KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství: Stabilitu na trhu s mlékem pomůže zajistit podpora živočišné výroby

28/06/12
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

 

Současná situace na trhu s mlékem, zejména jeho klesající cena, a možnosti řešení situace v České republice po ukončení režimu mléčných kvót byly hlavními tématy kulatého stolu ministra zemědělství Petra Bendla. Na Ministerstvu zemědělství se ho dnes zúčastnili producenti a zpracovatelé mléka a také zástupci nevládních organizací.

 

S udržením mléčných kvót podle ministra Petra Bendla nelze počítat. „Skončí zřejmě v roce 2015 na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie. Naši zemědělci o tomto riziku vědí už od roku 2008, kdy byla reforma Společné zemědělské politiky schválena. Myslím si, že poté, kdy režim mléčných kvót skončí, nepřijde katastrofický scénář, i když samozřejmě problémy vyloučit nelze,“ řekl ministr Bendl.

Jedním z klíčových bodů jednání byla diskuze nad možnostmi nastavení podpory živočišné výroby v novém programovém období, zejména nasměrování výraznějších finančních prostředků při čerpání evropských dotací v období 2014-2020.  V této souvislosti se u kulatého stolu hovořilo zejména o přímých platbách a jejich diferenciaci, dále využití Programu rozvoje venkova na modernizaci technologií. Zmíněny byly i možnosti v oblasti národních dotací, konkrétně pokračování podpor pro šlechtění a plemenitbu a pokračování podpor na ozdravovací programy. Jasný signál o prioritě podpory chovatelům přežvýkavců chce ministerstvo vyslat novým nastavením čerpání přímých podpor právě ve prospěch podniků s určitým minimálním zatížením chovaných zvířat.

Ministr Bendl vyzval zástupce producentů i zpracovatelů mléka k možnosti využívání dobrovolných dlouhodobých smluv, které by mohly podpořit stabilitu v sektoru mléka v Česku. Dlouhodobé smlouvy, s mechanismem výpočtu ceny na základě specifických ukazatelů (např. objemu a kvality dodávaného mléka), by měly poskytnout jistotu odbytu producentům a jistotu dodávky kvalitní suroviny zpracovatelům. Diskutovalo se rovněž o možnostech využití takzvaného mléčného balíčku, tedy opatření Evropské unie pro posílení vyjednávací pozice producentů. Zde šlo zejména o sdružování producentů a společné vyjednávání v rámci výjimky z hospodářské soutěže, tj. až o 33 % národní produkce mléka. Příslušná národní legislativa, která toto umožní, je v současnosti schvalována.

Jedním z dalších bodů setkání u kulatého stolu bylo zaměření „mléčného“ marketingu na spotřebitele. Především pak synergie propagačních kroků ministerstva s marketingovými projekty financovanými z EU. „Právě spotřebitel by měl v budoucnu být tím, kdo vyžaduje na trhu kvalitní české mléko a mléčné výrobky. Je důležité podporovat aktivity, které vedou k přiblížení producenta a zákazníka, ať už jde o školní mléko, farmářské trhy nebo třeba prodej takzvaně ze dvora,“ uvedl Petr Bendl.

Účastníci dnešní diskuse hovořili také o zvýšení konkurenceschopnosti českých zpracovatelů, která podle nich závisí zejména na omezení deformací trhu způsobených tržní silou maloobchodních řetězců. Možností řešení vidí například v podpoře zpracování a prodeje mléka přímo v regionech, kde se mléko produkuje.

Účastníci se na závěr shodli, že v jednáních u kulatého stolu budou pokračovat.

Vývoj ceny mléka