci, povinné výstupy projektu apod. Potencionálním žadatelům budou zodpovězeny i případné další otázky spojené s vyhlášením opatření. Zájemci o školení se mohou hlásit na e-mail lucie.chlupacova@mze.cz.

 

Pro opatření III.4.1 se předpokládá jedno kolo příjmu žádostí, a to od 6. 2. do 12. 2. 2013 v rámci 18. kola příjmu PRV. Poslední den příjmu žádostí, tj. úterý 12. 2. 2013 musí být konečná verze Žádosti o dotaci, kterou žadatel odeslal prostřednictvím Portálu farmáře, doručena osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou na CP SZIF do 16:30 hodin.

 

Pravidla nabývají platnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství a účinnosti nabývají po schválení změn Programového dokumentu ze strany Evropské komise.

Alokace pro toto opatření představuje 28,4 mil. Kč (částka přepočítána kurzem EUR/CZK = 25,3). Konečná výše závazkovaných prostředků bude upravena o aktuální kurzový přepočet.

 

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova – Osa III – Získávání dovedností, animace a provádění) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.