KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny v rostlinolékařské legislativě ve vztahu k přípravkům na ochranu rostlin

10/07/12
viz. zdroj

MZe ČR

Změny v rostlinolékařské legislativě ve vztahu

 k přípravkům na ochranu rostlin

3.7.2012

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) upozorňuje na změny v právních předpisech (novela zákona o rostlinolékařské péči) od 1. 7. 2012.

1. července 2012 nabývá účinnosti zákon č. 199/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jenž byl zveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 68 (dále jen „zákon“) a vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, jenž byla zveřejněna ve Sbírce zákonů, částka 72 (dále jen „vyhláška“). Znění těchto předpisů lze získat na portále veřejné správy a na internetových stránkách SRS Informace k vyhlášce č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků, která je účinná také od 1. 7. 2012, a změnách v oblasti aplikační techniky jsou předmětem samostatné tiskové zprávy.

Novelou zákona byly upraveny povinnosti pro distributory, kteří uvádí přípravky na trh následovně:

Podle § 46a odst. 3 písm. g) zákona je fyzická nebo právnická osoba při distribuci přípravků nebo dalších prostředků na ochranu rostlin povinna distribuovat přípravky povolené k profesionálnímu použití (zejména velkobalení) pouze osobám, které zajistí, že s přípravky bude nakládat pouze držitel osvědčení druhého nebo třetího stupně. O distribuci a vydávání těchto přípravků vede distributor evidenci, která obsahuje datum výdeje přípravku, název a množství vydaného přípravku, pořadové číslo osvědčení osoby (číslo jednací osvědčení vydaného SRS), které byl přípravek distribuován a vydán a datum vydání tohoto osvědčení.

Dle § 46a odst. 4 novely zákona je distributor, s výjimkou distributora, který uvádí na trh pouze přípravky pro neprofesionální použití, povinen zabezpečit, aby tyto přípravky prodávala osoba, která je držitelem osvědčení třetího stupně. Tato osoba v době jejich prodeje poskytuje informace týkající se použití přípravku, rizik pro zdraví a životní prostředí a bezpečnostní pokyny k zamezení těchto rizik.

§ 46a odst. 5 novely zákona dále stanoví, že při uvádění na trh přípravku určeného pro neprofesionální použití je distributor povinen poskytovat osobám informace, které se týkají rizik souvisejících s používáním přípravků, zejména informace o nebezpečí vlivu přípravku na osoby nebo životní prostředí, způsobů správného skladování a aplikace přípravku, způsobů nakládání s ním a jeho bezpečné likvidace v souladu s právními předpisy, včetně informace o možnostech ochrany rostlin přípravky představujícími nízké riziko.

Kontroly plnění povinností při distribuci, stanovených v § 46a odst. 4 a 5 novely zákona, budou realizovány SRS od 1. 1. 2013.

V přechodném ustanovení zákona čl. II je v bodu 1 uvedeno, že osoby, které jsou držiteli osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na základě vykonání zkoušky zajišťované SRS podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2012 včetně, se považují za držitele osvědčení třetího stupně podle zákona č. 199/2012 Sb. Těmto osobám a osobám se vzděláním podle § 82 odst. 2 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2012, na jejich žádost vydá od 1. ledna 2013 SRS osvědčení druhého nebo třetího stupně.

Podle bodu 2 tohoto přechodného ustanovení lze do 31. 12. 2012 získávat osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném do 30. 6. 2012 včetně.

Novelou zákona došlo dále s účinností od 1. 7. 2012 k úpravě znění § 51 odst. 1 písm. b) zákona, a to následovně:

Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle povolení označené jako přípravky pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před jejím zahájením.

Oznamování použití osiva namořeného přípravkem nebezpečným nebo zvlášť nebezpečným pro suchozemské obratlovce 3 dny před vysetím oprávněnému uživateli honitby, České inspekci životního prostředí a rostlinolékařské správě je s účinností od 1. 7. 2012 zrušeno.

Další důležitou změnou, ke které novelou zákona od 1. 7. 2012 došlo, je zákaz letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin (§ 52 odst. 1 zákona).Tento zákaz se nevztahuje na další prostředky, jimiž jsou pomocné prostředky na ochranu rostlin a bioagens.

Od 1. 7. 2012 lze dle § 52 odst. 2 zákona leteckou aplikaci přípravků na ochranu rostlin provést pouze z letadla nebo vrtulníku, je-li povolena rostlinolékařskou správou, a to na základě

a) schváleného plánu letecké aplikace a následné žádosti o povolení jednotlivé letecké aplikace, nebo

b) žádosti o povolení mimořádné letecké aplikace.

Podrobnější informace k povolování letecké aplikace přípravků na ochranu rostlin budou předmětem samostatné instrukce SRS.

Odborný garant: Ing. Andrea Blažková, tel. , mob. , , mob. , .

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS