KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace Agrární komory ČR č. 17/2012

14/06/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 SOCR ČR: Deklarace správné prodejní praxe
 Možnost spolupráce v oblasti masného průmyslu v Uzbekistánu
 MPSV: Opakované zaměstnávání při sezónních pracích v zemědělství

SOCR ČR: Deklarace správné prodejní praxe

AK ČR byla dopisem Zdeňka Juračky, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR,  informována o podpisu vlastního prohlášení ke zlepšení a dodržování správné prodejní praxe. Toto prohlášení podepsali zástupci maloobchodních společností Ahold (prodejny Albert), Billa, COOP, Globus, Kaufland, Penny Market, Spar a Tesco. 
SOCR ČR zároveň vyzývá výrobce a dodavatele k přijetí podobného veřejného závazku. Viz. vlastní text.

 
DEKLARACE SPRÁVNÉ PRODEJNÍ PRAXE

Signatáři této deklarace, vědomi si svých povinností, které jim pro prodej zboží ukládají právní předpisy, jejich vlastní interní procedury i jejich léty budované dobré jméno,

d e k l a r u j í ,

že budou i nadále usilovat o dodržování správné prodejní praxe ve svých provozovnách, a to zejména tak, aby bylo zabráněno případům prodeje zboží, které z jakéhokoli důvodu nesplňuje podmínky příslušných právních předpisů nebo jejich vlastních interních procedur. Za tím účelem budou pokračovat v důkladném provádění vlastní interní kontroly, dodržování svých prodejních postupů i využívání různých druhů motivace svých vlastních zaměstnanců, jakož i v maximálním využívání podnětů od svých zákazníků a kontrolních orgánů.

Shodně pak signatáři této deklarace prohlašují, že všechny případné závady zjištěné v jejich provozovnách při prodeji zboží, jejichž příčinou bude porušení pracovní kázně jednotlivců, budou i nadále řešeny v souladu s platnými právními předpisy a interními předpisy signatářů, a budou napraveny okamžitě po jejich zjištění.

Signatáři této deklarace jsou si vědomi, že klamání a poškozování spotřebitele je protiprávní, a jako takové může poškodit jejich dobré jméno a dosaženou špičkovou úroveň českého maloobchodu.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR vyzývá rovněž profesní partnery maloobchodu – dodavatele k přijetí obdobného závazku zejména pro situace, kdy je obchodníkům dodáno vadné zboží.

Praha 15.5. 2012

K této Deklaraci se přihlásily následující maloobchodní společnosti:

AHOLD Czech Republic, a.s., BILLA, spol. s r.o., skupina COOP, Globus ČR, k.s., Kaufland Česká republika v.o.s., Penny Market s.r.o., SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., Tesco Stores ČR a.s.

Za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Zdeněk Juračka
prezident

 

Možnost spolupráce v oblasti masného průmyslu v Uzbekistánu

Podle předběžných statistických údajů se koncem roku 2012 počet obyvatel Uzbekistánu přiblíží k hranici 30 mil. osob. Rychlý nárůst populace je doprovázen také růstem spotřeby masa, od r. 2010 meziročně v průměru o 10 %. Podle oficiálního odhadu je  však trh nasycen zatím jen z 50 % a předpokládá se další dynamický růst jeho produkce. Rozhodnutím prezidenta Uzbekistánu byla do konce roku 2013 prodloužena doba platnosti opatření z roku 2009 k rozšíření výroby potravinářského zboží a nasycení trhu. Významné daňové úlevy a prominutí dovozního cla se vztahuje na provozovatele plemenářství a živočišné výroby, ale také na provozovatele zpracovatelských kapacit na maso a mléko. To přináší příležitost pro dodavatele zařízení na zpracování masa a mléka, kteří mohou kontaktovat uzbecké firmy a představit svoji nabídku na mezinárodní výstavě «FoodWeek Uzbekistan 2012» (www.tntexpo.com). Ta se uskuteční v Taškentu od 3. do 5. října 2012.
Více informací k tématu mohou zájemci získat např. přes Komoru SNS, www.komorasns.cz
nebo na tel. 266 721 814.

MPSV: Opakované zaměstnávání při sezónních pracích v zemědělství

Ministerstvo práce a sociálních věcí se na dotaz podaný AK ČR vyjádřilo k problematice řešení možnosti opakovaného zaměstnávání při provádění sezónních prací v zemědělství v souladu s platnými právními úpravy této záležitosti. Odpověď přikládáme jako samostatnou přílohu této informace.