KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace Agrární komory ČR č. 13/2012

01/06/12
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

                                                                               

Ø       ČR zařazena mezi země oprávněné vyvážet skot do Turecka

Ø       Šetření AK ČR ke škodám na porostech ozimů a jejich zaorávek 

Ø       Informace k politice zahraniční zaměstnanosti

 

 

ČR zařazena mezi země oprávněné vyvážet skot do Turecka

 

Zastupitelský úřad Ankara informoval českou stranu o rozhodnutí Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky, zařadit Českou republiku mezi země, které jsou oprávněny importovat živý skot do Turecka. Fakticky tak byly splněny podmínky pro dovoz výkrmového, jatečného a plemenného skotu z České republiky do Turecké republiky. Zařazení České republiky na seznam oprávněných zemí k dovozu živého skotu do Turecka generuje významné exportní příležitosti pro české subjekty.

Vzhledem k významu tohoto rozhodnutí uvádíme zprávu ZÚ Ankara v plném znění:

Tímto pozitivním rozhodnutím se završila dlouhodobá snaha a úsilí Státní veterinární správy ČR, případných českých exportérů skotu a ZÚ Ankara o splnění technických a administrativních podmínek pro dovoz českého skotu do Turecka. Ledy se pohnuly po realizované inspekci Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky v ČR konané dne 12.4. 2012. Inspekce konstatovala, že české chovy splňují technické podmínky k importu živého skotu do Turecka.

Byť ZÚ Ankara několikrát urgoval turecké entity o oficiální zaslání výsledků inspekce a o sdělení data od kdy je ČR oprávněna importovat živý skot do Turecka, odpověď jsme neobdrželi do dnešního dne. Podstatným a relevantním faktem potvrzujícím splnění podmínek dovozu výkrmového, jatečného a plemenného skotu z České republiky do Turecké republiky je skutečnost, že od 14.5.2012 figuruje ČR na webové stránce Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby Turecké republiky (http://www.gkgm.gov.tr/birim/hayvan_urun_sinir/faaliyet/damizlik_besilik_kasaplik_sigir_izinliulkeler.html) na seznamu zemí oprávněných importovat živý skot do Turecka (viz příloha). 

Turecko praktikuje z ochranářských důvodů selektivní zákaz dovozu hovězího masa a živých zvířat ze zemí EU, a to s odůvodněním zavlečení nákazy. Jedná se o zástupný argument, neodpovídající klasifikaci zemí EU mezinárodní veterinární organizací OIE. Jde o obchodní překážku, která se dlouhodobě projednává na půdě EU – Turecko. Vzhledem k vysokým cenám masa na domácím trhu a značnému místnímu úbytku stavů zvířat je však Turecko nuceno postupně a selektivně zákaz importu, zejména živého skotu, postupně liberalizovat. Podle různých zahraničních zdrojů by se Turecko mohlo stát pro země EU významným odbytovým trhem hovězího masa s kapacitou až 150 tis. tun ročně či více. V minulosti údajně kryla země potřeby neoficiálními dovozy ze sousedních států, a to v odhadované výši až kolem 350 tis. tun ročně. Ve hře jsou ale vedle exportérů EU i další světoví konkurenti (USA, Uruguay, Austrálie, Brazílie aj.). Ze statistických dat je patrné, že stavy hovězího dobytka v Turecku kontinuálně klesají, v současné době má jít o cca 10 mil. kusů. Důvody jsou spatřovány v nedostatečné pastvě, neefektivní struktuře malých farem a zejména výskytu různých chorob (brucelóza, vysoký stupeň zasažení TBC, slintavka-kulhavka apod.).

Dovozy jsou prozatím zejména realizovány pouze u červeného masa, dále se jedná rovněž o kozy a ovce, jejichž import je nejvyšší především kolem náboženského svátku obětování (Pozn. ZÚ: tzv. Kurban Bayram – tradiční rodinná porážka zvířat). U hovězího masa se jedná o čerstvé, chlazené, případně mražené maso. Importní kvóty schvaluje turecká Rada ministrů, vlastní organizaci dovozů administruje podřízená organizace tureckého Ministerstva potravinářského průmyslu, zemědělství a živočišné výroby EBK (Turkish Meat and Fish Authority), a to na základě veřejných tendrů. Tendry jsou publikovány na internetových stránkách EBK (www.ebk.gov.tr), většinou pouze v turečtině. Množstevní kvóty jsou uveřejňovány v oficiálním věstníku.

Závěr ZÚ: Zařazení České republiky na seznam oprávněných zemí k dovozu živého skotu do Turecka generuje významné exportní příležitosti pro české subjekty a určitě nezůstane stranou jejich zájmu. O této skutečnosti svědčí i množství dotazů, které eviduje ZÚ Ankara.

V této souvislosti DEK ZÚ Ankara jednal s významným holdingem Aday Group zabývajícím se importem živého skotu do Turecka a zpracováním masa a masných produktů. Aday Group působí od r. 1976 v mezinárodním měřítku a importuje skot zejména ze střední Evropy (Rakousko, Maďarsko a Slovensko). Zástupce společnosti deklaroval záměr firmy odejít z Rakouska a vyjádřil enormní zájem o navázání obchodní spolupráce s českými exportéry skotu, resp. i přímo producenty živého skotu. Společnost se rovněž hodlá, stejně jako na Slovensku, majetkově se podílet na investicích do chovu skotu v ČR a hledá tak nejen exportéry skotu, ale též farmy se zájmem o majetkový vstup cizího partnera.  Potencionální zájemce a případné exportéry se zájmem o obchodní spolupráci s Aday Group žádáme o kontaktování p. Alpera Yakara, poštovní adresa Cevizlidere Mah., 5. Cadde 7. Sokak No. 2/8, Balgat-Ankara, tel. +90 312 4722151, e-mail: alperyakar@adaygroup.net, www.adaygroup.net, případně DEK ZÚ Ankara.

 

 

Šetření AK ČR ke škodám na porostech ozimů a jejich zaorávek 

 

Úřad AK ČR provedl po vlastní linii šetření škod způsobených nestandardním průběhem letošní zimy. Zaslané odpovědi – za které děkujeme – jsme zpracovali do samostatného materiálu. Škody jsou převážně regionálního charakteru a v celkovém pohledu nedosáhly zásadní výše (celá ČR 8 % u ozimé pšenice a ječmene a dle kraje max. 6,5 % u řepky).  

 

 

Informace k politice zahraniční zaměstnanosti

 

V návaznosti na předchozí podklady v Informaci č. 5/2012 (Metodický pokyn MPSV k realizaci politiky zahraniční politiky – povolení pro dělníky ze třetích zemí) obdržel Úřad AK ČR z OAK Mladá Boleslav následující dotazy:

„Zda zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají cizí pracovní sílu od zprostředkovatelské firmy a řádně účtují vykonanou práci a dostávají ji uhrazenou budou mít ještě také nějaké další povinnosti či zda tímto postupem plní řádnou legislativu ČR.

Vztah k Zákoníku práce, zda s každým pracovníkem musí být uzavřena řádná pracovní smlouva a to i s cizím státním příslušníkem, který pracuje přes zprostředkovatelskou firmu?“

 

Protože se na Úřadu AK ČR profesionálně touto problematikou nezabývá, požádali jsme o zodpovězení dotazů MPSV. Jimi zaslané odpovědi mohou ke své personální politice využít v případě potřeby i jiní zaměstnavatelé. 

 

Ing. Jan Záhorka