KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace Agrární komory č.20/2012

16/07/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

  • Senátní volby
  • Transformace Agentur pro zemědělství a venkov
  • Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • Aktuální situace v komoditě mléko
  • Důsledky sucha a iniciování pomoci

 

 

Senátní volby

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám sdělil, že jsem se rozhodl zúčastnit se podzimních senátních voleb, které se uskuteční 12. a 13. října 2012. Moji kandidaturu podpořilo představenstvo AK ČR usnesením ze svého jednání dne 8. února 2012. K celé záležitosti podávám následující oficiální podrobnou informaci:

  • Budu kandidovat ve volebním obvodě č. 44, okres Chrudim a část Havlíčkova Brodu
  • Budu kandidovat jako zcela nezávislý kandidát, tedy sám a nikoliv na kandidátce některé z politických stran či hnutí
  • V době „horké“ kampaně, od 7. září 2012 do voleb, požádám o neplacené volno, odstavím služební auto a uhradím alikvotní část mimoslužebních telefonních hovorů – v případě potřeby budu i nadále na příjmu a možno mně kdykoliv volat
  • Po dobu mé nepřítomnosti bude Agrární komoru řídit viceprezident Ing. Bohumil Belada
  • Tento postup schválila porada vedení AK ČR dne 10.7.2012

Finanční prostředky na krytí nákladů volební kampaně zajišťuji formou sponzorských darů prostřednictvím darovací smlouvy. Z nich bude odvedena daň státu.

Pokud se týká dalšího vývoje po volbách, jsou jakékoliv spekulace předčasné. V této chvíli bych snad jenom chtěl v případném volebním úspěchu deklarovat svoji připravenost zbývající část svého funkčního období na pozici prezidenta Agrární komory dokončit.

                                                                                                         

Ing. Jan Veleba

 

 

Transformace Agentur pro zemědělství a venkov (AZV) do Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)

 

Dne 11.7. 2012 se uskutečnilo jednání vedení SZIF a AK ČR, s cílem vyjasnění situace v oblasti transformace AZV do SZIF a uplatnění zásadních požadavků AK ČR na zachování vybraných činností, které jsou v současnosti zabezpečovány AZV. Za SZIF se zúčastnil jednání 1. náměstek SZIF Ing. Martin Šebestián, MBA a poradce ředitele SZIF Ing. Oldřich Černoch. Za AK ČR prezident Ing. Jan Veleba a tajemník Ing. Martin Fantyš.

 

K vzájemné shodě došlo při projednání základního cíle celé transformace, tj. zefektivnění činnosti Agentur pro zemědělství a venkov jako pobočkové sítě resortu zemědělství vůči zemědělcům a venkovu, minimalizaci nákladů a sjednocení poskytovaných služeb, kdy MZe disponuje v současné době zdvojenou strukturou pro administraci dotací i pro komunikaci s klienty na úrovni regionů a snížení byrokracie.

 

Souhlasné stanovisko k transformaci AZV lze akceptovat při naplnění následujících podmínek:

 

a)   Optimalizaci služeb klientům Mze na úrovni NUTS 4:

 

·        optimalizace s požadavkem na zachování všech preferovaných služeb, které jsou poskytovány AZV v současnosti,

 

·        zkvalitnění poskytovaných služeb SZIF, jejich propojením pracovišti na úrovni

NUTS 4,

 

·        snížení administrativní náročnosti a byrokracie.

 

b)   Zjednodušení způsobu řízení resortu a správy agendy LPIS.

 

·        Zjednodušení způsobu řízení a s tím spojené administrace příjmu dotací a správy LPIS, tj. eliminace složité komunikace AZV-Mze-centrální pracoviště zemědělského intervenčního fondu (SZIF) – regionální odbory SZIF.

 

·        Zvýšení kvality vedení agendy LPIS za současného omezení nákladů na související kontroly.

 

c)   Sjednocení administrace dotačních titulů

 

·        Zajistit zpracování dotací na regionální úrovni jednou institucí (SZIF) s dostatečně profesně  vybaveným potenciálem  a tím systém pro žadatele/zemědělce zpřehlednit.

 

·        Pro administraci dotací využít v budoucnu akreditovaný informační systém používaný pro administraci EU podpor.

