KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko MZe k měsíčnímu odložení výplat dotačních titulů LFA a NATURA 2000

03/08/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

20. 7. 2012 – Příjemci dotací z dotačních titulů LFA a NATURA 2000 byli v tomto týdnu ze strany SZIF informováni o nezbytném opatření, podle nějž bude od letošního roku posunut termín zahájení výplat těchto dotací.

 

Oproti dosavadní praxi budou výplaty zahájeny později, pravděpodobně nejdříve koncem listopadu t.r., aby mohly být naplněny všechny připomínky Nejvyššího kontrolního úřadu, ale především Evropské komise a Evropského účetního dvora, týkající se rozložení kontrol.
Uvedené kontrolní orgány identifikovaly v ČR problém ve způsobu a načasování provádění kontrol na místě u podmínky 2. seče, kterou jsou žadatelé povinni provést nejpozději do 31. 10. 2012 (podle platných znění nařízení vlády č. 75/2007 Sb. a č. 79/2007 Sb.). Z toho logicky plyne, že kontrolu případného porušování této povinnosti u vybraných žadatelů o platbu LFA je možné provést až po tomto termínu. Kontrolní orgány současně zdůraznily, že „žádná platba na opatření nebo soubor operací nesmí být provedena před dokončením kontrol uvedeného opatření nebo souboru operací s ohledem na kritéria způsobilosti“. Je tedy zřejmé, že dosavadní harmonogram s výplatami na přelomu října a listopadu není časově dále proveditelný.

Proto je nutné změnit řadu let platný pohled na postup vydávání rozhodnutí na LFA a NATURA 2000 a časově je odsunout. Nejde o schopnost nebo neschopnost SZIF vyargumentovat něco v Evropské komisi ve prospěch českých zemědělců, jak se píše ve včerejším stanovisku Svazu marginálních oblastí. Jde o to, že buď po letech vlastního (a pro zemědělce jistě příznivějšího) výkladu příslušných předpisů začneme respektovat stanoviska EK a EÚD, nebo budeme sakcionováni v rozsahu 2 až 5 % z poskytnutých plateb celého opatření. To by bylo z pohledu MZe vůči zemědělcům nezodpovědné.