KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Letošní úroda bude slabší

23/07/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Z jednání komoditní rady pro obiloviny a řepku při Agrární komoře ČR vzešlo několik závěrů. Týkají se především zásob obilí, současné situace na trhu, předpokladů sklizně, vyhodnocení situace a doporučení pro marketingový rok 2012/2013.

 

Zásoby obilí z loňské sklizně

 

Při předpokládaném vývozu celkem 2733 tisíc tun lze počítat s konečnou zásobou zhruba 1700 tisíc tun včetně státních hmotných rezerv. Vzhledem k trvajícímu zájmu o kvalitní obilí, naplnění všech potřeb trhu lze hodnotit končící marketingový rok v této komoditě v souladu s dříve uváděnými předpoklady, tedy bez výhrad.

 

Současná situace na trhu

S ohledem na nízké zásoby před žněmi, stále příznivé ceny a trvající zájem o export kvalitního obilí lze hodnotit současnou situaci jako příznivou. Opačný pohled však dává současné hodnocení stavu porostů, které prováděla Agrární komora ČR na základě šetření k 5. červnu 2012. Z předloženého písemného přehledu vyplývá, že v rámci republiky je poškozeno 21 % ploch, téměř 280 000 ha, přičemž na těchto plochách se předpokládá snížení výnosu o 40 %. Jednoznačně nejhůře je postižen Jihomoravský kraj – 57 % ploch (95 000 ha), s předpokladem snížení výnosu o 60 %. Tyto údaje ještě překračují okresy Znojmo, Hodonín a Břeclav. V rozsahu poškození následují kraje Plzeňský – 33 % ploch (35 500 ha), Středočeský a Praha 30 % ploch (téměř 84 000 ha), s předpokladem snížení úrody o 25 % a Olomoucký 28 % ploch (27 300 ha), s předpokladem snížení úrody o 40 %. V ostatních regionech republiky je poškození méně výrazné a liší se.

V následné diskusi jednotliví účastníci jednání upozornili na možné technologické problémy při sklizni, nové obrůstání, nestejnou zralost obilí a mnohde významné odrůdové rozdíly osiv v odolnosti proti mrazu.

Hodnocení osevních ploch řepky s ohledem na letošní vegetační období v březnu, dubnu a květnu nebylo příliš optimistické. Tyto měsíce byly totiž nejsušší za posledních třináct let, spadlo pouze 62 % srážek. Bylo zaoráno asi 10 000 ha osevních ploch, nejhůře vychází porosty na severní a jižní Moravě a v severozápadních Čechách. Značné problémy způsobuje i poškození rostlin, jejich zmlazování, které bude mít významný dopad na výnosy. Předpokládá se proto průměrný republikový výnos řepky 2,5 t/ha (nejhorší na jižní Moravě – 2,2 ha/t). Přestože na skladech zpracovatelů a obchodníků je v republice zhruba 100 000 tun semene, je stále zájem o vývoz při dobrých cenách.

 

Osevní plochy k 31. květnu – předpoklad sklizně

Účastníci jednání byli seznámeni s předpokládanými osevními plochami na základě hodnocení vzorku zhruba 9000 podniků. Lze předpokládat úbytek osevních ploch základních obilnin (asi o 90 000 ha) především na úkor řepky, kukuřice na siláž a zatravnění.

Přítomni byli seznámeni s cenovým vývojem základních obilovin, které vychází z dat ČSÚ. Květnové ceny potravinářské pšenice byly 4790 Kč, krmné pšenice 4420 Kč, sladovnického ječmene 5150 Kč, krmného ječmene 4510 Kč, kukuřice 4590 Kč/t.

Na základě předložených podkladů bylo provedeno dílčí hodnocení situace ve světě a především v Evropě (EU, sousední státy). Poslední předpoklady (květnová bilance IGC) odhadují světovou produkci obilovin na 1841 milionů tun, což je mírně nad produkcí v roce 2010/2011 – 1753 milionů tun.

Ve stejných dimenzích se pohybují i odhady světové produkce pšenice: 2011/2012 – 695 mil. t, 2010/2011 – 653 mil. tun, světové produkce ječmene 2011/2012 dosahují 135 mil. t, 2010/2011 – 123 mil. t.

Údaje o očekávaných úrodách v Evropě lze shrnout tak, že v zemích EU-12 bude sklizeno obilí odpovídající dlouhodobým průměrům. Naopak výpadky, nižší sklizně lze očekávat v Polsku, Maďarsku, na Slovensku i Ukrajině. V této souvislosti byly předneseny údaje z jednání zástupců agrárních komor Visegrádské čtyřky (Polsko, Maďarsko, Slovensko, ČR), které se konalo 25.-26. května ve Znojmě. Ve všech zemích jsou registrovány výrazné dopady regionálního charakteru. Údaje za ČR byly uvedeny dříve, hodnocení na Slovensku a v Maďarsku není dokončeno, Poláci uvádí, že z celkových osevních ploch obilnin 4469 milionů hektarů je velmi špatný stav na 29 % ploch, to je 1300 milionů hektarů.

Stejný rozsah poškození vykazují i na osevních plochách řepky. Z jejich pohledu je pozitivní příslib státu na pomoc při řešení dopadů sucha na prokazatelně poškozených plochách.

 

Vyhodnocení situace a doporučení

Na základě předchozích závěrů provedla komoditní rada pro obiloviny a řepku při Agrární komoře ČR následující závěry.

Plochy obilnin pro letošní sklizeň byly poškozeny postupně ve třech vlnách. Nejprve přišly holomrazy v únoru a březnu, následně mrazíky v půli května a pak sucho, kdy v průběhu vegetace (březenkvěten) spadlo pouze 62 procent srážek; červnové deště většinou již nepomohly.

Výpadek průměrného výnosu základních obilovin lze předpokládat na úrovni 15-20 % podle lokality. Při předpokládaném poklesu osevních ploch lze proto očekávat snížení v produkci o 1-1,5 milionu tun základních obilovin, tedy celkovou sklizeň v objemu 5,6-6,2 milionu tun.

Předpokládané osevy řepkou jsou na úrovni 395 tisíc hektarů, odhadovaný výnos 2,5 t/ha dává předpoklad celkového objemu výroby 950 tisíc tun až jeden milion tun. Ceny řepky se stále pohybují na dobré úrovni 12 300-12 500 Kč/t i za předpokladu, že z nové sklizně je již asi 60 % produkce prodáno. V této komoditě nelze předpokládat problémy.

U obilovin se předpokládá udržení cen na stávající úrovni -potravinářská pšenice 4800 -5200 korun za tunu, krmná pšenice do 5000 Kč/t. Uvedené ceny se týkají ošetřeného, kvalitního obilí. Komoditní rada doporučuje tak postupovat i s novou sklizní, pokud možno omezit přímý prodej „od kombajnu“.

 

Autor: Ing. Josef Kubiš