 

d)   Maximálně využít zaměstnance AZV v dané oblasti.

 

·        Plně využít odborných znalostí zaměstnanců AZV v kombinaci se znalostmi zaměstnanců SZIF a to při příjmu a kontrole dalších dotačních titulů nepřijímaných na úrovni okresů (SZIF) a zamezení duplicit v odborném vybavení a odborných činnostech.

 

e)   Centralizovat činnosti AZV, které nejsou poptávány na NUTS 4 a činnosti které nesouvisejí přímo s aktivitami.

 

Závěrem došlo k vzájemné shodě s tím, že při transformaci AZV do SZIF dojde k naplnění výše uvedených podmínek a další kroky budou průběžně s AK ČR projednávány.

Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Na základě podnětů z řad členské základny, AK ČR iniciovala jednání ve věci novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dne 1. listopadu 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se ruší původní nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Nařízení vlády 272/2011 přináší nové vymezení některých pojmů, např.

·         přípustný expoziční limit (PEL) – je limit vyjadřující expozici zaměstnance hluku nebo vibracím přepočtenou na osmihodinovou směnu,

·         hygienický limit – je limit expozice hluku nebo vibracím při práci pro směnu jinou než osmihodinovou směna nebo jako požadavek na pracoviště,

·         sousedský hluk – hluk působený hlasovými projevy lidí a zvířat a činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležících,

Vláda tímto nařízením nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, k provedení § 30, 32 a § 34 odst. 1 tohoto zákona, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a ukládá zaměstnavateli mj. v §17 povinnosti hodnocení rizika vibrací a opatření k ochraně zdraví takto:

„§ 17  (1)  Zaměstnavatel provádí hodnocení rizika na základě znalosti údajů o předpokládané míře zátěže  vibracím  a  podmínek  užívání  zařízení uváděných výrobcem. Hodnocení  rizika  na základě  znalosti  údajů uváděných  výrobcem  nenahrazuje  měření. Hodnocení a měření vibrací se provádí pravidelně a dále vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce.“

Tento celkem nenápadný text ve své podstatě skrývá povinnost pro všechny zaměstnavatele, a to nejen ze sektoru zemědělství, doložit měření vibrací u veškeré techniky, kterou používají pro svoji podnikatelskou činnost. V případě zemědělců, jde o veškerou mobilní, ale i další např. ruční techniku. Přitom, jak se uvádí v § 17, údaje uváděné výrobcem nenahrazují měření, které je povinen zaměstnavatel zabezpečit na vlastní náklady a to v pravidelných intervalech a to v různých podmínkách nasazení techniky. To znamená, že např. jenom u traktorů by muselo být měření prováděno v různých pracovních režimech, (např. při jízdě po silnici, na poli, při orbě atd.), což představuje minimálně deset měření na jeden stroj. Za předpokladu, že jde o pravidelné měření např. jednou za dva roky, pak při ceně za jedno takové měření ve výši cca 15 tis. Kč, může výsledná položka za životnost stroje dosáhnout výše několika set tisíc korun na jeden stroj. Vezmeme-li v úvahu, že takové měření ukládá předpis pro každý jeden stroj, v rámci každého podniku, jde o částky představující pro podnikatelský subjekt náklady v milionech korun. Absurdní na celé věci zůstává fakt, že každý výrobce nebo prodejce techniky má za povinnost toto měření zajistit před tím, než je technika homologována, což však podle dikce předpisu nestačí.A aby nezůstalo jen u slov, v některých regionech už vyrazily příslušné kontrolní orgány (Hygienické stanice) na kontrolu  dodržování předmětného ustanovení a požadovaly po zemědělcích doložit příslušná měření.

Jednáním na věcně příslušné sekci Ministerstva zdravotnictví se AK ČR podařilo dohodnout novelu tohoto nařízení vlády, kterou by Ministerstvo zdravotnictví mělo urychleně vládě předložit ke schválení.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se navrhuje změnit variantně takto:

VARIANTA 1

V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Zaměstnavatel může zjišťovat a hodnotit úroveň expozice celkovým vibracím na základě  informací poskytnutých výrobcem o emisi vibrací ze zařízení, nemá-li takové údaje k dispozici, hodnotí a zjišťuje expozici celkovým vibracím na základě výsledků měření.“.

 

VARIANTA 2

V § 17 odst. 1zní:

 „(1)Zaměstnavatel provádí hodnocení rizika na základě znalosti údajů  o předpokládané míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem. V nezbytném případě se míra zátěže vibracím stanoví na základě měření vibrací přenášených na zaměstnance. „.

V § 17 se za odstavec 3 vkládá odst. 4 v tomto znění:

 „(4) Hodnocení rizika může být prováděno také na základě údajů poskytnutých výrobcem zařízení o emisi vibrací v místě přenosu na zaměstnance, sledování specifických pracovních postupů nebo měření.“.

 

Odůvodnění:

Současná úprava podle NV č. 272/2011 Sb. ukládá zaměstnavateli provádět vždy při stanovení míry zátěže měření vibrací přenášených na zaměstnance. Směrnice 2002/44/ES umožňuje zaměstnavateli využít při stanovení míry zátěže vibracemi údaje poskytnuté výrobcem zařízení, respektive údaje o emisi vibrací ze zařízení a měření provádět jen v nezbytném případě (viz Oddíl II, Článek 4, bod 1. a Přílohy A a B, bod 1, 2. odst.). Navržená úprava dává do souladu požadavky hodnocení rizika vibrací uvedené NV č. 272/2011 Sb. a Směrnice 2002/44/ES. Pro zaměstnavatele z toho vyplývá, že při stanovení míry zátěže zaměstnance vibracím nebude vždy potřebné měření vibrací, ale taková měření se budou provádět jen v nezbytných případech, kdy nebudou dispozici údaje od výrobce nebo dodavatele zařízení.

Směrnice 2002/44/ES a NV č. 272/2011 Sb. odkazují na příslušná ustanovení technických norem ČSN EN ISO 5349-1, -2 a ČSN ISO 2631-1, které stanovují podmínky měření a hodnocení expozice zaměstnance vibracím. Zjištěné hodnoty tak odpovídají imisním hodnotám vibrací přenášených na člověka.

Hodnoty vibrací poskytované výrobci zařízení vycházejí ze zákona č. 22/1977 Sb., který zavádí příslušné Směrnici Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních. České technické normy (ČSN ISO 5008, ČSN EN 30326-1, řada ČSN EN 60745, řada ČSN EN 28927 aj.), podle kterých se provádí typová zkouška zařízení nebo se stanovuje a deklaruje emisní hodnota vibrací (ČSN EN 12096), jsou často založeny na simulovaných provozních podmínkách bez technologických vibrací nebo na měření vibrací jen v dominantním směru. V důsledku toho se může míra zátěže zaměstnance vibracím stanovená na základě deklarovaných/emisních hodnot vibrací významně lišit od reálných hodnot vibrací přenášených na zaměstnance.

Z pohledu zaměstnavatele může na jedné straně dojít podle navržené úpravy k úspoře finanční prostředků vynaložených na měření vibrací.  Údaje poskytované výrobci zařízení nebo údaje o emisi  vibrací ze zařízení však nemusí odpovídat reálným hodnotám vibrací přenášených na zaměstnance při práci, které mohou být jak podstatně nižší, tak výrazně vyšší než deklarované hodnoty zařízení. Není tak vyloučeno, že na straně druhé může dojít ke zvýšení nákladů zaměstnavatele za zdravotní dohled a prohlídky zaměstnanců.     

Závěr:  

Díky vstřícnému jednání a rychlé reakci snad dojde, z podnětu AK ČR, k rychlému napravení současně platné právní úpravy podle NV č. 272/2011 Sb., která ukládá zaměstnavateli provádět měření vibrací vždy, při stanovení míry zátěže vibrací, které se vztahují k pracovním místům na samojízdných strojích a době jejich působení na zaměstnance, a to nad rámec požadavků Směrnice 2002/44/ES.

Směrnice 2002/44/ES umožňuje zaměstnavateli využít při stanovení míry zátěže vibracemi údaje poskytnuté výrobcem zařízení, respektive údaje o emisi vibrací ze zařízení a měření provádět jen v nezbytném případě. Navržená úprava, kterou jsme obdrželi ve dvou variantách, dává do souladu požadavky hodnocení rizika vibrací uvedené v platném NV č. 272/2011 Sb. a Směrnici 2002/44/ES. Pro zemědělce, zaměstnavatele z toho vyplývá, že při stanovení míry zátěže zaměstnance vibracím nebude vždy potřebné měření vibrací, ale taková měření se budou provádět jen v nezbytných případech, kdy nebudou dispozici údaje od výrobce nebo dodavatele zařízení. Tento návrh z pohledu zaměstnavatele sníží na jedné straně  administrativní  náročnost a na straně druhé dojde, podle navržené úpravy, k nemalým úsporám  finančních  prostředků vynaložených na měření vibrací.

V návaznosti na předložené dvě varianty AK ČR preferuje variantu 1 a je příslib její realizace.

 

 

Aktuální situace v komoditě mléko

Evropští chovatelé mléčného skotu protestovali tento týden proti poklesu cen mléka, což ohrožuje finanční udržitelnost jejich farem. Zatímco chovatelé mléčného skotu z Itálie, Německa, Irska a Francie vylili 10.7.2012 tisíce litrů mléka vedle Evropského parlamentu jako symbol nadměrné nabídky na trhu EU, nejméně 2500 britských farmářů se shromáždilo dnes 11.7.2012 v Londýně aby protestovali proti nedávnému snížení ceny mléka ze strany zpracovatelů a prodejců.

"Situace se stává neudržitelnou a v sázce je přežití farem", komentoval situaci Romuald
Schaber, předseda Evropské mléčné rady.V reakci na demonstraci v Bruselu řekl předseda vý boru Evropského parlamentu pro zemědělství Paolo De Astro (Itálie), že Michel Dantin (Francie) – zpravodaj pro reformu tržních nástrojů – tlačil na změny k posílení intervenčních
mechanismů a umožnění fixace cen a výrobní kontroly v případě závažných nevyvážeností a to za přísného dohledu.

Mezitím představitelé DG AGRI naznačili, že trh s mlékem v květnu dosáhl dna a ceny mléčných komodit se již zvedají (cena másla vzrostla o 6%, SMP (+5%), WMP (3%), čedar (+3% ) a sušená syrovátka (12%)).

Obvykle trvá asi 2 až 3 měsíce než se cena mléka jako komodity odrazí v cenách placených zemědělcům. Nejnovější údaje Evropské komise ukazují, že klesající trend se obrátil a že lokální ceny jsou na vzestupu, např. Severní Irsko (28,5 c/kg, 6%), Itálie (32,48c /kg, 1,2%) a Nizozemsko (31c/kg, 3,8%).

Průměrná cena mléka byla v květnu 2012 v EU 31,6 c/kg což je o 5% méně než byla průměrná cena za stejné období loňského roku. S odkazem na „mléčný balíček EU“, který vstoupí v platnost v říjnu, vyjádřili představitelé DG AGRI naději, že bude nalezen nějaký způsob, jak posílit postavení producentů mléka v potravinovém řetězci.
Zdroj:Agrafacts EU 11.7.2012

 

Důsledky sucha a iniciování pomoci

 

Český statistický úřad vydal 11.7. první odhady sklizně letošních žní. Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 5 865 tis. tun a sklizeň řepky ve výši 1 117 tis. tun. Úroda základních obilovin se v porovnání s loňskou mimořádně vysokou sklizní propadne o 1 341 tis. tun (- 18,6 %) a bude i pod úrovní pětiletého průměru (- 5,7 %). Očekává se zvýšení produkce řepky o 70 tis. tun ve srovnání s loňským rokem (+ 6,7 %).

 

Bohužel se potvrdily závěry našeho šetření ze dne 13.6.2012, které shrnovaly zjištění OAK. V současné době máme u nejpostiženějších okresů Břeclav, Hodonín a Znojmo monitoring stavů hospodářských zvířat a budeme iniciovat u vlády ČR pomoc.

V sousedním Slovensku se například takováto pomoc připravuje. Tamější premiér Robert Fico 9. července osobně navštívil žně v okrese Nitra a sdělil, že svolá mimořádné zasedání vlády Slovenské republiky, které projedná pomoc postiženým zemědělcům.